หน้าหลัก » Blogs » พจนานุกรม นิยมมาแต่โบราณ (ตอนที่ 1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องระเบียบการใช้ตัวสะกดภาษาไทย โดยกำหนดให้ใช้พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 เป็นแบบมาตรฐานเดียวกัน เพื่อใช้ในการเขียนหนังสือไทยในหน่วยราชการ สถานศึกษาและสำหรับประชาชนทั่วไป

พจนานุกรมฉบับใหม่ ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการชำระพจนานุกรม โดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามคำศัพท์ทั่วไป ซึ่งเป็นคำที่มีใช้ในภาษาไทย และเป็นที่รู้จักกันแพร่หลาย แต่ยังมิได้บรรจุในการพิมพ์ฉบับก่อน (พ.ศ. 2552) รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมบทนิยามของคำศัพท์เฉพาะสาขาวิชา อันได้แก่ ศัพท์กฎหมายไทย ศัพท์ประวัติศาสตร์ไทย ศัพท์พรรณพืชและพรรณสัตว์ ศัพท์ดนตรีไทย ศัพท์ดนตรีสากล และราชาศัพท์

นอกจากนี้ พจนานุกรมฉบับนี้ ยังได้เก็บคำศัพท์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใช้ในการพัฒนาเรื่อง ดิน น้ำ และป่าไม้ ประกอบด้วยคำว่า กังหันน้ำชัยพัฒนา แกล้งดิน แก้มลิง ทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียง โครงการตามพระราชดำริ โครงการตามพระราชประสงค์ โครงการในพระบรมราชานุเคราะห์ โครงการพระดาบส โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา และโครงการหลวง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อให้เด็กๆ และเยาวชนได้เข้าใจโครงการต่างๆ ของพระองค์ท่านมากขึ้น และเป็นการตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงห่วงใยการใช้ภาษาไทยของคนไทยในปัจจุบัน

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 นั้น ได้รับการตีพิมพ์ขึ้นในปีมหามงคล ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 7 รอบซึ่งนายกรัฐมนตรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการจัดพิมพ์ และอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์พจนานุกรมฉบับดังกล่าว

ทั้งนี้ จะมีการแจกจ่ายไปยังสถาบันการศึกษา ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา สถาบันศาสนา หน่วยงานราชการ ตลอดจนคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และสื่อมวลชน ให้ใช้อ้างอิงเป็นมาตรฐานของการเขียนหนังสือไทย เพื่อให้เกิดเอกภาพในด้านภาษาอันเป็นวัฒนธรรมและเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชาติ

พจนานุกรม (Dictionary or lexicon) เป็นหนังสือที่รวบรวมคำในภาษาเฉพาะ มักเรียงตามลำดับอักษร (Alphabetical) พร้อมข้อมูลการใช้ นิยาม (Definitions) [นิรุกติศาสตร์หรือ] แหล่งที่มาและความหมาย (Etymology) อักขระออกเสียง (Phonetics) วิธีการออกเสียง (Pronunciation) และข้อมูลอื่นๆ

พจนานุกรม มีคุณลักษณะเฉพาะ 3 ประการ (1) ได้รับการเตรียมเพื่อใช้งาน (Function) บางอย่าง (2) ประกอบด้วยข้อมูลที่ได้รับการคัดสรรแล้ว เพื่อเติมเต็ม (Fulfill) งานดังกล่าว และ (3) โครงสร้างภาษา ที่เชื่อมโยงและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล เพื่อสนองตอบความต้องการของผู้ใช้

พจนานุกรม แบ่งเป็น 2 ประเภท ระหว่างพจนานุกรมทั่วไป (General) ซึ่งมักจะเป็นภาษาเดียว (Monolingual) กับพจนานุกรมเฉพาะ (Specialized) ซึ่งประเภทหลังมิได้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับคำที่ใช้ในภาษาเพื่อจุดมุ่งหมายทั่วไป [กล่าวคือคำที่ใช้โดยคนทั่วไปในทุกๆ สถานการณ์]

แหล่งข้อมูล:

  1. ครม. เห็นชอบร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ระเบียบการใช้ตัวสะกด - http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1367299791&grpid=&catid=19&subcatid=1903 [2013, May 7].
  2. Dictionary - http://en.wikipedia.org/wiki/Dictionary [2013, May 7].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน