หน้าหลัก » Blogs » ทารกและวัยเตาะแตะ - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 3 : ภาพสะท้อนเด็กอายุ 9 เดือน

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ช่วงปีวิกฤตแห่งการเรียนรู้

วัยเตาะแตะจะแอบฟัง (Eavesdrop) และเฝ้ามองอารมณ์ตอบโต้ (Emotional reaction) ระหว่างผู้ใหญ่คนหนึ่งกับผู้ใหญ่อีกคนหนึ่ง จากนั้นก็จะใช้ข้อมูลทางอารมณ์ก่อร่าง (Shape) สร้างพฤติกรรมของตน การเข้าใจอารมณ์ของผู้คน เป็นทักษะความพร้อมสำหรับเข้าโรงเรียนที่สำคัญมาก (Critical) และเป็นเหตุผลหนึ่งที่เด็กเล็กต้องการผู้ดูแล (Care-giver) ที่มีอารมณ์มั่นคง (Emotionally stable)

ช่วงเวลาหลังเกิดถึง 3 ขวบ เป็นวัยที่เต็มไปด้วย “หลักหมุด” (Milestone) ของพัฒนาการ และเหตุการณ์สำคัญของเด็กเล็ก ในขวบปีแรกของทารกประกอบด้วย การหายใจครั้งแรก การยิ้มครั้งแรก การพูดครั้งแรก และการย่างก้าวครั้งแรก พัฒนาการดังกล่าวต่อเนื่องไปจนถึงวัยเตาะแตะ เมื่อเด็กเล็กมีอายุระหว่าง 1 ขวบ ถึง 3 ขวบ

พัฒนาการสำคัญในช่วง “หลักหมุด” ดังกล่าว คือการเดิน และการพูด กล่าวคือ การเคลื่อนไหว (Mobility) และแสวงหา (Acquisition) ภาษา เป็น “เสาหลัก” (Cornerstone) ของการพึ่งพาตนเอง (Autonomy) ที่ทำให้วัยเตาะแตะมีอิสรภาพ (Independence) นับเป็นเหตุการณ์พัฒนการที่โดดเด่น (Unique) สำหรับเด็กเล็กและผู้ดูแล

ปฏิกิริยาตอบโต้ของนักวิชาชีพและผู้ดูแลเด็กปฐมวัย ต่อความสำเร็จของเด็กเล็กในครั้งแรก และการแสวงหา (Quest) อิสรภาพของเด็กเล็กเอง จะเป็นปัจจัยกำหนดพัฒนาการของเด็กเล็ก และการเป็น “เจ้าเหตุการณ์ชีวิต” (Master of life events) ของเด็กในอนาคต

ผู้ดูแลที่ทำงานกับทารกและวัยเตาะแตะ จำต้องคำนึงตลอดเวลาถึง “หลักหมุด” ของการเจริญเติบโตตามเกณฑ์ปรกติ (Norm) บนพื้นฐานของค่าเฉลี่ยของน้ำหนักกับส่วนสูงในแต่ละเดือน ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงเดือนที่ 36 คำว่า “ค่าเฉลี่ย” เป็นทางสายกลางของพัฒนาการ ผู้ดูแลยังต้องคำนึงถึงเด็กเล็กในองค์รวม ปัจจัยทางวัฒนธรรม และภูมิหลังของครอบครัว

ปัจจัยดังกล่าว ได้แก่ ประวัติโภชนการและสุขภาพ เพื่อกำหนดเกณฑ์ปรกติของเด็กเล็กแต่ละคน เมื่อเราจัดหาให้เด็กเล็กซึ่งโภชนาการที่ดี การดูแลที่เหมาะสม ตลอดจนสภาพแวดล้อมของความอบอุ่นและความรัก พัฒนาการของเด็กเล็กดำเนินไปในทิศทางที่เป็นเกณฑ์ปรกติสำหรับเด็กเล็กแต่ละคน

เพื่อช่วยให้บรรลุจุดมุ่งหมายในการสอน ผู้ดูแลจำต้องเข้าใจในตัวเด็กเล็กผ่าน “ภาพสะท้อนของทารก” (Portrait of Infant) และ “ภาพสะท้อนของวัยเตาะแตะ” (Portrait of Toddler) ซึ่งมีคุณลักษณะ (Feature) พิเศษ ที่แสดงภาพใกล้ชิด (Close-up) ของทารกและวัยเตาะ ตามด้วยคำบรรยายของผู้ดูแล (Care provider)

ผู้ดูแลใช้ภาพสะท้อนดังกล่าว ในการพิจารณาว่าจะประยุตก์ใช้สิ่งที่ได้เรียนรู้มาได้อย่างไร? ตัวอย่างเช่น ในการแสดงแต่ละภาพสะท้อน ผู้ดูแลต้องสามารถปรับเปลี่ยน (Modify) สภาพแวดล้อม เพื่อสนองตอบความจำเป็นเฉพาะ (Particular need) ของเด็กเล็กแต่ละคน

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Infant - http://en.wikipedia.org/wiki/Infant [October 30, 2014]
  3. Toddler - http://en.wikipedia.org/wiki/Toddler [October 30, 2014]

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน