หน้าหลัก » Blogs » วัยก่อนเข้าเรียน - ดูแลอย่างไร ไปสู่สุดยอด ตอนที่ 46 : โปรแกรมวัยก่อนเข้าเรียน (1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


โปรแกรมวัยก่อนเข้าเรียน

โปรแกรมวัยก่อนเข้าเรียน ได้แสดงให้เห็นว่า การลงทุนในเด็กวัยก่อนเข้าเรียน จะคุ้มค่ามากในระยะยาว ในหลากหลายมิติของการศึกษา สังคม และเศรษฐกิจ จึงได้รับความนิยมมากและรวดเร็ว แต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงในจุดมุ่งหมายมากเช่นกัน

ในหลายทศวรรษก่อน จุดมุ่งหมายหลัก (Predominant) ของโปรแกรมวัยก่อนเข้าเรียนก็คือ เพื่อช่วยให้เด็กเล็กเข้าสังคม (Socialize) เพิ่มพัฒนาการสังคม-อารมณ์ และเตรียมความพร้อมสำหรับเข้าโรงเรียนอนุบาล แต่ปัจจุบัน โปรแกรมดังกล่าว ได้รับการส่งเสริมให้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

  • สนับสนุนและพัฒนาขีดความสามารถ (Capacity) ของเด็กเล็กตั้งแต่แรกเกิด (Innate) ในเรื่องการเรียนรู้ การ “เตรียมความพร้อมก่อนเข้าโรงเรียน” โดยเปลี่ยนจากความรับผิดชอบของพ่อแม่และลูกน้อย กลายมาเป็นความรับผิดชอบร่วมกัน (Cooperative venture) ของเด็กเล็ก พ่อแม่ บ้าน โรงเรียน และชุมชน
  • จัดให้เด็กเล็กได้พัฒนาทักษะการศึกษา สังคม และพฤติกรรมที่จำเป็นต่อการเข้าโรงเรียนอนุบาล เพิ่มจากการมุ่งเน้นอยู่ที่การพัฒนาการอ่านออก-เขียนได้ (Literacy) และทักษะคณิตศาสตร์
  • ใช้โปรแกรมนี้ตามศูนย์ดูแลเด็กเล็ก (Child care center) เพื่อให้บริการสุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ และการศึกษา แก่เด็กเล็ก และครอบครัว สวัสดิภาพของครอบครัวก็เป็นเหตุผล (Justification) ของการจัดให้มีโปรแกรมนี้
  • หาทางออกให้กับปัญหาสังคมที่รีบด่วน ช่วงแรกของชีวิตเป็นเวลาที่การแก้ไขหรือแทรกแซง (Intervention) ใดๆ จะมีอิทธิพลในเชิงบวกเป็นเวลายาวนาน โปรแกรมวัยก่อนเข้าเรียน ได้รับการคาดหวังให้เป็นหนทางของการลดจำนวนเด็กที่ต้องออกจากโรงเรียนก่อนวัยอันควร (Drop-out) เพิ่มพูนสุขภาพเด็กเล็ก และป้องกันปัญหาสังคมที่ร้ายแรง อาทิ การเสพสารเสพติด (Substance) และความรุนแรง (Violence)

เด็กเล็กหลายๆ คนก่อนวัยเข้าเรียนในทศวรรษก่อนๆ ได้ผ่านประสบการณ์ 1, 2, หรือ 3 ปีในสถานดูแลเด็กเล็ก ซึ่งอาจเพียงแต่เฝ้าดูอยู่หน้าจอโทรทัศน์เป็นเวลาหลายร้อยชั่วโมง จุดมุ่งหมายของโปรแกรมสมัยใหม่ จึงสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก (Dramatic) ที่ “แปลงโฉม” (Transform) วิธีการทำงานของโปรแกรมและบทบาทที่มากขึ้นของผู้ดูแลในการศึกษาปฐมวัย

ตัวอย่างเช่น ในเมือง Charlottesville รัฐเวอร์จิเนีย โปรแกรมวัยก่อนเข้าเรียน ได้รับการออกแบบให้มีการจัด “สภาพแวดล้อมที่กระตุ้น (Stimulating) และที่นำทาง (Guide) ประสบการณ์การศึกษาของเด็กแต่ละคน” โดยในการจัดให้มีประสบการณ์การศึกษาเหล่านี้ ผู้ดูแลและผู้ช่วยต้องทำงานกับเด็กเล็กไม่เกิน 16 คนในหนึ่งชั้นเรียน

โปรแกรมวัยก่อนเข้าเรียนของ Charlottesville ที่มีความแตกต่างออกไป ก็คือการมุ่งเน้นให้ผู้ดูแลฝึกหัดเด็กเล็กให้ (1) สามารถตัดสินใจได้ดีในเรื่องพฤติกรรมของตนเอง (2) ให้ความร่วมมือกับเด็กเล็กอื่นๆ และผู้ใหญ่ (3) สี่อสารกับผู้อื่นในเรื่องประสบการณ์และความรู้สึกของตนเอง (4) มีความคิดริเริ่มและแก้ปัญหาได้ และ (5) มีทักษะความพร้อมและแนวความคิด (Concept) ในเรื่องการอ่านและคณิตศาสตร์

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). ป Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Preschool - http://en.wikipedia.org/wiki/Preschool [2015, February 9].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน