หน้าหลัก » Blogs » ทำบุญวันวิสาขบูชา

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


สวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่ พรุ่งนี้เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือ วันวิสาขบูชา และยังเป็นวันที่ลูกๆ ไม่ต้องไปโรงเรียน คุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ต้องไปทำงานด้วยใช่ไหมคะ ดังนั้น “พาลูกเรียนรู้โลกกว้าง” สัปดาห์นี้ ครูชมพูจึงอยากชวนคุณพ่อคุณแม่พาลูกไปทำบุญร่วมกันในวันหยุด ซึ่งลูกจะได้เรียนรู้ทั้งประเพณีที่ดีงามของไทย และพระพุทธประวัติ ดังนี้ค่ะ

“วิสาขบูชา” มาจากภาษาบาลีว่า วิสาขปูชา เป็นวันสำคัญในระดับนานาชาติทางพระพุทธศาสนาสำหรับชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลก ซึ่งสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติมีมติให้เป็นวันสำคัญสากล (International Day) ตามข้อมติที่ 54/112 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2542 เพราะเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์ที่น่าอัศจรรย์อย่างยิ่งในพระพุทธศาสนา 3 เหตุการณ์ด้วยกัน คือ

  1. เป็นวันประสูติของพระพุทธเจ้า เมื่อ 80 ปี ก่อนพุทธศักราช เจ้าชายสิทธัตถะได้ประสูติ ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ณ ใต้ต้นสาละ ในพระราชอุทยานลุมพินีวัน ซึ่งอยู่ในเขตประเทศเนปาลในปัจจุบัน
  2. เป็นวันตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า เมื่อ 45 ปี ก่อนพุทธศักราช เจ้าชายสิทธัตถะได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณ ตรัสรู้เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ณ ใต้ต้นโพธิ์ ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ตำบลอุรุเวลาเสนานิคม ซึ่งอยู่ในเขตประเทศอินเดียในปัจจุบัน
  3. เป็นวันปรินิพพานของพระพุทธเจ้า เมื่อ 1 ปี ก่อนพุทธศักราช สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันธปรินิพพาน ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ณ ใต้ร่มสาละ ในสาลวโนทยาน พระราชอุทยานของเจ้ามัลละ เมืองกุสินารา ในเขตประเทศอินเดียในปัจจุบัน

จะเห็นได้ว่า ทั้ง 3 เหตุการณ์ได้เกิดในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ต่างกันเพียงปีเท่านั้นค่ะ ชาวพุทธศาสนิกชนจึงถือว่า วันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะนี้ เป็นวันที่รวมการเกิดเหตุการณ์สำคัญยิ่ง และเรียกการบูชาในวันนี้ว่า "วิสาขบูชา" ซึ่งย่อมาจาก "วิสาขปูรณมีบูชา" แปลว่า "การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ" อันเป็นเดือนที่สองตามปฏิทินของอินเดีย ตรงกับวันเพ็ญเดือน 6 ตามปฏิทินจันทรคติของไทย แต่ถ้าปีไหนมีเดือน 8 สองหน ก็เลื่อนไปทำในวันเพ็ญเดือน 7 แต่ประเทศอื่นที่นับถือพระพุทธศาสนาเถรวาท และไม่ได้ถือคติตามปฏิทินจันทรคติไทย จะจัดพิธีวิสาขบูชาในวันเพ็ญเดือน 6 แม้ในปีนั้นจะมีเดือน 8 สองหนก็ตาม ส่วนในกลุ่มชาวพุทธมหายานบางนิกายที่นับถือว่า เหตุการณ์ทั้ง 3 นั้นเกิดในวันต่างกันไป จะมีการจัดพิธีวิสาขบูชาต่างวันกันตามความเชื่อในนิกายของตน ซึ่งไม่ตรงกับวันวิสาขบูชาตามปฏิทินของชาวพุทธเถรวาทค่ะ

ในบางประเทศ เช่น อินเดีย และศรีลังกา เรียกพิธีนี้ว่า "พุทธชยันตี" (Buddha Jayanti) ซึ่งแปลว่า การครบรอบวันเกิดของพระพุทธศาสนา หรือวันครบรอบชัยชนะของพระพุทธเจ้า ในปัจจุบันมีหลายประเทศที่ให้วันวิสาขบูชาเป็นวันหยุดราชการ เช่น ประเทศไทย อินเดีย พม่า ศรีลังกา สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย ซึ่งเป็นประเทศที่มีสัดส่วนประชากรที่นับถือพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทค่ะ

ในวันวิสาขบูชา พุทธศาสนิกชนนิยมประกอบพิธีบำเพ็ญบุญกุศลและประกอบพิธีพุทธบูชาต่างๆ เพื่อเป็นการถวายสักการะแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยพุทธศาสนิกชนทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ พระสงฆ์ และประชาชน จะประกอบพิธีต่างๆ เช่น การตักบาตร การฟังพระธรรมเทศนา การเวียนเทียน เป็นต้น เพื่อเป็นการบูชารำลึกถึงพระรัตนตรัยและเหตุการณ์สำคัญ 3 เหตุการณ์ดังกล่าว แม้แต่องค์การสหประชาชาติก็จะมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เมื่อถึงวันวิสาขบูชา เพื่อรำลึกถึงพระพุทธเจ้า เช่น สำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติ ประเทศสหรัฐอเมริกา จะมีการอัญเชิญพระเจดีย์วิสาขบูชานุสรณ์ สกลโลกประกาศบูชาวันวิสาขะ ซึ่งภายในประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ มาให้ประชาชนสักการบูชา

สำหรับในประเทศไทย นอกจากพุทธศาสนิกชนจะเข้าวัดบำเพ็ญบุญกุศลถือศีลฟังธรรมแล้ว ยังนิยมปล่อยนกปล่อยปลา และเวียนเทียนรอบพระอุโบสถในตอนค่ำเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาด้วยค่ะ ดังนั้น คุณพ่อคุณแม่อาจพาลูกไปทำบุญตักบาตรในตอนเช้า และตลอดวันก็บำเพ็ญบุญกุศลทำความดีอื่นๆ เช่น ชวนลูกรักษาศีล 5 งดเว้นการทำบาป พาลูกไปถวายสังฆทาน ปล่อยนกปล่อยปลา ฟังพระธรรมเทศนา และตอนเย็นก็พาลูกไปเวียนเทียนรอบโบสถ์กันค่ะ คุณพ่อคุณแม่ควรตรวจสอบเวลาเวียนเทียนของวัดที่จะพาลูกไปล่วงหน้านะคะ โดยปกติตามวัดต่างๆ จะมีพระภิกษุสงฆ์นำเวียนเทียน และมีการทำวัตรสวดมนต์ก่อน จากนั้นจึงถือดอกไม้ธูปเทียนซึ่งเป็นเครื่องสักการบูชา เดินเวียนรอบโบสถ์ 3 รอบ โดยรอบที่ 1 สวดบทอิติปิโส ระลึกถึงพระพุทธคุณ รอบที่ 2 สวดสวากขาโต ระลึกถึงพระธรรมคุณ และรอบที่ 3 สวดสุปฏิปันโน ระลึกถึงพระสังฆคุณ จากนั้นจึงนำธูปเทียนดอกไม้ไปบูชาพระเป็นอันเสร็จพิธีค่ะ ครูชมพูแนะนำให้เตรียมกระดาษแข็งเจาะเป็นรูปกากบาทตรงกลางไว้เสียบเทียน เพื่อกันไม่ให้น้ำตาเทียนหยดโดนมือลูก และทาโลชั่นกันยุง เพื่อป้องกันยุงกัดให้ลูกด้วยนะคะ พบกันใหม่สัปดาห์หน้า สวัสดีค่ะ

บรรณานุกรม

  1. วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. (2556). วันวิสาขบูชา. th.wikipedia.org/wiki/วันวิสาขบูชา. [สืบค้นเมื่อ 22 พฤษภาคม 2556].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน