หน้าหลัก » Blogs » พ่อแม่ฟูมฟัก ศักยภาพลูกได้ (ตอนที่ 3 และตอนจบ)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ฮาวเวอร์ด การ์เนอร์ (Howard Gardner) เจ้าของ “ทฤษฎีพหุปัญญา” (Theory of multiple intelligences) กล่าวว่า ปัญญาหรือความสามารถ เป็น “ศักยภาพทางร่างกายและจิตใจ เพื่อประมวลข้อมูลที่สามารถกระตุ้นได้ เมื่อใช้ในการแก้ปัญหาหรือสร้างสิ่งที่มีคุณค่าในวัฒธรรม” จึงมีมากกว่าเพียงปัญญาทางตรรกะ และความสามาถทางภาษา [ที่ใช้ในการทดสอบระดับสติปัญญา (Intelligence quotient : IQ) ในสมัยนั้น]

การ์เนอร์ เชื่อว่า จุดประสงค์ของการเข้าโรงเรียน ควรจะเป็นการพัฒนาปัญญาหรือความสามารถ เพื่อช่วยให้นักเรียนบรรลุจุดมุ่งหมายเมื่อเติบโตขึ้น ในการทำงานหรือประกอบอาชีพ (Vocational) ที่เหมาะสม ตามสติปัญญาหรือความสามารถเฉพาะ นักเรียนก็จะรู้สึกผูกพัน (Engaged) เชื่อในความสามารถ (Competency) ตนเอง และมีความพร้อมในการรับใช้สังคมในเชิงสร้างสรรค์ (Constructive)

เด็กที่มีปัญญาทางตรรกะ (Logical intelligence) มีแนวโน้มที่ทำคะแนนได้สูงในการทดสอบทางคณิตศาสตร์ เขาจะเก่งการคำนวณในใจ (Mental arithmetic) และเกือบทุกมิติของคณิตศาสตร์ เขาจะสนใจวิชาวิทยาศาสตร์ และวิธีการทำงานของสิ่งต่างๆ รอบตัว เขามักจะนับทุกสิ่งทุกอย่างโดยไม่ปรากฏเหตุผล เขาอาจรู้สึกผิดหวัง (Frustrated) ในผู้คนที่ไม่เห็นวิธีการทำงานของเขา เขาชอบทำงานคนเดียวและอาจมีวิธีการทำงานที่ยึดติด (Obsession) เขาตรงต่อเวลา (Punctual) และมักเป็นคนมีระเบียบ (Well-organized) เขาอาจมีรายการงานที่ต้องทำประจำวัน และสนุกกับการต่อภาพ และเส้นทางเขาวงกต

เด็กที่มีความสามารถทางภาษา (Linguistic intelligence) มักมี “หัวจมอยู่ในหนังสือ” (Head in a book) เขาไม่เพียงแต่ชอบอ่านหนังสือ แต่เขาจะชอบเขียน (อาทิ เรื่องราวต่างๆ กวีนิพนธ์ และจดหมาย) ด้วยสุข เขามักพูดถึงสิ่งที่เขาได้อ่านโดยรู้คำศัพท์ (Vocabulary) มากมาย เขามักเก่งในการสะกดคำและตื่นเต้น (Fascinated) กับรากศัพท์และความหมายของคำ เขาจะอธิบายได้ดีและชอบสอนคนอื่น เขาชอบเกมที่เกี่ยวกับคำ (Scrabble) และปริศนาอักษรไขว้ (Crosswords) เขาชอบการทดสอบ (Quiz) และอาจเป็นคนชอบพูด (Talkative) แต่ไม่เสมอไป

เด็กที่มีความสามารถด้านดนตรี (Musical intelligence) จะชอบดนตรีหลากหลาย เขาจะฟังเสียง (Tune) ออกอย่างง่ายดายและรวดเร็ว เขาสามารถเรียนรู้เพลงได้รวดเร็ว เขาจะเล่นเครื่องดนตรีเมื่อมีโอกาส และเป็นนักร้องด้วย พร้อมที่จะคลอตามเสียงเพลง (Hum) หรือร้องเพลงเอง ในขณะที่ทำงานอย่างอื่นอยู่ เขาอาจเคาะเสียงเบาๆ (Tap) ตามจังหวะ และมักรู้สึกเร้าใจกับเสียงต่างๆ กัน

เด็กที่มีความสามารถทางธรรมชาติ (Naturalist intelligence) จะชอบสัตว์ทุกชนิด และอาจรับผิดชอบในการดูแลสัตว์เลี้ยง เขาอาจสนใจการทำสวนและชนบท และมักชอบทำงานนอกอาคารสถานที่ อาจแสดงความสนใจในแมลง ไดโนเสาร์ หรือโบราณคดี (Archaeology) และชอบชมโทรทัศน์ในรายการที่เกี่ยวกับธรรมชาติ เขามักจะสะสมสิ่งของต่างๆ อาทิ ภาพสัตว์ แมลง หรือชิ้นส่วนของหิน แล้วเก็บในสมุดจิปาถะ (Scrapbook) เขาอาจเป็นคนเรียบร้อย (Tidy) และมีระเบียบวินัย

แม้ทฤษฎีของการ์เนอร์ไม่ได้รับการยอมรับโดยทั่วไป จากชุมชนนักจิตวิทยา [เพราะขาดการทดสอบในเชิงวิทยาศาสตร์] แต่ทฤษฎีของเขา ก็เป็นที่ยอมรับของโรงเรียนจำนวนมาก ที่มักใช้เสริมฐานของการอภิปรายในเรื่อง “วิถีการเรียนรู้” (Learning styles) และก็มีหนังสือนับร้อยๆ เล่มที่เขียนถึงการนำทฤษฎีของการ์เนอร์มาประยุกต์ใช้ในการศึกษา อย่างน้อย การศึกษาระบบวอลดอร์ฟ (Waldorf education) ก็ได้ครอบคลุมปัญญาหรือความสามารถทั้งหมด ในทฤษฎีของการ์เนอร์

แหล่งข้อมูล:

  1. Discover your child's potential - http://www.brainboxx.co.uk/a3_aspects/pages/discoverpotential.htm [2013, April 17].
  2. Theory of multiple intelligence - http://en.wikipedia.org/wiki/Theory_of_multiple_intelligences [2013, April 17].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน