หน้าหลัก » Blogs » ปฏิรูปการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ตอนที่ 1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


เมื่อเร็วๆ นี้ นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้ลงนามคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ มีจุดประสงค์เพื่อทำการปฏิรูปหลักสูตร และการพัฒนา ตำราเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยกำหนดให้มีคณะกรรมการ 2 ชุด เพื่อทำหน้าที่ให้บรรลุจุดประสงค์ดังกล่าว

ในการกำหนดวิสัยทัศน์ วางแนวทาง และให้ความเห็นชอบกับระบบการจัดการศึกษา เพื่อเป็นแนวทางใน การปฏิรูปหลักสูตร คณะกรรมการชุดแรกประกอบด้วยบุคคลที่สำคัญ 22 คน อย่าง เลขาธิการคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประธานสถาบันวิจัยเพื่อ การพัฒนาประเทศไทย นายกสมาคมหลักสูตรและการสอนแห่งประเทศไทย เป็นต้น

ส่วนคณะกรรมการอีกชุดหนึ่ง จำนวน 32 คน ซึ่งมีหน้าที่ในการปฏิรูปหลักสูตรและตำราการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีนายภาวิช ทองโรจน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ ศธ. เป็นประธานคณะกรรมการ ที่เหลือเป็นบุคคลที่เป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิในวงการ

คำว่า “การปฏิรูปการศึกษา” (Education reform) นั้นเป็นคำเรียกกระบวนการทางการเมือง ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อ พัฒนาการศึกษาของรัฐ ว่ากันตามทฤษฎีแล้ว การพัฒนาทางการศึกษานั้น แม้จะเพียงเล็กน้อยก็สามารถให้ผลตอบแทน ทางสังคม สุขภาพ ความมั่งคั่ง และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีได้

ตาม หลักฐานที่ปรากฎทางประวัติศาสตร์แล้ว การปฎิรูปหลายครั้งมีรูปแบบที่ต่างกันออกไป แล้วแต่แรงจูงใจ ผู้ทำการปฏิรูป ตั้งแต่ครั้ง โบราณกาลจนถึงยุคปีค.ศ. 1800 จุดมุ่งหมายอย่างหนึ่งของการปฏิรูปก็คือเพื่อลด ค่าใช้จ่าย ของระบบการศึกษาดั้งเดิม

การศึกษาดังกล่าวมีไว้สำหรับคนจำพวกที่รวยที่สุดเท่านั้น และดำเนินการโดยผู้สอนส่วนตัวที่มีการศึกษาสูง ดังนั้นการปฏิรูปการศึกษาที่ออกมาในรูปแบบของสารานุกรม หอสมุด สาธารณะ และโรงเรียนประถมศึกษา (ในสหรัฐอเมริกา) หรือที่เรียกกันว่า Grammar school ซึ่งล้วนเป็นตัวอย่างของ นวัตกรรม หลากหลายรูปแบบ

ส่วนการปฏิรูปอื่นๆที่ใกล้เคียง ก็มีความพยายามที่จะพัฒนาเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เน้นย้ำการตอบคำถามว่า “ทำไม” และ “แบบไหน” ซึ่งการศึกษาแบบดั้งเดิมละได้เลยไป [เพราะไปเน้นย้ำเรื่อง “อะไร”] วิธีการนี้ได้ถูกนำไปใช้โดยนักวิชาการศึกษาตามหลักการเรียนรู้ด้วยตัวเอง (Transcendentalism) อย่าง Amos Bronson Alcott

ในช่วงต้นยุคใหม่ (Modern age) โรงเรียนสมัยวิคตอเรีย (Victoria) หลายแห่งได้รับการปฏิรูป ให้สอนแต่หัวข้อที่ ให้ผลประโยชน์ในทางการค้า (Commerce) อย่าง ภาษายุคใหม่และคณิตศาสตร์ มากกว่าวิชาคลาสสิค (Classics) ดั้งเดิม อย่างภาษาภาษากรีกและลาติน เป็นต้น

ในขณะเดียวกัน นักปฏิรูปหลายคนก็เน้นการปฏิรูปสังคม ด้วยการปฏิรูปการศึกษาบนหลักการของวิทยาศาสตร์ มานุษยวิทยา ปฏิบัตินิยม หรือประชาธิปไตยมากกว่า จอหน์ ดิวอี (John Dewey) และ แอนตัน มาคาเร็นโก (Anton Makarenko) ก็เป็นตัวอย่างที่โดดเด่นของ นักปฏิรูปกลุ่มดังกล่าว

แหล่งข้อมูล

  1. พงศ์เทพตั้งทีมปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน "ภาวิช" นั่ง ปธ. - http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1360224316&grpid=&catid=19&subcatid=1903 [ 2013, February 16].
  2. Education reform - http://en.wikipedia.org/wiki/Education_reform [2013, February 16].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน