หน้าหลัก » Blogs » ปัญหาใหญ่ ในโรงเรียนขนาดเล็ก (ตอนที่ 4 และตอนจบ)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


Dr. Sharif Shakrani ผู้อำนวยการของศูนย์นโยบายการศึกษา (Education Policy Center) กล่าวว่า ผลการศึกษาเร็วๆ นี้พบว่านักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กมีความสามารถทางวิชาการสูงกว่านักเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่ เข้าชั้นเรียนมากกว่า รู้สึกปลอดภัยกว่า ประสบกับปัญหาทางพฤติกรรมน้อยกว่าและเข้าร่วมกิจกรรมนอกชั้นเรียนกันมากกว่าด้วย

Dr. Sharif Shakrani ยังบอกอีกว่านักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก มีระดับความรู้ด้านการอ่าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่สูงกว่านักเรียนในโรงเรียนขนาดใหญ่ นอกจากนี้ นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กยังมีแนวโน้มที่จะพบกับปัญหาความรุนแรงและพฤติกรรมในทางที่ไม่เหมาะสมน้อยกว่าด้วย

ด้วยเหตุนี้เอง นักเรียนเลยเข้าชั้นเรียนมากขึ้น รวมทั้งหยุดเรียนและหนีเรียนกันน้อยลงด้วย ในปัจจุบันโรงเรียนขนาดเล็ก มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ชานเมือง ที่จำเป็นต้องมีการปฏิรูปการศึกษา เนื่องมาจากระบบของโรงเรียนที่ล้มเหลว

โรงเรียนขนาดเล็กที่มีคุณภาพสูงจึงเปรียบเสมือนเครื่องช่วยเยียวยาให้กับโรงเรียนขนาดใหญ่ที่ล้มเหลวในเรื่องต่างๆมาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการที่โรงเรียนขนาดเล็ก มีจำนวนนักเรียนที่เรียนจบมากกว่า มีระดับผลทดสอบที่สูงกว่า และสามารถใส่ใจดูแลนักเรียนเป็นรายคนได้มากกว่าด้วย แนวทางการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับโรงเรียนขนาดเล็ก จึงได้วางจุดยืนโรงเรียนเหล่านี้ไว้ที่การเน้นความต้องการของนักเรียน เพื่อป็นแบบอย่างด้วย

สมาคมโรงรียนขนาดเล็กแห่งชาติ (National Association of Small Schools : NASS) ในสหรัฐอเมริกา ได้สนับสนุนการทำงานของโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีนักเรียน 100 คนหรือน้อยกว่า NASS เชื่อว่าจำนวนด็กที่น้อยนั้นก่อให้เกิดผลดียิ่ง ทำให้เกิดสภาพการเรียนรู้ในอุดมคติสำหรับนักเรียน และการเอาใจใส่เด็กแบบตัวต่อตัว

นอกจากนี้ ยังทำให้เด็กรู้สึกมีตัวตนและเชื่อมั่นได้ว่า ความพยายามในหลายรื่องของตนนั้นคุ้มค่า โดยเฉพาะครูที่รู้จักเอาใจใส่และทุ่มเวลาให้นักเรียนทำงานกันป็นกลุ่ม ส่งผลให้เด็กสามารถทำงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายได้ดี แล้วโรงเรียนขนาดเล็กยังป็นสถานที่ที่ใกล้ชิดกับบ้าน ครอบครัว และชุมชนด้วย

แม้จะมีคำโต้แย้งเดิมๆ ที่บอกว่าโรงรียนขนาดเล็กไม่สามารถจัดการกับหลักสูตรต่างๆ ได้ทั้งหมด แต่จากการสำรวจของรัฐ และผลการทดสอบระดับชาติก็แสดงให้เห็นแล้วว่า โรงรียนขนาดเล็กสามารถจัดการกับเรื่องหล่านี้ได้อย่างดีจริงๆ NASS ยังให้ความเชื่อมั่นอีกว่า เด็กๆ ในโรงรียนขนาดเล็กจะรู้สึกมั่นคงปลอดภัย

นอกจากนี้ นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็ก ยังสามารถทำงานหนักและทำงานร่วมกันในกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังมีความสุขในการได้รับผิดชอบสิ่งต่างๆ เกิดความมั่นใจในตนอง และ ส่งผลให้ประพฤติดีด้วย NASS เชื่อว่าโรงรียนขนาดเล็กมีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อความอยู่ดีมีสุขของสังคมในอนาคต ทั้งการศึกษาของเด็กและวิถีชีวิตของคนในชุมชนจะพัฒนาขึ้น NASS ยังเชื่อมั่นอีกว่าโรงเรียนขนาดเล็กนั้นป็นเสาหลักสำคัญของอนาคตชุมชนด้วย

แหล่งข้อมูล:

  1. Small school movement. http://en.wikipedia.org/wiki/Small_schools_movement [2013, June 26].
  2. http://www.smallschools.org.uk/nass-charter [2013, June 26].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน