หน้าหลัก » Blogs » ทักษะเด็กไทย ในอนาคต (ตอนที่ 2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


บริบท (Context) ของ การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) นอกรั้วกำแพง (Brick and mortar) โรงเรียนแบบดั้งเดิม (Conventional) ได้แก่

  • การเรียนในบ้าน (Home schooling) เกี่ยวกับการเรียนรู้ที่จะเรียน (Learning to learn) หรือพัฒนาการรูปแบบ (Pattern) การเรียนรู้ ที่ไม่เป็นทางการ
  • การศึกษาผู้ใหญ่ (Adult education) หรือการแสวงหาคุณสมบัติที่เป็นทางการ หรือทักษะการทำงานและสันทนาการ (Leisure) ในช่วงเวลาต่อมาของชีวิต
  • การศึกษาต่อเนื่อง (Continuing education) ซึ่งมักจะอธิบายถึงการขยาย (Extension) ขอบเขตการศึกษา ในหลักสูตรอุดมศึกษา ที่ไม่หวังนับหน่วยกิตวิชา (Not-for-credit)
  • งานที่ต้องใช้ความรู้ (Knowledge work) ซึ่งรวมทั้งพัฒนการวิชาชีพ และฝึกอบรมระหว่างทำงาน (On-the-job)
  • สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ส่วนบุคคล หรือการเรียนรู้ที่ตนเองเป็นผู้กำหนด (Self-directed) โดยใช้แหล่งและเครื่องมือต่างๆ อาทิ การเรียนออนไลน์ หรือทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) ซึ่งมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่เปิดให้บริการฟรีหรือคิดค่าบริการ และแต่ละบุคคลเลือกเรียนอย่างอิสระ

ในทางปฏิบัติ ประเทศสวีเดน ได้นำแนวความคิดหนึ่งไปปฏิบัติจนได้ผลแล้ว กล่าวคือ กลุ่มศึกษา (Study Circles) ซึ่งเป็นความคิดเกือบ 1 ศตวรรษมาแล้ว แต่ยังคงดำเนินอยู่ในระบบการศึกษาผู้ใหญ่ (Adult education) มาจนถึงปัจจุบัน เป็นรูปแบบที่ไม่มีครูสอน แต่สมาชิกของกลุ่มตัดสินใจร่วมกันในเรื่องเนื้อหา ขอบเขต และวิธีการเรียนรู้

แนวความคิดนี้ ได้แพร่กระจายไปยังประเทศอื่นๆ ในยุโรป อาทิ ฟินแลนด์ ในโปแลนด์ มหาวิทยาลัย Jagiellonian เป็นตัวอย่างที่สมบูรณ์ (Comprehensive) ของศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต ซึ่งมีหลายแห่งทั้งในระดับองค์กรและชุมชน บางครั้งจุดประสงค์ของแนวความคิดนี้ก็เพื่อลดค่าใช้จ่ายที่สูงของการศึกษาระบบมาตรฐานตามปรกติ

ในหลายปีที่ผ่านมา การเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้รับการยอมรับในสหราชอาณาจักรอังกฤษ ให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบหลังการศึกษาภาคบังคับ (Post-compulsory education) ที่อยู่นอกเหนือระดับอุดมศึกษา ในชื่อต่างๆ กัน อาทิ การศึกษาต่อ (Further education) การศึกษาในชุมชน (Community education) การเรียนรู้บนพื้นฐานของการทำงาน (Work-based) และในรูปแบบสมัครใจ (Voluntary settings) ที่อยู่ในทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

มหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ในสหรัฐอเมริกา ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในบรรดานักศึกษานอกหลักสูตรปรกติ (Non-traditional) แต่มีการ [จัดสอบและ] ออกใบรับรองวิชาชีพ (Licensure) ให้ อาทิ ครู นักบริการสังคม และนักวิชาชีพ (Professionals) อื่นๆ ในชื่อรูปแบบต่างๆ กัน อาทิ สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Academy of Lifelong Learning) และศูนย์การศึกษาวิชาชีพและต่อเนื่อง ณ มหาวิทยาลัย Delaware

บางประเทศในเอเชีย อาทิ ในอินเดีย มหาวิทยาลัยยุคที่ 3 (University of the Third Age : U3A) ก็เป็นตัวอย่างของเกิดกลุ่มการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเอง (Spontaneous emergence) โดยอาศัยความเชี่ยวชาญ (Expertise) ของสมาชิกในการแสวงหาความรู้ และปันประสบการณ์ ไม่มีการกำหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ากลุ่ม และไม่มีการออกใบประกาศนียบัตรรับรองการศึกษา เพราะสมาชิกของกลุ่มต้องการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อยืดอายุวัยกระฉับกระเฉง (Prolong active life) ของตนเอง

แหล่งข้อมูล

  1. คณะกรรมการปฏิรูปหลักสูตร วางเป้า 12 ทักษะ เด็กไทยในอนาคต - http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1363769292&grpid=&catid=19&subcatid=1903 [2013, March 29].
  2. Life-long learning - http://en.wikipedia.org/wiki/Lifelong_learning [2013, March 29].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน