หน้าหลัก » Blogs » ทารกและวัยเตาะแตะ - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 38 : สุขภาพจิตของเด็กเล็ก (1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


สุขภาพจิตของเด็กเล็ก

สุขภาพจิต (Mental health) ของเด็กเล็ก เป็นสภาวะ “สมรรถนะ” (Competence) ทางอารมณ์และสังคมของเด็กเล็ก ซึ่งเกิดขึ้นในบริบทของอิทธิพลซึ่งกันและกัน (Interplay) ระหว่างสภาพแวดล้อม (Nature) กับการเลี้ยงดู (Nurture)

บริบทของการเลี้ยงดูประกอบด้วยกระบวนและปัจจัยของการฟูมฟัก (Nested) หลากหลายที่สัมพันธ์ซึ่งกันและกัน (Interrelated) อันได้แก่ สุขภาพจิต ภูมิหลังการศึกษา และสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม (Socio-economic status) ของพ่อแม่ ตลอดจนความรู้และ “สมรรถนะ” ของการเป็นพ่อแม่ (Parenting) สภาวะที่บ้าน การดูแลเด็ก คุณภาพและทรัพยากรของโรงเรียนและในชุมชน นอกเหนือจากคุณค่าและแนวทางปฏิบัติของวัฒนธรรมครอบครัว

สภาพแวดล้อมที่อาจเป็นภัยคุกคาม (Threat) ต่อสุขภาพเด็กเล็กได้แก่

 • การทารุณกรรม (Abuse) เด็กเล็ก และละทิ้ง (Neglect) เด็กเล็ก
 • เด็กเล็กไม่เป็นที่ยอมรับ (Rejection) ของพ่อแม่ ครอบครัว และผู้อื่น
 • เด็กเล็กขาดความรักที่ผูกพัน
 • ทุกข์ทรมาน (Trauma) ของเด็กเล็ก ที่เกิดจากการหย่าร้างของพ่อแม่ การย้ายบ้านบ่อยๆ การไม่มีที่อยู่อาศัย (Homelessness) และการเสพยาเสพติดของสมาชิกในครอบครัว
 • ความรุนแรง (Violence) ในครอบครัวเด็กเล็ก เพื่อนบ้าน และชุมชน
 • ความยากจน ทุพโภชนาการ (Mal-nutrition) และความเครียดที่เกิดขึ้นในเด็กเล็กบ่อยๆ (Constant)
 • การดูแลเด็กเล็กที่ไม่ดีพอ (Poor)

ผลลัพธ์ (Outcome) ต่อเด็กเล็ก ได้แก่

 • การเสื่อมลง (Impair) ของการทำงานของจิต และความสัมพันธ์ทางสังคมในเด็กเล็ก
 • ผลการเรียนที่แย่ลง ความล้มเหลว (Failure) และการออกจากโรงเรียนก่อนวัยอันควร (Drop out) ของเด็ก
 • สุขภาพร่างกายของเด็กเล็กที่ไม่แข็งแรง
 • การสูญเสียศักยภาพของความเป็นมนุษย์ (Human potential) ในเด็กเล็ก

การสนองตอบ (Response) และทางออก (Solution) ของปัญหาเหล่านี้ ได้แก่

 • ช่วยให้พ่อแม่และครอบครัว เข้าถึงทรัพยากรและบริการที่มีอยู่
 • ฝึกอบรมให้ผู้ดูแลสามารถแยกแยะและสนองตอบความจำเป็นของสุขภาพจิตในเด็กเล็ก
 • จัดให้มีโปรแกรมและผู้ดูแลเด็กเล็กที่มีคุณภาพสูง
 • ทำงานร่วมกับพ่อแม่ เพื่อให้มีครอบครัวที่อบอุ่น
 • ให้การศึกษาพ่อแม่ และผู้ดูแลเด็กเล็กถึงความสำคัญแต่เนิ่นๆ ของความผูกพัน (Attachment) และของความรัก (Loving relationship)

แหล่งข้อมูล:

 1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
 2. Child mental health - http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/childmentalhealth.html [2015, January 22].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน