หน้าหลัก » Blogs » มาตรฐานการศึกษา ต้องมาจากอนุบาล (ตอนที่ 3 และตอนจบ)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


วิธีการปฏิสัมพันธ์ทางพัฒนาการ (Developmental Interaction Approach) ของเด็กนั้น มีพื้นฐานมาจากทฤษฏีการศึกษาของ Jean Piaget, Erik Erikson, John Dewey และ Lucy Sprague Mitchell โดยแนวคิดดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายให้เด็กได้รับทักษะความสามารถผ่านการเรียนรู้จากการค้นพบสิ่งต่างๆ (Discovery)

ในการศึกษาระดับปฐมวัยยังมีปัจจัยหลัก 5 อย่างที่สำคัญสำหรับพัฒนาการของเด็กที่พ่อแม่และคุณครูทุกท่านควรทราบด้วยดังนี้

 1. ปัจจัยทางกายภาพ (Physical) – ส่วนนี้แสดงให้เห็นว่า ลูกของคุณมีพัฒนาการทางร่างกายอย่างไรบ้าง คุณควรคอยสังเกตจากความสามารถในการมองเห็นหรือความสามารถทางสายตาของลูก รวมทั้งทักษะในการเคลื่อนไหว เด็กๆ ในวัยนี้ควรจะสามารถทำงานปั้นเล็กๆ น้อยๆ หรือต่อภาพปริศนา (Puzzle) ได้
 2. ปัจจัยทางสังคม (Social) – ส่วนนี้หมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างลูกกับบุคคลอื่นๆ คอยสังเกตดูว่า เด็กมีปฏิกิริยาโต้ตอบกับคนอื่นๆ อย่างไรบ้าง
 3. ปัจจัยทางอารมณ์ ความรู้สึก (Emotional) – ปัจจัยนี้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางอารมณ์ของเด็ก และระดับความเชื่อมั่นในตนเองของเด็กด้วย
 4. ปัจจัยเรื่องพัฒนาการด้านภาษา (Language development) – ส่วนนี้เกี่ยวกับการสื่อสารของเด็กกับคนทั่วไป นอกจากนี้ยังเกี่ยวกับวิธีการแสดงความรู้สึกของเด็กด้วย
 5. ปัจจัยเรื่องกระบวนการคิดและกระบวนการรับรู้ (Cognitive skills) – ส่วนนี้แสดงให้เห็นว่าเด็กใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมที่ตนอยู่อย่างไรบ้าง และรู้จักแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้างด้วย

การประชุมเกี่ยวกับการศึกษาปฐมวัยครั้งแรกของโลก จัดขึ้นโดยความร่วมมือขององค์การเพื่อการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization : UNESCO) ระหว่างวันที่ 27 - 29 กันยายน 2010 ณ กรุงมอสโคว์ [ประเทศรัสเซีย] จากการประชุมสามารถสรุปเป้าหมายที่ต้องการบรรลุไว้ได้ ดังนี้

 • รับประกันว่า การดูแลและการศึกษาของเด็กปฐมวัย (Early Childhood Care and Education) จะต้องเป็นสิทธิที่เด็กทุกคนพึงได้รับ ในฐานะพื้นฐานด้านการพัฒนาการของเด็กทุกคน
 • ประเมินความก้าวหน้าของประเทศสมาชิกแต่ละประเทศ ในการบรรลุเป้าหมายที่หนึ่งของการรณรงค์ “การศึกษาสำหรับทุกคน” (Education For All : EFA)
 • จัดตั้งเกณฑ์มาตรฐานและเป้าหมายที่แข็งแกร่งขึ้นสำหรับเป้าหมายที่หนึ่งของการรณรงค์ EFA ในปี พ.ศ. 2558 และในอนาคต
 • เพิ่มพูนปัจจัยสำคัญที่จะสามารถช่วยให้ประเทศสมาชิกบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ได้
 • ร่วมกันสนับสนุนการแลกเปลี่ยนภารกิจที่ดีงามทั่วโลก

แหล่งข้อมูล:

 1. Early childhood education - http://en.wikipedia.org/wiki/Early_childhood_education [2013, June 18].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน