หน้าหลัก » Blogs » มาตรฐานการศึกษา ต้องมาจากอนุบาล (ตอนที่ 1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า ข้อมูลของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้ชี้ว่า ผลการประเมินของนักเรียนยังเกิน 65% แต่ก็ยังมีมาตรฐานต่ำ โดยเฉพาะในวิชาหลักๆ เช่น คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ซึ่งปัญหาอาจจะเกิดจากโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ห่างไกล ที่ทำให้การศึกษายังไม่ได้มาตรฐาน

ดังนั้น จึงต้องมีการขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษา ยกระดับคุณภาพผู้เรียน และพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในระดับอนุบาลอย่างจริงจัง เพราะการศึกษาในระดับอนุบาลเป็นการเริ่มต้นระดับแรกการศึกษาของเด็ก เปรียบดังคำที่ว่า “ไม้อ่อนดัดง่าย” เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา แก้ไขปัญหามาตรฐาน และเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่จะมีการแข่งขันกันอย่างเสรี

การศึกษาปฐมวัย (Early childhood education) ซึ่งรวมถึงอนุบาลศึกษา หมายถึง การสอนหนังสือเด็กเล็กในระดับที่เป็นทางการ โดยบุคคลอื่นนอกเหนือจากในครอบครัว หรือในสถานที่อื่นๆที่ไม่ใช่บ้าน ส่วนคำว่าปฐมวัย (Early childhood) นั้น หมายถึงเด็กวัยก่อนเข้าโรงเรียนตามปกติ คือ ก่อนอายุ 6 ปี

การศึกษาปฐมวัย มักเน้นที่การเรียนรู้ผ่านการเล่น ตามการวิจัยและหลักปรัชญาของ Jean Piaget ที่ให้ความสำคัญกับ “พลังของการเล่น” โดยแนวคิดดังกล่าว เชื่อว่าเด็กๆ จะเรียนรู้ได้มีประสิทธิภาพและได้รับความรู้มากขึ้นผ่านกิจกรรมที่เน้นการเล่นเป็นหลัก เช่น การเล่นละครเวที ศิลปะ และเกมการละเล่นต่างๆ โดยทฤษฏีดังกล่าวนำความอยากรู้อยากเห็นโดยธรรมชาติของเด็กมาผสมผสานกับบทเรียนทางการศึกษานั่นเอง

นอกจากนี้ตามหลักการศึกษาปฐมวัย ยังถือว่าพ่อแม่เป็นบุคคลสำคัญมากสำหรับขั้นตอนการศึกษาของลูกในวัยเด็ก นักการศึกษามักกล่าวว่า “พ่อแม่เป็นครูคนแรกและครูที่ดีที่สุดของลูก” แม้ลูกจะได้รับการศึกษาจากสถานเลี้ยงเด็กมาแล้ว แต่พ่อแม่เองก็ยังต้องคอยใส่ใจในเรื่องการเรียนรู้ของลูกด้วย

ความรู้ที่เด็กเรียนรู้จากพ่อแม่ จะทำให้เด็กฝังใจและรู้สึกชื่นชมได้ง่ายกว่าคำสั่งสอนจากผู้อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กที่ยังเล็กอยู่ การศึกษาปฐมวัยนั้นสำคัญมากสำหรับเด็กและควรนำมาใช้อย่างระมัดระวังโดยผู้สอนที่พ่อแม่ไว้ใจ ว่าจะสามารถสอนสิ่งที่มีประโยชน์ให้กับลูกได้มากที่สุด

เด็กจะใช้เวลาในช่วงสองปีแรกในชีวิตสร้างความรู้สึกเป็นตัวของตัวเอง หรือความรู้สึกรับรู้ถึงความมีตัวตน (Sense of self) เป็นครั้งแรก เด็กส่วนมากจะสามารถแยกตนเองออกจากผู้อื่นได้ภายในช่วงสองขวบปีแรก ช่วงนี้นับว่าเป็นช่วงเวลาทองของการพัฒนาการที่สำคัญมาก เพราะเด็กจะเริ่มจัดลำดับความสัมพันธ์ต่อผู้อื่น การดูแลเด็กในขั้นนี้ต้องเน้นความสัมพันธ์ของเด็กกับครอบครัว วัฒนธรรมรอบตัว และภาษา โดยเด็กแต่ละคนก็ควรจะต้องได้รับการอบรมหรือเลี้ยงดูที่ต่างกันไปด้วย

เด็กที่ได้รับการเลี้ยงดูหรือการดูแลไม่เพียงพอจากพ่อแม่หรือพี่เลี้ยง อาจทำให้เกิดการบกพร่องทางพัฒนาการได้ เด็กต้องได้รับความรักและการเอาใจใส่อย่างดี เพื่อที่จะได้มีพัฒนาการในด้านต่างๆ ถูกต้องตามหลักสุขภาวะ หลายคนยังมีความเชื่อแบบผิดๆ ว่าการให้เด็กใช้เวลากับศึกษาแบบทางการสำคัญกว่าการแบ่งเวลาที่ใช้ไปกับการศึกษาและครอบครัวให้สมดุล

แหล่งข้อมูล:

  1. มาตรฐานการศึกษาต้องมาจากแรกเริ่ม ชี้อนุบาลถือเป็นการเริ่มต้นการศึกษา - http://www.naewna.com/local/54217 [2013, June 16].
  2. Early childhood education - http://en.wikipedia.org/wiki/Early_childhood_education [2013, June 16].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน