หน้าหลัก » Blogs » พัฒนาสมองเด็กไทย (ตอนที่ 2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ประเด็นที่สองของการพัฒนาการศึกษาก็คือการสอนให้เด็กคิดวิเคราะห์เป็น (Critical thinking skill) ซึ่งถือเป็นทักษะ ที่สำคัญสำหรับความสำเร็จทางการศึกษา การคิดวิเคราะห์เป็นนั้น หมายถึงการไม่เชื่อสิ่งที่ได้ฟังหรือได้อ่านเพียงผิวเผิน แต่ ต้องใช้การคิดวิเคราะห์มาช่วยชั่งน้ำหนักหลักฐาน และช่วยพิจารณาความหมายโดยนัย

นอกจากนี้ยังรวมถึงข้อสรุปที่ผู้เขียนต้องการจะสื่อ ทักษะที่มาคู่กันคือการรู้จักวิเคราะห์ (Analyze) ซึ่งคือการอ่าน หรือฟัง โดยยึดหลักว่า

 • ประเด็นที่นำมาใช้เป็นหลักฐานในเรื่องนั้นแข็งแรงเพียงใด
 • ผู้เขียนมีข้อคิดเห็นที่สอดคล้องและปะติดปะต่อกันหรือไม่ และประเด็นต่างๆ ที่เสนอมานั้นเป็นเหตุเป็นผลกัน หรือดูไร้เหตุผล คุณหาจุดบกพร่องหรือผิดพลาดเจอหรือไม่
 • บทสรุปของเรื่องได้รับการนำเสนอที่ชัดเจนหรือไม่
 • ภาษาที่เขียนมีอคติหรือความลำเอียง เช่น การใช้ถ้อยคำกระตุ้นอารมณ์แฝงอยู่หรือไม่ หรือผู้เขียนดูฝักใฝ่กับความคิดหรือแบบแผนแบบใดแบบหนึ่งหรือไม่
 • ประเด็นความคิดเห็นที่นำเสนอนั้นต่างกับประเด็นอื่นในเดียวกันอย่างไร ขอบเขต

กุญแจสู่การคิดวิเคราะห์เป็นนั้น อยู่ที่การใช้วิธีไม่เจาะจง ไม่ส่วนตัว ในการพิจาณาข้อคิดเห็นและข้อเท็จจริง โดยวาง ความคิดเห็นและความรู้สึกส่วนตัวไว้ก่อน ทั้งหมดก็เนื่องมาจากวาทกรรมทางการศึกษานั้น วางอยู่บนหลักการสำคัญ

 • ในการโต้วาที - โต้แย้งความคิดเห็นที่แตกต่าง
 • ความเป็นนักวิชาการ – การตระหนักรู้ว่ามีประเด็นอื่นใดอีก และอ้างอิงมาให้ถูกต้อง
 • การเสนอข้อโต้แย้ง – นำเสนอประเด็นไปตามลำดับของหลักการและเหตุผล ที่นำไปสู่ข้อสรุป
 • วิพากษ์วิจารณ์ – พิจารณาจุดแข็งและจุดอ่อน
 • วิเคราะห์ – แยกข้อโต้แย้งออกไปก่อน ตามหลักที่กล่าวไปแล้ว
 • หลักฐาน – ทำให้แน่ใจว่าข้อโต้แย้งนั้นมีหลักฐานสนับสนุนเพียงพอ
 • ความเป็นกลาง – งานเขียนควรเป็นกลาง ไม่มีอารมณ์ใดเป็นหลัก
 • ความแม่นยำ – ประเด็นใดๆที่ไม่เกี่ยวข้องหรือสนับสนุนข้อคิดเห็นควรตัดออก

ทักษะการคิดวิเคราะห์นั้นมีความสำคัญมาก และควรนำไปปรับใช้กับทุกส่วนของการศึกษาเรียนรู้ ตั้งแต่การเลือก ข้อมูล การอ่าน การเขียน การพูด ไปจนถึงการฟัง ซึ่งจากทั้งหมดที่กล่าวมานี้ การเรียนรู้ที่จะอ่านและประเมินผลข้อมูล อย่างวิเคราะห์วิจารณ์นั้น อาจถือได้ว่าเป็นทักษะที่สำคัญที่สุด ซึ่งหากจำเป็นก็จะสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับส่วนอื่นๆ ได้อีกด้วย

นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวว่า ในฐานะที่ตนเป็นผู้รับผิดชอบกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาล ขอฝากประเด็นการพัฒนาการศึกษา โดยขอให้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ภิรมย์ กมลรัตนกุล อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไปทำการศึกษาวิจัยการพัฒนาสมองเด็กไทย

แหล่งข้อมูล

 1. สมาธิมีผลต่อการพัฒนาสมองเด็ก จุฬาฯรับลูก รัฐมนตรี ศธ. ทำงานวิจัย - http://www.naewna.com/local/38466 [2013, January 25].
 2. Developing critical thinking - http://www.emeraldinsight.com/learning/study_skills/skills/critical_thinking.htm [2013, January 25].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน