หน้าหลัก » Blogs » ศธ. ประกาศเลื่อนเปิดเทอมเป็น 10 มิ.ย. รับอาเซียน

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ในที่สุดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ก็ประกาศให้วันที่ 10 มิถุนายนของทุกปี เป็นวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจากเดิม คือ วันที่ 16 พฤษภาคมของทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับปฎิทินอาเซียน

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยถึงกรณีที่ นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ลงนามเห็นชอบเลื่อนวันเปิดเทอมของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จากเดิมคือ วันที่ 16 พฤษภาคม เป็นวันที่ 10 มิถุนายน โดยให้เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป เพื่อให้สอดคล้องกับปฏิทินของอาเซียน ซึ่งก่อนหน้านี้ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ก็ได้มีมติให้มหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิก ทปอ.ทั้ง 21 แห่ง เลื่อนเปิดภาคเรียนไปในช่วงกลางเดือนสิงหาคม-กันยายน ตามกลุ่มประเทศในประชาคมอาเซียนแล้วเช่นกัน

การประกาศดังกล่าวของ สพฐ. เกิดจากการสำรวจ รวบรวมข้อมูลการเปิด-ปิดภาคเรียนของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มประเทศอาเซียน 9 ประเทศ ยกเว้นประเทศไทย ได้แก่ สิงคโปร์ มาเลเซีย บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว พม่า ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม เพื่อนำมาเป็นข้อมูลและข้อเสนอแนะต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบการตัดสินใจว่า ควรจะมีการปรับเปลี่ยนกำหนดการเปิด-ปิดภาคเรียนของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.หรือไม่

จากข้อมูลที่รวบรวมมาได้พบว่า การเปิด-ปิดภาคเรียนในกลุ่มประเทศอาเซียนมีความหลากหลายมาก แบ่งเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มแรก มีการเปิด-ปิดภาคเรียนโดยยึดตามปีปฏิทิน คือ เริ่มเปิดเรียนตั้งแต่เดือนมกราคม และสิ้นสุดปีการศึกษาในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งประเทศที่ใช้ระบบนี้ มี 3 ประเทศ คือ มาเลเซีย สิงคโปร์ และบรูไนดารุสซาลาม และกลุ่มที่สอง จะเริ่มเปิดเรียนประมาณกลางปี ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม มิถุนายน และกรกฎาคม ซึ่งเป็นประเทศอาเซียนกลุ่มใหญ่รวมทั้งประเทศไทย ยกเว้นกัมพูชาประเทศเดียวที่เปิดเรียนเดือนตุลาคม รวมทั้งได้มีการระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหลายฝ่าย ได้แก่ ผู้แทนจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ผู้แทนคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน ตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการเลื่อนเปิดเรียนของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นวันที่ 10 มิถุนายนนั้นเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม

"เสียงตอบรับจากฝ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับการเลื่อนเปิดภาคเรียนเป็นวันที่ 10 มิถุนายนนั้น ค่อนข้างเป็นไปในทางบวก โดยผู้ปกครองเห็นว่า การเลื่อนเปิดในวันดังกล่าว ไม่ได้มีผลกระทบต่อชีวิตของเด็กมากนัก และผู้ปกครองรับได้ อีกทั้งกิจกรรมวันสำคัญต่าง ๆ ก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไร ยกเว้นในบางโรงเรียนมีกิจกรรมไหว้ครูในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมิถุนายน ซึ่งก็อยู่ในวิสัยของโรงเรียนที่อาจจะต้องมีการปรับวันทำกิจกรรมออกไปได้ นอกจากนี้ยังเป็นผลดีสำหรับนักเรียนชั้นม.6 จะเรียนจบก่อนสอบเข้ามหาวิทยาลัย ขณะที่นักศึกษาฝึกสอนจะมีเวลาเตรียมตัวก่อนฝึกสอนประมาณ 10 วัน สำหรับขั้นตอนต่อจากนี้ สพฐ.จะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดูว่าตารางการเลื่อนเปิดปิดภาคเรียนตามปฏิทินอาเซียนของ สพฐ. จะติดขัดกับปฏิทินอาเซียนของหน่วยงานอื่นหรือไม่” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว

ถามครู.com ได้สอบถามเพิ่มเติมไปยังผู้ปกครองท่านหนึ่งถึงกรณีการเลื่อนเปิดเทอมในปีการศึกษา 2557 นี้ ซึ่งจะทำให้เด็กปิดเทอมนานถึงกว่า 3 เดือนนั้น พบว่า มีปัญหาบ้างพอสมควร โดยเฉพาะเด็กกรุงเทพฯ ที่ทุก ๆ ปิดเทอมจะต้องหากิจกรรมพิเศษให้ทำ เนื่องจากผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแล

“ดิฉันมองว่า การปิดเทอมยาวขึ้นอาจจะสร้างปัญหาให้กับผู้ปกครองในเขตเมืองบ้าง เนื่องจากเด็กมีเวลาว่างมากขึ้น ขณะที่ผู้ปกครองเองไม่มีเวลาดูแล เพราะต้องทำงานประจำ ผู้ปกครองบางกลุ่มอาจจะส่งลูกไปเรียนพิเศษได้ แต่ในขณะที่เด็กบางกลุ่มอาจจะไม่ได้เรียนพิเศษ หรือมีกิจกรรมพิเศษทำ โอกาสที่จะโดนชักจูงให้เข้าสู่วงจรอบายมุข เช่น ติดเน็ต ติดเกมได้ง่าย ส่วนตัวอยากให้โรงเรียนเตรียมหากิจกรรมพิเศษไว้รองรับการปิดเทอมยาวของเด็กไว้ด้วยก็จะช่วยให้ผู้ปกครองคลายความกังวลลงได้บ้าง” คุณสมจิตร พรรษาวิวัฒน์ ผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนอำพรไพศาล กล่าว

ด้านอาจารย์เฉลิมชัย จันทรมิตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กล่าวแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นนี้ว่า ในส่วนของโรงเรียนเชื่อว่าไม่มีผลกระทบอะไร โดยเฉพาะหลักสูตรการเรียนการสอนก็ยังใช้หลักสูตรเดิมซึ่งเป็นมาตรฐานที่ทุกโรงเรียนทั่วประเทศใช้เหมือนกันอยู่แล้ว แต่อาจจะมีการปรับบ้างในส่วนกิจกรรมด้านวัฒนธรรมและวันสำคัญต่าง ๆ ให้สอดคล้องตามวาระโอกาสที่เกิดขึ้น

ส่วนข้อกังวลของผู้ปกครองที่มีต่อการปิดเทอมยาวขึ้นของนักเรียนนั้น เชื่อว่า ทางกระทรวงศึกษาธิการเอง โรงเรียน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก็มิได้นิ่งนอนใจที่จะหามาตรการในการช่วยดูแลเด็กและช่วยเหลือผู้ปกครองในช่วงปิดเทอมยาว

“ผมเชื่อว่าปัญหาอาจมีเกิดขึ้นบ้างเล็กน้อยในช่วงเปลี่ยนถ่ายนี้เท่านั้น แต่หากมีการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้ปกครอง และมาร่วมกันคิด ร่วมกันทำ หากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้เด็กได้ทำ ก็จะเป็นทางออกที่ดีสำหรับเด็ก และผู้ปกครอง ในช่วงเปลี่ยนผ่านที่สำคัญนี้” ผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยกล่าว

บรรณานุกรม

  1. http://www.khaosod.co.th/view_newsonline.php?newsid=TVRNMk1UZzNOekkwTmc9PQ [2 มีนาคม 2556]
  2. ไทยดำริจัดประชุมเปิด-ปิดเทอมอาเซียน. ประวีณา ธาดาพรหม เรียบเรียง. แหล่งข้อมูล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.), กระทรวงศึกษาธิการ. www.obec.go.th [2 มีนาคม 2556]
  3. http://www.aseanthai.net/ewt_news.php?nid=115
  4. สัมภาษณ์พิเศษ คุณสมจิตร พรรษาวิวัฒน์ ผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนอัมพลไพศาล [3 มีนาคม 2556]
  5. สัมภาษณ์พิเศษ อาจารย์เฉลิมชัย จันทรมิตรี ผู้อำนวยการโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย [5 มีนาคม 2556]

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน
sirikul