หน้าหลัก » Blogs » ทารกและวัยเตาะแตะ - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 33 : หลักสูตรที่เหมาะตามวัยเด็กเล็ก (1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


หลักสูตรที่เหมาะตามวัยเด็กเล็ก

หลักสูตร (Curriculum) สำหรับทารกและวัยเตาะแตะ ประกอบด้วยกิจกรรมและประสบการณ์ ที่จัดให้เด็กเล็กในองค์รวม (Whole child) ทางร่างกาย อารมณ์ สังคม ภาษา และการรับรู้ (Cognitive) ในทุกมิติของหลักสูตรเด็กเล็ก ควรตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์การสนองตอบ (Responsive relationship) ต่อความจำเป็นและความสนใจของเด็กเล็กแต่ละคน

ดังนั้น ผู้ดูแลทารกและวัยเตาะแตะ จึงต้องวางแผนสำหรับกิจกรรมทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการป้อนอาหาร การอาบน้ำ การละเล่น การเรียนรู้ การกระตุ้นปฏิสัมพันธ์ (Interaction stimulation) การสนทนากับผู้อื่น ทั้งในชั้นเรียนและนอกชั้นเรียน การวางแผนดังกล่าวต้องเหมาะตามวัยของเด็กเล็ก

หลักสูตรสำหรับเด็กเล็กยังต้องคำนึงถึงกิจวัตรประจำวัน (Routine) และจุดประสงค์ของโปรแกรม อันได้แก่ (1) การเดินทางมาถึงสถานดูแลเด็กเล็กและการกลับบ้าน (2) การเปลี่ยนผ้าอ้อม (Diapering) หรือการขับ-ถ่าย (Toileting) (3) ช่วงเวลาป้อนตามมื้ออาหาร (Meal) และ อาหารว่าง (Snack) ตลอดจน (4) เวลานอนหลับและงีบหลับ (Nap)

การจัดแจง (Organization) ที่เหมาะสมกับวัย และสอดคล้องกับกิจวัตร ทำให้เด็กเล็กรู้สึกมั่นคงและปลอดภัย (Security and safety) เพิ่มความไว้วางใจ (Trust) และรู้สึกว่าได้รับการดูแลที่ดี (Sense of well-being) ที่คงเส้นคงวา (Consistent) ในขณะเดียวกัน ก็เปิดโอกาสให้ผู้ดูแลผนวกการอ่านออก-เขียนได้ (Literacy) เข้าไปในหลักสูตรด้วย

ผู้ดูแลทารกและวัยเตาะแตะ พึงสนับสนุนพัฒนาการของเด็กเล็กดังต่อไปนี้

  • อ่านบ่อยๆ ด้วยเสียงดังให้เด็กเล็กฟัง และพูดบ่อยๆ ด้วยเสียงดังให้เด็กเล็กได้ยิน
  • แสดงความกระตือรือร้น ให้เด็กเล็กเห็นว่าผู้ดูแลเด็กเล็กเอง รักการอ่านมากเพียงใด
  • อ่านได้ในทุกสถานที่และทุกเวลา ก่อนนอนหลับหรืองีบหลับ หรือเมื่อได้รับการร้องขอจากเด็กเล็กในบางโอกาส ทั้งในชั้นเรียน และนอกชั้นเรียน
  • อ่านหนังสือทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นประมวลตัวอักษร (Alphabet) นิทาน (Story) หรือบทกวีนิพนธ์ (Poem)
  • จัดหนังสือให้เด็กเล็ก “อ่าน” (อาจเป็นหนังสือภาพ) ให้เด็กเล็กได้จับต้อง (Handle) ด้วยมือ (Manipulate) หรือสัมผัสด้วยปาก (Mouth)
  • ร้องเพลงให้เด็กเล็กฟัง (อาทิ ในเวลาเปลี่ยนผ้าอ้อม) หรือเล่นดนตรีหลากหลายในนานากิจกรรมร่วมกับเด็กเล็ก
  • อ่านและร้องตามจังหวะ (Rhyme) ที่สร้างโอกาสให้เด็กเล็กได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาด้วยมือ (Manipulative language)
  • สร้างแบบอย่าง (Model) ในการสอนปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Social interaction) ให้เด็กเล็กได้เรียนรู้ ในเวลาเดียวกันก็ส่งเสริมพัฒนาการภาษา

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Creating a curriculum for infants and toddlers - http://www.ehow.com/how_6651841_creating-curriculum-infant-toddlers.html [2015, January 11].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน