หน้าหลัก » Blogs » ทารกและวัยเตาะแตะ - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 32 : กิจกรรมที่เหมาะตามวัยเด็กเล็ก (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


กิจกรรมที่เหมาะตามวัยเด็กเล็ก2

ผู้ดูแลเด็กเล็กพึงปฏิบัติตามแนวทางแนะนำของสมาคมวิชาการกุมารเวชแห่งสหรัฐอเมริกา (American Academy of Pediatrics : AAP) ที่ว่า ทารกและวัยเตาะแตะมีพัฒนาการตามวัย ที่ต้องการกิจกรรมทางร่างกายที่กระฉับกระเฉง และโอกาสสำรวจไปทั่ว ดังนั้น โปรแกรมที่มีคุณภาพต้องสามารถรองรับ (Accommodate) ความต้องการนี้

กระบวนการดังกล่าว คือหัวใจของการปฏิบัติของพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย (Developmentally appropriate practices: DAP) ซึ่งนักวิชาชีพปฐมวัย (Early education professionals) กำลังเป็นผู้นำในการปลูกจิตสำนึก (Raising consciousness) ในเรื่องการสนองตอบความต้องการของเด็กที่เหมาะสมกับวัยพัฒนาการของเด็กแต่ละคน

เส้นทางไปสู่พัฒนาการที่เหมาะสมตามวัยเด็กของแต่ละคน เป็นเส้นทางที่ยาวไกลกว่าจะบรรลุถึง แต่ส่วนหนึ่งของทางออก จะได้มาพร้อมกับการฝึกอบรมและการวางแผนหลักสูตรของครูปฐมวัย “พันธุ์ใหม่มืออาชีพ” ในความพยายามที่จะพัฒนาเด็กให้ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศ

ในการบรรลุผลสัมฤทธ์ ครูปฐมวัยและผู้ดูแลเด็กเล็กต้องคำนึงถึงอายุที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม แต่มิใช่ทุกคนจะมีความพร้อมทางอารมณ์ หรือทางวิชาชีพ ที่สามารถให้การดูแลทารกและวัยเตาะแตะอย่างมีประสิทธิผล เด็กทั้ง 2 กลุ่มจำเป็นต้องอาศัยผู้ใหญ่ที่สามารถสนองตอบต่อความต้องการเฉพาะ และลักษณะพิเศษ (Characteristics) ของพัฒนาการ ที่ไม่เหมือนกัน

ทารกจำเป็นต้องได้รับการฟูมฟักจากพ่อแม่และผู้ดูแลอื่นๆ ส่วนวัยเตาะแตะก็แสวงหาผู้ใหญ่ที่ให้การฟูมฟักเช่นกัน เพียงแต่ต้องเป็นผู้ใหญ่ที่สามารถอดทนยอมรับ (Tolerate) ให้วัยเตาะแตะพึ่งพาตนเองได้ (Autonomy) และมีอิสรภาพ (Independence) ด้วย

เด็กทุกคนมาจากภูมิหลัง (Background) ของครอบครัวที่แตกต่างกัน ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม กล่าวคือ เด็กแต่ละคนเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมือนกัน ดังนั้น ผู้ดูแลจำต้องคำนึงถึง (Sensitive) ปัจจัยแตกต่างเหล่านี้ในกระบวนการการดูแลและให้การศึกษา

ตัวอย่างเช่น โปรแกรมสำหรับเด็กเล็กในโลกตะวันตก สอนทักษะให้เด็กเล็กช่วยตัวเอง (Self-help) แต่เนิ่นๆ และส่งเสริมให้เด็กพึ่งพาตนเองให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ แต่การปฏิบัติเช่นนี้ อาจขัดแย้งต่อความเชื่อมั่นตามประเพณีที่มีมาแต่ดั้งเดิม (Traditional beliefs) ของครอบครัวในโลกตะวันออก

กล่าวโดยสรุป ทารกและวัยเตาะแตะประสบกับการเปลี่ยนแปลงของพัฒนาการที่สำคัญยิ่ง ในช่วง 2 – 3 ขวบปีแรกของชีวิต แม้ว่า เขาจะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เด็กเล็กจำต้องมีกิจกรรมที่เหมาะสมตามวัย เพื่อการเรียนรู้จากสภาพแวดล้อม ดังนั้น พ่อแม่และผู้ดูแลเด็กเล็ก พึงจัดแจงให้เขามีกิจกรรมง่ายๆ ในพัฒนาการด้านภาษา สังคม และทักษะการรับรู้

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Developmentally appropriate activities for infants and toddlers- http://www.ehow.com/info_7880717_developmentally-appropriate-activities-infants-toddlers.html [2015, January 5].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน