หน้าหลัก » Blogs » วันช้างไทย มิให้สูญพันธุ์ (ตอนที่ 2 และตอนจบ)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ได้จัดกิจกรรม “วันช้างไทย” ขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อร่วมกันรณรงค์ปลูกฝังให้คนไทย ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ช้าง หลังจากที่ช้างไทยลดปริมาณลงอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการถูกล่า ฆ่าเพื่อเอางาหรือชิ้นส่วนของช้างไป โดยให้ความรู้แก่เด็กๆ และประชาชนทั่วไปที่สนใจ ในรูปแบบของทั้งนิทรรศการเรื่องช้างไทย อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับช้าง อาทิ แหย่งช้าง และตะขอ รวมถึงการจัดแสดงผลงานของเด็กๆ ที่นำเศษวัสดุเหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นรูปช้าง และโครงการอุปถัมภ์สัตว์ป่า

ช้างตัวลูกเป็นศูนย์กลางของความสนใจ (Attention) ภายในกลุ่มครอบครัวช้าง และพึ่งพาตัวแม่ช้างของตน ที่ยาวนานถึง 3 ปี ตามปรกติ ช้างตัวผู้จะออกจากครอบครัว เมื่อถึงวัยเจริญพันธุ์ (Puberty) อาจออกจากครอบครัวช้างตามลำพัง หรือไปพร้อมกับช้างตัวผู้อื่นๆ ช้างตัวผู้ที่โตเป็นผู้ใหญ่แล้ว (Adult) จะมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มครอบครัวช้างเมื่อมองหาคู่ผสมพันธุ์ (Mating)

ช้างตัวผู้เมื่อเข้าสู่ภาวะมีฮอร์โมนเพศ (Testosterone) จะเริ่มก้าวร้าว (Aggression) หรือคลั่งรุนแรงที่รู้จักกันในภาษาไทยว่า “ตกมัน” (Musth) ซึ่งช่วยให้มันเริ่มพลังครอบงำผู้อื่น (Dominance) และสัมฤทธิ์ผลในการสืบพันธุ์ (Reproductive success) โดยปรกติช้างในป่า มีอายุอยู่ได้ถึง 70 ปี

ช้างสื่อสารโดยการสัมผัส การเห็น และการฟังเสียง ช้างสามารถส่งเสียงที่มีคลื่นความถี่ต่ำกว่าระดับที่หูมนุษย์จะได้ยิน (Infrasound) และสามารถคำรามสั่นสะเทือนเหมือนแผ่นดินไหว (Seismic) ในการสื่อสารระยะทางไกล [แม้จะมีพลังมหาศาล แต่ช้างก็เป็นสัตว์ที่ตกใจและแตกตื่นง่าย]

ได้มีการเปรียบเทียบความชาญฉลาด (Intelligence) ของช้างกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อยู่บนบก (Primates) อาทิ คนและลิง และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่อยู่ในน้ำ (Cetaceans) อาทิ ปลาวาฬ (Whale) และปลาโลมา (Dolphin) แล้วพบว่า ช้างมีการรับรู้ด้วยตนเอง (Self-awareness) และแสดงความรู้สึกเห็นอกเห็นใจ (Empathy) ช้างที่กำลังใกล้ตายหรือตายแล้ว

สหพันธ์นานาชาติเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติ (International Union for Conservation of Nature : IUCN) ได้จัดให้ช้างอัฟริกาอยู่ในรายชื่อสัตว์ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการถูกจู่โจม (Vulnerable) [จากมนุษย์] ในขณะที่ช้างเอเชียก็เป็นสัตว์ที่มีความเสี่ยงสูงต่ออันตราย (Endangered) [จากมนุษย์ เช่นกัน]

ภัยคุกคามใหญ่หลวงที่สุดต่อประชากรช้างคือการค้างาช้าง (Ivory trade) เพราะช้างเป็นสัตว์ที่ถูกล่า (Poach) โดยคนที่ประสงค์จะเอางาไปขาย ส่วนภัยคุกคามช้างป่าอื่นๆ ได้แก่การทำลายล้างถิ่นที่อยู่อาศัย (Habitat destruction) [โดยมนุษย์ อาทิ การเผาป่าเพื่อเอาฟืน การถางป่าเพื่อสร้างถนนหรือบ้านเรือน และขุดเหมืองแร่]

ในเอเชีย ช้างถูกใช้ให้ทำงาน [อาทิ ลากซุง ในอุตสาหกรรมป่าไม้] และในอดีตก็เคยถูกใช้ในการทำสงคราม ทุกวันนี้ ช้างถูกใช้ให้แสดง (Display) ในสวนสัตว์ หรือละครสัตว์ (Circus) นอกจากนี้ ช้างยังเป็นที่ยอมรับ และแสดงออก (Feature) ในศิลปะ ตำนานพื้นเมือง (Folklore) ศาสนา วรรณกรรม และวัฒนธรรม

แหล่งข้อมูล

  1. สวนสัตว์เขาเขียว “จัดวันช้างไทย” มอบเค้กผลไม้ให้เป็นของขวัญ - http://www.naewna.com/local/44785 [2013, March 20]
  2. Elephant - http://en.wikipedia.org/wiki/Elephant. [2013, March 20].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน