หน้าหลัก » Blogs » พัฒนาสมองเด็กไทย (ตอนที่ 1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการยุทธศาสตร์การศึกษา พ.ศ.2556 - 2558 เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของประเทศไทยตามนโยบายรัฐบาล จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)

ในการประชุมดังกล่าว มีการบรรยายพิเศษซึ่งกล่าวถึงคุณภาพการศึกษาและคุณภาพเด็กไทย ที่ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ ทั้งที่รัฐบาลทุ่มเทงบประมาณการศึกษามากเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ และของโลก แต่ผลประเมินระดับนานาชาติ พบว่าการศึกษาของไทยกลับถูกจัดอันดับอยู่ท้ายๆ เมื่อเทียบในระดับโลกหรือแม้แต่ภูมิภาคอาเซียน สรุปนนโยบายจากรัฐมนตรี ศธ. ในการพัฒนาการศึกษาของไทย ได้แก่

 • ด้านผู้เรียนต้องมีความพร้อมทั้งด้านสติปัญญา ให้ไปศึกษาวิจัยเพื่อยืนยันว่า การทำสมาธิ มีส่วนสัมพันธ์กับการพัฒนาคุณภาพสมองหรือไม่ โดยอาศัยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์รองรับ
 • ด้านร่างกาย ให้ส่งเสริมการกีฬา และปฏิรูปหลักสูตรให้เรียนรู้เนื้อหาที่เหมาะสม โดยสอนให้เด็กคิดวิเคราะห์เป็น ซึ่งหากครูสอนให้เด็กคิดวิเคราะห์เป็น ครูก็จะได้เรียนรู้สิ่งใหม่พร้อมๆ ไปกับเด็กๆ ในห้องเรียนด้วย
 • ด้านการสอนคุณธรรมจริยธรรม ให้ปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตย โดยรู้จักทำงานเป็นหมู่คณะ รู้จักเสียสละ ในการเรียนวิชาหน้าที่พลเมือง ในห้องเรียนคงไม่เพียงพอ เพราะไม่ซึมซับมากนัก จึงต้องเรียนรู้จากของจริง

การทำสมาธิ (Meditation) ส่งผลต่อการทำงานของสมองและก่อให้เกิดผลประโยชน์ทางการศึกษาหรือไม่ อย่างไร แม้จะยังต้องรอการศึกษาวิจัยที่มากขึ้น เพื่อให้ได้หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ แต่การทำสมาธิก็ได้รับการยอมรับมานานแล้วว่าส่งผลต่อการทำงานของสมอง โดยแก่นหลักของการทำสมาธิก็คือ การฝึกฝนสมาธิหรือความจดจ่อ (Attention) รวมไปถึงสติสัมปชัญญะ (Awareness)

หากฝึกสมาธิได้ดี ก็จะเกิดประโยชน์กับการเรียนการศึกษา ดังนี้

 • พัฒนาสมรรถภาพการเรียนรู้
 • ปรับปรุงการเรียนรู้ทางสังคมและอารมณ์ให้ดียิ่งขึ้น
 • ปรับปรุงการรับรู้และความคิดอ่านให้ดีขึ้น
 • พัฒนาความจำ สมาธิ และความจดจ่อให้ดีขึ้น
 • พัฒนาทักษะการวางแผน การบริหารจัดการ รวมไปถึงการประมวลผลข้อมูล
 • พัฒนาความคิดสร้างสรรค์
 • ลดความเครียดและกระวนกระวาย (รวมทั้งความกระวนกระวายก่อนสอบ) ช่วยปรับปรุงพฤติกรรมให้ดีขึ้น
 • พัฒนาให้เกิดความเคารพในตนเอง การพัฒนาตัวเอง และความเป็นตัวของตัวเอง
 • และช่วยให้เด็กสามารถจัดการกับอารมณ์ตัวเองได้ดีขึ้น รวมทั้งพัฒนาทักษะเชิงสังคมและความสัมพันธ์

ผลประโยชน์ตามที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นยังนำไปสู่สภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้และทางสังคมที่ดีขึ้น ซึ่งลำดับต่อมา ก็ส่งผลดีต่อครูผู้สอน สถาบัน และระบบการศึกษาโดยรวมด้วย

แหล่งข้อมูล

 1. สมาธิมีผลต่อการพัฒนาสมองเด็ก จุฬาฯรับลูก รัฐมนตรี ศธ. ทำงานวิจัย - http://www.naewna.com/local/38466 [2013, January 24].
 2. [Benefits of Meditation] Education benefits - http://www.meditationfoundation.org/benefits/education-benefits [2013, January 24].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน