หน้าหลัก » Blogs » ปัญหาใหญ่ ในโรงเรียนขนาดเล็ก (ตอนที่ 1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


"ข่าวเด่น ประเด็นร้อน" ที่ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างมาก ณ ช่วงเวลานี้ ก็คือการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ แถลงนโยบายที่จะยุบรวม โรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนไม่ถึง 60 คน นับหมื่นๆ แห่ง โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาการศึกษาให้ดีขึ้นและช่วยประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่าย

ในเชิงธุรกิจอาจเห็นว่าเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่านัก แต่ในแง่มุมของการศึกษาแล้วไม่มีคำว่าขาดทุนสำหรับการพัฒนาเด็กนักเรียนให้เกิดการเรียนรู้ เพราะการศึกษาเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทุกด้าน ดังนั้นทันทีที่เกิดกระแสข่าวการยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็กทำให้เกิดกลุ่มที่ต่อต้านและกลุ่มที่เห็นด้วย

อย่างไรก็ตาม จากผลการสำรวจของสวนดุสิตโพล พบว่า พ่อแม่ไม่เห็นด้วยกับการยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็กถึงร้อยละ 60.09 เพราะเชื่อว่าจะมีผลกระทบกับนักเรียน ครู และพ่อแม่ อาทิ การที่เด็กนักเรียนต้องไปโรงเรียนที่ไกลกว่า การปรับตัวของเด็กในโรงเรียนใหม่ และความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

พ่อแม่ที่เห็นด้วยมีเพียงร้อยละ 17.20 เท่านั้น เนื่องจากมองว่ากระทรวงศึกษาธิการจะได้บริหารจัดการเป็นระบบมากขึ้น ควบคุมดูแลเด็กนักเรียนได้ง่ายขึ้น ส่วนเด็กจะได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง ยังมีพ่อแม่อีกร้อยละ 22.71 แสดงความไม่แน่ใจว่าการยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็กนั้นจะดีหรือไม่ มีทั้งผู้สนับสนุนและคัดค้าน ซึ่งแต่ละฝ่ายต่างก็มีมุมมองเหตุผล และอ้างถึงผลประโยชน์ที่เด็กนักเรียนจะได้รับเป็นสำคัญ

การเคลื่อนไหวหรือการริเริ่มเกี่ยวกับโรงเรียนขนาดเล็ก (Small school) ในสหรัฐอเมริกา มาจากแนวคิดที่ว่า โรงเรียนหลายแห่งนั้นมีขนาดใหญ่เกินไป และควรได้รับการปรับให้มีขนาดเล็กลง ให้เป็นโรงเรียนที่พึ่งพาตนเองได้ และ มีนักเรียนไม่เกิน 400 คน หรือมีขนาดพอเหมาะคือ ต่ำกว่า 200 คน [ทั่วทั้งโรงเรียน]

เหมือนโรงเรียนเอกชนหลายแห่ง [ในสหรัฐอเมริกา] ที่ได้รับการออกแบบมาให้เหมาะสมกับเด็กจำนวนต่ำกว่า 200 คน ในการริเริ่มเกี่ยวกับโรงเรียนขนาดเล็กสำหรับโรงเรียนรัฐบาล เด็กอาจได้รับทางเลือก ให้เลือกเองว่าพวกเขาอยากเรียนที่โรงเรียนใด โรงเรียนเล็กๆ แต่ละแห่งจะทำให้เด็กๆ ที่สนใจในเรื่องเดียวกัน มีความผูกพันกันมากขึ้น

นอกจากนี้โรงเรียนขนาดเล็กยังทำให้นักเรียนแต่ละคนได้รับความใส่ใจจากครูมากกว่าโรงเรียนทั่วๆ ไป โรงเรียนเล็กๆหลายแห่งถูกสร้างขึ้นเพื่อเปลี่ยนจากโรงเรียนขนาดใหญ่ที่ล้มเหลว แบ่งย่อยให้เป็นโรงเรียนที่เล็กขึ้นหลายๆ แห่งในตึกเดียวกัน ยกตัวอย่างเช่นโรงเรียน Theodore Roosevelt ในนิวยอร์ค

แต่ก็ยังมีคำวิจารณ์ในหลายแง่ เพราะความหมายของคำว่า โรงเรียนขนาดเล็กนั้นยังไม่ชัดเจน เช่น โรงเรียนหลายแห่งที่มีเด็ก 400 - 1200 คนมักจะถูกนับว่าเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก แม้ว่าจะมีคุณลักษณะไม่เพียงพอกับการเป็นโรงเรียนขนาดเล็กก็ตาม (เช่น ต้องมีจำนวนคน 200 คนหรือน้อยกว่านั้น และ ในชั้นเรียนต้องมีเด็กไม่เกิน 15 คนในแต่ละห้อง )

นอกจากนี้ นักวิจารณ์ยังบอกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่มีแนวโน้มว่า จะสามารถเตรียมวิชาเรียนที่หลากหลายให้นักเรียนได้มากกว่า รวมไปถึงชมรม หลักสูตรศิลปะ ทีมกีฬา กิจกรรมทางสังคม และกิจกรรมนอกชั้นเรียนอื่นๆ ได้มากกว่า

แหล่งข้อมูล:

  1. ยุบหรือไม่ยุบโรงเรียนขนาดเล็ก? - http://www.dailynews.co.th/education/208948 [2013, June 23].
  2. Small school movement - http://en.wikipedia.org/wiki/Small_schools_movement [2013, June 23].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน