หน้าหลัก » Blogs » ทารกและวัยเตาะแตะ - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 34 : หลักสูตรที่เหมาะตามวัยเด็กเล็ก (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


หลักสูตรที่เหมาะตามวัยเด็กเล็ก

ในการส่งเสริมพัฒนาการและปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Social interaction) ผู้ดูแลเด็กเล็ก พึง . . .

 • ใช้ภาษาที่ให้เกียรติ (Respectful) อาทิ “กรุณา” “ขอบคุณ” และ “ขอโทษ”
 • เล่นเกมหรือจัดกิจกรรมที่รวมกลุ่มเด็กเล็ก อาทิ การเล่นของเล่น (Toy) ร่วมกัน
 • สนับสนุนให้เด็กเล็กช่วยกันในกิจกรรม อาทิ การเล่นบล็อค (Block) เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในเรื่องความร่วมมือ (Cooperation) ซึ่งทำให้เด็กเล็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ท้าทาย (Challenging) [ความสามารถ]

สภาพแวดล้อมที่ท้าทาย [ความสามารถ] เป็นการสร้างโอกาสให้ทารกและวัยเตาะแตะ สามารถสำรวจและมีปฏิสัมพันธ์กับหลากหลายวัสดุ ผู้ดูแลเด็กเล็กจะต้องจัดให้เด็กเล็กได้รับโอกาสพัฒนาการที่เหมาะสมกับความท้าทาย หลักสูตรที่ท้าทายเท่านั้นที่จะทำให้เด็กเล็กสามารถก้าวจากระดับปัจจุบันของพัฒนาการและการเรียนรู้ไปสู่ระดับที่สูงขึ้น ดังกิจกรรมต่อไปนี้

 • จัดให้มีวัสดุและกิจกรรมหลากหลาย ที่สนับสนุนพัฒนาการด้านประสาทสัมผัส การเห็น และการได้ยิน ในมิติของร่างกาย สังคม อารมณ์ และภาษา
 • จัดให้มีวัสดุที่ต้องอาศัยกล้ามเนื้อ (Muscle) ใหญ่และเล็กในการเข้าถึง (Reaching) การไขว่คว้า (Grasping) การเตะ (Kicking) การดึงขึ้น (Pulling up) การยึดเหนี่ยว (Holding on) และ การเดิน เป็นต้น
 • จัดให้มีวัสดุสำหรับการกระตุ้น (Stimulation) ประสาทสัมผัส (Tactile) และความรู้สึก (Sensory)
 • จับ เล่น และสนองตอบต่อทารกและวัยเตาะแตะ โดยเข้าใจว่า ผู้ดูแลเด็กเล็กคือ ของเล่นที่ดีที่สุดของเด็กเล็ก
 • จัดให้มีกระจกเงา ให้เด็กเล็กได้มองเห็นตนเอง และอย่างอื่น [ทั้งคนและสิ่งของ]
 • จัดหาสิ่งที่น่าสนใจสำหรับเด็กเล็ก อาทิ ปลาตะเพียนแขวน (Mobile) ภาพถ่ายของครอบครัว และจิตรกรรมฝาผนัง (Mural)
 • พาทารกและวัยเตาะแตะออกไปเดินเล่น เพื่อให้เขาได้สังเกตเห็นธรรมชาติ (Nature) และผู้คน

ผู้ดูแลเด็กเล็ก พึงคิดและวางแผนหลักสูตรว่า จะสนองตอบต่อทารกและวัยเตาะแตะอย่างไร? จึงจะสร้างสัมพันธภาพ (Relationship) กับเด็กเล็กในแต่ละวัน ดังตัวอย่างฉากสถานการณ์ (Scenario) ต่อไปนี้ “เด็กอายุ 9 เดือน นั่งพิงและกอดผู้ดูแลเด็กเล็ก แล้วหัวเราะอย่างมีความสุข เด็กอายุ 13 เดือน ค้นหาวิธีทำเสียงดนตรีด้วยกลองเล็กใบหนึ่ง เด็กอายุ 18 เดือน ไต่ขึ้นไปนั่งบนตักผู้ดูแลเด็กเล็กด้วยหนังสืออยู่ในมือ และเด็กอายุ 24 เดือน เล่นสาดน้ำกับเพื่อนที่นั่งอยู่ข้างโต๊ะ”

นอกจากนี้ ผู้ดูแลเด็กเล็กพึงตระหนักว่า สภาพแวดล้อมที่สนองตอบ (Responsive environment) ครอบคลุมถึงการใช้เทคโนโลยีของเด็กเล็ก โดยเฉพาะการซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application) ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการตอบโต้ (Response) และปฏิสัมพันธ์ (Interaction) อาทิ จากการใช้ไอแพด (iPad) และไอโฟน (iPhone)

แหล่งข้อมูล:

 1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
 2. Creating a curriculum for infants and toddlers - http://www.ehow.com/how_6651841_creating-curriculum-infant-toddlers.html [2015, January 12]..

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน