หน้าหลัก » Blogs » ทารกและวัยเตาะแตะ - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 40 : การดูแลเด็กเล็กในต่างวัฒนธรรม

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


การดูแลเด็กเล็กในต่างวัฒนธรรม

สุขภาพจิต (Mental health) ของทารกและวัยเตาะแตะ ได้รับอิทธิพลจากพ่อแม่ ดังนั้น การร่วมมือ (Collaboration) กับพ่อแม่ ผ่านการสนองตอบความต้องการทางวัฒนธรรม เป็นปัจจัยสำคัญของความสำเร็จของผู้ดูแลเด็กเล็กมืออาชีพ ผู้ซึ่งต้องเข้าใจด้วยว่า เด็กเล็กมาจากสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย (Diverse)

เนื่องจากความแตกต่างในเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา สถานะทางเศรษฐกิจ-สังคม (Socio-economic status) และวัฒนธรรม ผู้ดูแลเด็กเล็กจึงต้องเข้าใจถึงอิทธิพลของปัจจัยดังกล่าวต่อวิถีของพ่อแม่ (Parenting style) ความเชื่อมั่น (Belief) ในการเลี้ยงดูลูก รวมทั้งต่อการศึกษาและความรับผิดชอบของพ่อแม่

ผู้ดูแลเด็กเล็กจึงต้องทำให้พ่อแม่และลูกแต่ละคน รู้สึกว่าได้รับการต้อนรับ ปลอดภัย และมีคุณค่า (Value) โดยมีแนวทางปฏิบัติดังต่อไปนี้

  • ดูแลเด็กเล็กทุกคนให้ทั่วถึง โดยไม่คำนึงถึงภูมิหลังที่แตกต่างกัน หากได้แสดงให้พ่อแม่เห็นถึงความจริงใจในการดูแล ผู้ดูแลเด็กเล็ก ก็ย่อมได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
  • พูดคุยกับพ่อแม่ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเด็ก และผนวกทุกแง่มุม (Aspect) ของชีวิตเด็กที่บ้าน ให้เข้ากับบรรยากาศในชั้นเรียน ตัวอย่างเช่น การรักษาความต่อเนื่องโดยใช้หนังสือเล่มเดียวกัน หรือคล้ายกัน และการจัดให้มีโอกาสฉลองเทศกาลวันหยุดทางศาสนา หรือประเพณีทางวัฒนธรรม
  • พ่อแม่บางคนอาจรู้สึกสำนึกผิด (Guilt) หรือกังวลการพรากจากลูก (Separation anxiety) แต่ผู้ดูแลเด็กเล็กก็ สามารถช่วยให้พ่อแม่สบายใจได้ ด้วยการแสดงให้เห็นว่า เขาสามารถจัดให้มีการศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับเด็กเล็ก ตัวอย่างเช่น การจัดให้มีชั้นเรียนที่กระตุ้นการเรียนรู้ รู้สึกปลอดภัย และคละกับเด็กพื้นฐานหลากหลาย
  • เก็บรวบรวมเอกสารที่บันทึกหลักหมุด (Milestone) ในแต่ละพัฒนาการของเด็กเล็ก ตัวอย่างเช่น เด็กสามารถสวมกางเกงเองได้ หลังจากมีการขับถ่าย (Toileting) เป็นครั้งแรก แล้วปัน (Share) ให้พ่อแม่รับทราบ ถ่ายรูปเด็กที่ภาคภูมิใจในความสำเร็จ เขียนเรื่องราวของความสำเร็จดังกล่าวบนกระดาษ ประดิดประดอย (Decorated) หรือออกเป็นประกาศนีบัตร ให้พ่อแม่ได้ชื่นชมลูก
  • สื่อสารอย่างสม่ำเสมอกับพ่อแม่ โดยเปิดแฟ้ม (Folder) เก็บเอกสารเกี่ยวกับผังพฤติกรรม (Behavior chart) งานศิลปะ (Art work) รายชื่อตารางกิจกรรมประจำวัน (Daily schedule) เป็นต้น แล้วส่งกลับไปให้พ่อแม่ที่บ้านได้รับทราบ
  • ช่วยพ่อแม่พัฒนาเครือข่าย (Network) เชื่อมโยงกับพ่อแม่อื่นๆ ในกิจกรรมการพบปะอย่างไม่เป็นทางการ (แต่สม่ำเสมอ) อาทิ ในงานสังสรรค์ และในการพูดคุยกัน (Chat) หรือเขียนบล็อก (Blog) ผ่านทางอินเทอร์เน็ต สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นวิธีการที่ยอดเยี่ยมในการเปิดการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีงามระหว่างพ่อแม่ [ซึ่งมักต้องการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดูแลลูกซึ่งกันและกันอยู่แล้ว]

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Child-Rearing Practices in Different Cultures - http://everydaylife.globalpost.com/childrearing-practices-different-cultures-3410.html [2015, January 25].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน