หน้าหลัก » Blogs » ทารกและวัยเตาะแตะ - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 36 : หลักสูตรสร้างสัมพันธภาพ (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


หลักสูตรสร้างสัมพันธภาพ

ขั้นตอนที่ 2 - สะท้อนกลับ (Reflect)

การสะท้อนกลับ (Refection) เป็นกระบวนการความสงสัย (Wonder) ของพ่อแม่ ครู และผู้ดูแลอื่นๆ ในเรื่องความสนใจ การสำรวจ และวัฒนธรรมที่โดดเด่น (Unique) ของเด็กเล็ก เป็นการสังเกตเพื่อให้รู้จักตัวเขาได้ดีขึ้น ในการสะท้อนกลับ ผู้ดูแลตั้งคำถามดังต่อไปนี้

 • เด็กเล็กพยายามทำอะไรอยู่? และเขาทำอย่างไร? รวมทั้งเขากำลังเรียนอะไรอยู่? มิใช่ผู้ดูแลกำลังสอนอะไรอยู่?
 • เด็กเล็กกำลังสำรวจแนวความคิด (Concept) อะไรอยู่? อาทิ สถานที่ เวลา วิธีเปิดภาชนะ ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม หรือการแสดงออกซึ่งอารมณ์ความรู้สึก
 • เด็กเล็กกำลังบอกอะไรที่เป็นความจำเป็นของเขา? ซึ่งต้องได้รับการสนองตอบในเชิงความใส่ใจ (Attention) ความเอ็นดู (Affection) การแก้ปัญหาเด็กแย่งของเล่นกัน หรือที่ทางมากขึ้นให้เด็กเล็กได้เดินเล่น
 • เด็กเล็กมีอะไรใหม่ในด้านพัฒนาการ? อาทิ เขากำลังเรียนรู้วิธีไต่บันได หรือกระโดดโลดเต้น การปลอบประโลม (Comfort) เพื่อน การใช้ประโยคสองคำ (2-word sentence) หรือการตั้งคำถาม

ขั้นตอนที่ 3 - สร้างความเชื่อมโยง (Relate)

ผู้ดูแลสามารถเชื่อมโยงกับเด็กเล็ก โดยการจัดให้มีการสนองตอบจากผู้ใหญ่ ดังนี้

 • ปลอบประโลมเด็กเล็กที่มีอาการหดหู่ (Distress) และสนองตอบต่อสัญญาณ (Signal) ที่บอกเป็นนัย (Cue)
 • พูดกับเด็กเล็ก พร้อมอธิบายด้วยเหตุผลในการกระทำของเขาเอง และของผู้ใหญ่
 • ร้องเพลง อ่าน และเล่นกับเด็กเล็ก ตลอดจนสนองตอบต่อความจำเป็นในเรื่องอาหาร การนอน และความสบาย
 • แนะแนว (Guide) ให้เด็กเล็กเรียนรู้วิธีการส่งเสริมสังคม (Pro-social) โดยการสังเกตเมื่อเขาแสดงความเมตตา ทำเป็นตัวอย่าง (Model) ในการช่วยเหลือ และสาธิตวิธีเอื้ออาทรต่อผู้อื่น
 • เปิดเผย และยอมรับ (Receptive) สิ่งที่เด็กเล็กแต่ละคนเรียนรู้ รวมทั้งสนับสนุนให้เขาทดลองและแก้ปัญหา
 • เมื่อเด็กเล็กรู้สึกผิดหวัง (Frustrate) ต้องสนับสนุน (Scaffold) การเรียนรู้ของเขา และสร้างแรงจูงใจ โดยการช่วยเหลือเท่าที่จำเป็น ให้เขาทำงานจนสัมฤทธิ์ผล
 • อำนวยความสะดวกการเล่นของเด็กเล็กกับเพื่อน โดยเพียงนั่งอยู่ใกล้และสังเกตด้วยความใส่ใจ

สรุปแล้ว ผู้ดูแลต้องมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กเล็กในการวางแผนการสร้างสัมพันธภาพ (Relationship) ในชีวิตประจำวัน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้เป็นรายวันหรือรายสัปดาห์ ตามสภาพแวดล้อม และตามปฏิสัมพันธ์ในการสนองตอบความจำเป็นและความสนใจของเด็กเล็ก ตลอดจนจุดมุ่งหมาย (Goal) การสำรวจ และแนวความคิด (Concept) ต่างๆ ของเขา

แหล่งข้อมูล:

 1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
 2. Infant/Toddler Curriculum and Individualization - http://www.zerotothree.org/public-policy/state-community-policy/nitcci/multidisciplinary-consultant-module-3.pdf [2015, January 18].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน