หน้าหลัก » Blogs » ผุดแผนชาติพัฒนาคนตั้งแต่เด็กยันแก่ (ตอนที่ 1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จัดทำร่างแผนการศึกษาเพื่อพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี เพื่อใช้เป็นแนวทางและกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตในอนาคต

ในช่วงอายุ 0 - 5 ปี จะเน้นให้ความรู้แก่ผู้อยู่ในวัยเจริญพันธุ์ การตั้งครรภ์ที่มีคุณภาพ โดยระดับปฐมวัยไม่ควรยัดเยียดความรู้แต่ควรเน้นจินตนาการ ช่วงอายุ 5 - 14 ปี ควรส่งเสริมทักษะสมรรถนะที่จำเป็นและเป็นฐานต่อยอดของช่วงอายุ และสร้างนิสัยซื่อสัตย์สุจริตต่อต้านการคอร์รัปชัน

ส่วนช่วงอายุ 15-21 ปี และ 15- 59 ปี มีข้อเสนอจากภาคเอกชนว่า อยากให้ทำสมุดพกความดี เสริมสร้างทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษให้แก่เด็ก และช่วงอายุ 60 ปีขึ้นไป รัฐต้องวางแผนเพื่อรองรับการดูแลกลุ่มผู้สูงอายุ และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่คนรุ่นหลังด้วย

จินตนาการ หมายถึง ความสามารถในการสร้างภาพใหม่ๆ และความสามารถในการรับรู้ในสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้ทางสายตา จินตนาการช่วยมนุษย์ในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆ และเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาทักษะด้านการเรียนรู้ของมนุษย์ การฝึกสร้างจินตนาการที่ง่ายที่สุด คือ การฟังเรื่องเล่า หรือ ฟังนิทาน โดยการฟังเรื่องต่างๆ จากคำพูดจะช่วยสร้างโลกใบใหม่ขึ้นตามจินตนาการของผู้ฟังแต่ละคน

สิ่งที่เราจินตนาการขึ้นมาอาจขึ้นอยู่กับความรู้สึกในขณะนั้น อาจเป็นสิ่งดีหรือร้ายขึ้นอยู่กับสถานการณ์ บางคนอาจจินตนาการเพื่อทำให้จิตใจสงบขึ้นก็ได้ ในทางจิตวิทยานั้นถือว่าการจินตนาการเป็นขั้นตอนในการช่วยให้จิตใจสงบ และรู้สึกผ่อนคลาย

เด็กๆ มักใช้เรื่องเล่า นิทาน เทพนิยาย ไปจนถึงการแสดงบทบาทสมมติเพื่อฝึกจินตนาการ เมื่อเด็กๆ กำลังพัฒนาทักษะในการจินตนาการ เราสามารถแบ่งการฝึกทักษะดังกล่าวได้เป็น 2 ระดับ ระดับแรก เด็กๆ จะใช้การแสดงบทบาทสมมติเพื่อพัฒนาทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์ ส่วนในระดับที่สองนั้น พวกเขาจะแสดงสถานการณ์ โดยพยายามทำให้เสมือนจริงตามเรื่องเล่าต่างๆ

เป็นที่ทราบกันว่าจินตนาการเป็นหนึ่งในวิธีที่จะทำให้เด็กหลีกหนีจากความเป็นจริง และหลายคนเชื่อว่าเมื่อถึงช่วงอายุหนึ่งก็เชื่อกันว่าเด็กๆ ควรลืมโลกแฟนตาซีเหล่านี้ และหันหน้าสู่โลกความจริง อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการของเด็กได้แนะว่าแม้เด็กจะโตขึ้น จินตนาการก็ยังเป็นสิ่งที่สำคัญอยู่ดีและการแสดงบทบาทสมมติตามจินตนาการก็เป็นหนทางหนึ่งที่ช่วยให้เด็กเข้าใจโลกความเป็นจริงได้มากขึ้น

จินตนาการสำคัญในการช่วยให้เด็กเข้าใจผู้คนและสถานการณ์ต่างๆ ที่ไม่เคยได้เผชิญด้วยตนเองโดยตรง เช่น ประวัติศาสตร์ และเหตุการณ์สำคัญในส่วนอื่นๆ ของโลก นอกจากนี้สำหรับเด็กที่อายุน้อยจินตนาการช่วยให้เด็กรู้จักคำนึงถึงเหตุการณ์ในอนาคต เช่น อาชีพที่เขาอยากเป็นในอนาคตด้วย

แหล่งข้อมูล:

  1. ผุดแผนพัฒนาตั้งเด็กยันแก่ - http://www.thairath.co.th/content/edu/378453 [2013, November 19].
  2. Imagination - http://en.wikipedia.org/wiki/Imagination [2013, November 19].
  3. The Power of Magical Thinking - http://online.wsj.com/news/articles/SB10001424052748703344704574610002061841322 [2013, November 19].
  4. Encouraging Children to Play Imaginatively and Creatively - http://www.kathyeugster.com/articles/article007.htm [2013, November 19].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน