หน้าหลัก » Blogs » ทารกและวัยเตาะแตะ - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 39 : สุขภาพจิตของเด็กเล็ก (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


สุขภาพจิตของเด็กเล็ก

เราสามารถมองสุขภาพของเด็กเล็ก ว่าเป็นความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน (Interrelated set) ระหว่าง เด็ก พ่อแม่ โปรแกรมดูแลเด็กเล็ก และหน่วยงานอื่นๆ ในชุมชน (Community) คำถามที่สำคัญสำหรับผู้ดูแล (Care-giver) เด็กเล็กมืออาชีพ ก็คือจะดูแลสุขภาพเด็กเล็กให้ดีที่สุดอย่างไร? ต่อไปนี้เป็นแนวทาง (Guideline) สำหรับผู้ดูแลเด็กเล็ก

  • ความใส่ใจ (Attention) ส่วนบุคคล – การให้ความใส่ใจต่อความต้องการของเด็กเล็กและพ่อแม่แต่ละคน โดยการรับรู้ (Acknowledge) แล้วสนองตอบ (Responsive) ต่อความต้องการดังกล่าว ตลอดจนอารมณ์ความรู้สึก (Temperament) ต่อพฤติกรรม นอกจากนี้ยังต้องให้เกียรติ (Respect) และความมั่นคง (Security) ที่จำเป็นต่อพัฒนาการทางอารมณ์ของเด็กเล็กอีกด้วย
  • การตอกย้ำจุดแข็งจุดเด่น (Strength) – ความสัมพันธ์แต่เนิ่นๆ ที่ตอกย้ำจุดแข็งของทารกและวัยเตาะแตะ เด็กเล็ก (แม้เต่เด็กแรกเกิด) มีจุดแข็งจุดเด่นทุกคน การช่วยให้พ่อแม่เข้าใจจุดแข็งจุดเด่นของลูกจะเป็นประโยชน์ในการเลี้ยงดู สร้างความเชื่อมั่น (Confidence) ให้พ่อแม่ และสนับสนุนปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ของพ่อแม่กับลูก
  • การจัดให้มีการดูแลเด็กเล็กที่มั่นคง (Stable) และต่อเนื่อง – เป็นการสร้างความเชื่อมั่นว่า ความต้องการของเด็กเล็กจะได้รับการสนองตอบ โดยเฉพาะในช่วงต้นๆ ของชีวิต ทารกที่ได้รับการเลี้ยงดูนอกบ้าน จำเป็นต้องมีความสัมพันธ์ที่ยาวนาน (Long term) กับผู้ดูแลหลัก (Primary care-giver) ที่พึ่งพาได้ อาทิ พี่เลี้ยงเด็ก ญาติผู้ใหญ่ และครูปฐมวัย
  • การเข้าถึงได้ (Accessible) – ต้องเข้าถึงความสัมพันธ์ได้ กล่าวคือ เด็กเล็กควรได้รับความใส่ใจและการสนับสนุนในการสนองตอบความต้องการจากผู้ดูแลหลัก โดยเฉพาะในทารก ผู้ดูแลหลักต้องเข้าใจการส่งเสียง (Rhythm) และนัยยะ (Cue) อื่นๆ เมื่อทารกเรียกร้องความสนใจ และเมื่อได้รับการกระตุ้นมากเกินไป (Overstimulate) นอกจากนี้ พ่อแม่ยังต้องมีส่วนร่วมในความสัมพันธ์สนับสนุน (Supportive relationship) ของผู้ดูแลหลักดังกล่าว เพื่ออำนวยความสะดวกในการสร้างความสัมพันธ์สนองตอบ (Responsive relationship) ของพ่อแม่ที่มีต่อลูก
  • การสนองตอบทางวัฒนธรรม (Cultural) – ผู้ดูแลเด็กเล็กต้องรับรู้ถึงความสำคัญของการเข้าใจค่านิยม (Value) ความเชื่อมั่น (Belief) และแนวทางปฏิบัติ (Practice) ของวัฒนธรรมที่หลากหลาย (Diversity) ซึ่งต้องได้รับการผนวกให้เข้ากับโปรแกรมการดูแลเด็กเล็ก ในปฏิสัมพันธ์ที่มีกับเด็กเล็กและพ่อแม่ ผู้ดูแลเด็กเล็กต้องคำนึงถึงปัจจัยทางวัฒนธรรมด้วย

ผู้ดูแลและสอนเด็กเล็กต้องสนองตอบความต้องการของเด็กเล็กทุกคน โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ เพศ ศาสนา สถานะทางเศรษฐกิจ-สังคม (Socio-economic status) หรือการด้อยความสามารถ (Disability) และต้องช่วยเด็กเล็กพัฒนาพฤติกรรม โดยส่งเสริมให้เกิดการควบคุมตนเอง (Self-regulation) ให้มากที่สุด

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Child mental health - http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/childmentalhealth.html [2015, January 25].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน