หน้าหลัก » Blogs » พัฒนาสมองเด็กไทย (ตอนที่ 3 และตอนจบ)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ประเด็นสุดท้ายของการพัฒนาการศึกษาคือ การสนับสนุนให้เรียนวิชาหน้าที่พลเมือง (Civic education) ซึ่งถือเป็นการให้ความรู้พลเมืองเกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบ เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนให้พวกเขาตื่นตัวและมองว่ากระบวนการทางการเมืองส่วนไหนที่พวกเขาสามารถเข้าไปมีส่วนร่วม สิ่งที่พวกเขาจะสามารถทำ ที่จะมีผลต่อผลลัพธ์ทางการเมืองได้

แก่นของวิชานี้คือ คุณค่าและหลักการแห่ง ความโปร่งใส (Transparency) การมีส่วนร่วม (Participation) การตอบสนอง (Responsiveness) ความรับผิดชอบ (Accountability) การกระจายอำนาจ (Empowerment) และความเสมอภาค (Equity) การสื่อสารและการเข้าถึงข้อมูลก็เป็นส่วนประกอบสำคัญของวิชาหน้าที่พลเมืองด้วยเช่นกัน

วิชาหน้าที่พลเมืองนั้นถือเป็นเครื่องมือกระจายอำนาจที่สำคัญและมีประสิทธิภาพ ในการสนับสนุนให้พลเมืองเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการประชาธิปไตย การให้ความรู้เรื่องสิทธิ บทบาท และความรับผิดชอบแก่พลเมืองนั้น ทำให้พวกพลเมืองเป็นผู้มีส่วนร่วมที่ตื่นตัว

ข้อมูลที่ให้แก่พลเมืองดังกล่าว ทำให้พลเมืองสามารถตั้งกระทู้ถามหลักการปกครอง และการให้บริการของรัฐบาลในการส่งมอบอำนาจในอาณัติ และในการใช้ทรัพยากรอย่างยินดีให้บริการ ดังนั้น ก็ถือเป็นการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพของวิธีการปกครอง ทั้งระดับท้องถิ่นและระดับชาติ

วิชาหน้าที่พลเมืองทำให้พลเมืองมีความรู้ ทักษะที่จำเป็น แรงขับเคลื่อน และความมั่นใจในการที่จะยืนยันสิทธิและความรับผิดชอบในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือของรัฐบาล ซึ่งช่วยเพิ่มความโปร่งใสในการทำงานของรัฐบาล และความน่าเชื่อถือของระบบ

เงื่อนไขพื้นฐานสำหรับการเรียนวิชาหน้าที่พลเมืองที่มีประสิทธิภาพ มีดังนี้ :

  • ความเต็มใจของรัฐบาลในการที่จะอำนวยความสะดวก ให้พลเมืองเข้ามามีส่วนร่วมในการอภิปราย และดำเนินการตามประเด็นที่อาจถูกยกขึ้นมาในวิชาหน้าที่พลเมือง รัฐบาลจะต้องเต็มใจที่จะเป็นหุ้นส่วนที่ตื่นตัว และแสดงบทบาทที่สำคัญ
  • สิทธิของการรวมพล การสมาคม และอื่นๆ ที่จำเป็นนั้น มีการตระหนักรู้และได้รับการปกป้อง
  • ความสนใจจากผู้ถือผลประโยชน์ร่วมที่หลากหลาย โดยเฉพาะจากประชาสังคม
  • ความพร้อมของทรัพยากรที่จะช่วยให้การริเริ่มการเรียนวิชาหน้าที่พลเมืองในระยะยาวดำเนินไปได้

หลักการเพื่อหลักสูตรวิชาหน้าที่พลเมืองที่มีประสิทธิภาพ :

  • ความเป็นสากล - ควรมีจุดมุ่งหมายเพื่อทุกคน และเป็นที่ยอมรับของทุกคน
  • ความเสมอภาคกัน - ผู้ให้ความรู้เรื่องหน้าที่พลเมืองควรหลีกเลี่ยงข้อมูลและวิธีการที่ฝักใฝ่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
  • ความชัดเจน - อำนาจที่ได้รับมอบหมาย จุดมุ่งหมาย และเนื้อหาของวิชาหน้าที่พลเมืองควรได้รับการวางโครงสร้างที่ชัดเจน

แหล่งข้อมูล

  1. Civic education - http://www.healthy-action.org/topics/civic-education.html [2013, January 26].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน