หน้าหลัก » Blogs » ทารกและวัยเตาะแตะ - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 31 : กิจกรรมที่เหมาะตามวัยเด็กเล็ก (1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


กิจกรรมที่เหมาะตามวัยเด็กเล็ก (1)

ทีมงานนักวิจัย ณ มหาวิทยาลัยโรเชสเตอร์ (University of Rochester) ได้วินิจฉัย (Discern) ว่า ผู้ดูแลทารก คงต้องพิถีพิถันในการเลือกข้อมูลจากสภาพแวดล้อม เพื่อให้ความใส่ใจ (Attention) ต่อการเรียนรู้ของเด็กเล็ก ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทีมงานดังกล่าวพบว่า ทารกจะหันเหจาก (หรือเพิกเฉยต่อ) กิจกรรมกระตุ้น (Stimulus) ที่ซับซ้อน (Complex) เกินไป หรือกิจกรรมที่ไม่สามารถเร้า (Stimulating) ความสนใจได้เพียงพอ

ผู้ดูแลเด็กเล็ก จึงต้องรู้จักประยุกต์ใช้ทฤษฎีการรับรู้ของ ฌอง เปียเจต์ (Jean Piaget) กับประสบการณ์ของเด็กเล็ก ซึ่งสามารถเชื่อมโยงไปยังสิ่งที่เขาได้เรียนรู้ และสร้างโอกาสให้เขาได้รับประสบการณ์ที่แปลกใหม่ (Novel) แต่ต้องเป็นประสบการณ์ที่ไม่ซับซ้อนเกินไป หรือขาดการกระตุ้นความสนใจที่เพียงพอ

นอกจากนี้ ผู้ดูแลเด็กเล็กยังต้องเข้าใจและรับรู้ถึงแนวความคิดของพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย ซึ่งจะเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของทุกโปรแกรม โดยที่สมาคมเพื่อการศึกษาของเด็กเล็กแห่งชาติ (National Association for the Education of Young Children : NAEYC) ได้ให้คำนิยามของพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย (Developmentally appropriate) ใน 3 มิติด้วยกัน ดังต่อไปนี้

  1. ความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการเด็กและการเรียนรู้ กล่าวคือความรู้ในเรื่องลักษณะพิเศษ (Characteristics) ที่สัมพันธ์กับอายุของมนุษย์ ซึ่งสามารถพยากรณ์โดยทั่วไปภายในช่วงอายุ ว่าด้วยกิจกรรม วัสดุ ปฏิสัมพันธ์ (Interaction) หรือประสบการณ์ ที่ปลอดภัย ดีต่อสุขภาพ น่าสนใจ บรรลุได้ และท้าทายเด็กเล็ก
  2. ความรู้เกี่ยวกับจุดแข็งจุดเด่น ความสนใจ และความจำเป็น ของเด็กเล็กแต่ละคนในกลุ่มที่สามารถปรับตัว (Adapt) และสนองตอบต่อความแตกต่างของเด็กเล็กแต่ละคน
  3. ความรู้เกี่ยวกับบริบทของสังคมและวัฒนธรรม ที่เด็กเล็กอยู่ เพื่อให้แน่ใจว่า ประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กเล็ก มีความหมาย (Meaningful) เกี่ยวข้องโดยตรง (Relevant) และให้เกียรติ (Respectful) แก่เด็กเล็กและครอบครัวที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม

บนพื้นฐานของมิติเหล่านี้ ผู้ดูแลเด็กเล็กต้องจัดให้มีโปรแกรมของกิจกรรมต่างๆ สำหรับทารกและวัยเตาะแตะ โดยให้พ่อแม่และผู้ร่วมวิชาชีพ (Colleague) รับรู้ว่า ทารกเป็นกลุ่มที่แตกต่างจากวัยเตาะแตะ จึงต้องมีโปรแกรม หลักสูตร (Curriculum) และสภาพแวดล้อมที่ได้รับการออกแบบโดยเฉพาะสำหรับเด็กเล็กแต่ละกลุ่ม

ตัวอย่างหนึ่งของโปรแกรม ที่ได้รับการออกแบบโดยเฉพาะ ก็คือ เมื่อผู้ดูแลเด็กเล็กรับรู้ว่า โรคตายเฉียบพลันในเด็กทารก (Sudden Infant Death Syndrome : SIDS) เกิดขึ้นในทารกที่ยังอายุน้อย ผู้ดูแลจะต้องจัดแจงให้เด็กเล็กอายุต่ำกว่า 1 ขวบ อยู่ในท่านอนหงายในการนอนหลับ [ตอนกลางคืน] หรือในการนอนงีบ (Nap) [ตอนกลางวัน]

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Developmentally appropriate activities for infants and toddlers- http://www.ehow.com/info_7880717_developmentally-appropriate-activities-infants-toddlers.html [2015, January 1].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน