หน้าหลัก » Blogs » วัยก่อนเข้าเรียน - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 48 : โปรแกรมวัยก่อนเข้าเรียน (3)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


โปรแกรมวัยก่อนเข้าเรียน

เด็กวัยก่อนเข้าเรียน (อายุระหว่าง 3 ถึง 5 ขวบ) ยังชอบที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ใช้กล้ามเนื้อเล็ก (Fine motor) อาทิ การใช้นิ้วมือเคลื่อนไหวในการวาดรูป (Drawing) ระบายสี (Coloring) และทาสี (Painting) รวมทั้งตัด (Cutting) และแปะ (Pasting) ภาพ ดังนั้น เขาจึงต้องการโปรแกรมที่จัดให้มีการลงมือปฏิบัติ (Action) และการเล่น พร้อมด้วยโภชนาการที่เหมาะสม ตลอดจนนิสัยที่ดีต่อสุขภาพ อาทิ การนอนที่เพียงพอ สุขอนามัย (Hygiene) และการออกกำลังกาย

ความรับผิดชอบสำคัญของผู้ดูแลเด็กวัยก่อนเข้าเรียนก็คือ การส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาการของเด็กเล็กด้านสังคมและอารมณ์ ซึ่งพัฒนาการในเชิงบวกด้านดังกล่าว จะทำให้เด็กเล็กเรียนรู้ได้ดีกว่า และประสบความสำเร็จในกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียน และในชีวิต

เด็กวัยก่อนเข้าเรียน จัดอยู่ในขั้นตอนของความคิดริเริ่ม (Initiative) กับ ความรู้สึกผิด (Guilt) ในทฤษฎีพัฒนาการทางจิต-สังคม (Psycho-social) ของ อีริค อีริคสัน (Eric Erikson) ในขั้นตอนนี้ เด็กเล็กจะมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในกิจกรรมการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่ (Locomotion) และความรู้สึกสนุกสนานกับการทำกิจกรรม

เด็กเล็กดังกล่าว ต้องการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเคลื่อนไหวที่กระฉับกระเฉง (Active) ผู้ดูแลเด็กเล็ก สามารถช่วยโดยการสนับสนุนความคิดริเริ่มของเด็กเล็ก ในหลากหลายวิธี ดังต่อไปนี้

  • ให้เด็กเล็กมีอิสระ (Freedom) ในการสำรวจ ในสภาพแวดล้อมที่มั่นคงปลอดภัย ทั้งในที่ร่มและในที่แจ้ง
  • จัดให้มีโครงงาน (Project) และกิจกรรมที่ทำให้เด็กสามารถค้นหา (Discover) และทดลอง (Experiment) ทำงาน เพราะเด็กวัยก่อนเข้าเรียน ชอบที่จะทำงานและเล่นด้วยมือ
  • ส่งเสริมและสนับสนุน ความพยายามของเด็กเล็กในการวางแผน ประดิษฐ์สิ่งของ และมีส่วนร่วมในความสำเร็จจาก “น้ำพักน้ำแรง” (Effort) ของตน

การศึกษาของเด็กวัยก่อนเข้าเรียน เป็นความต้องการของสังคมที่จะส่งผ่าน (Transmit) คุณค่าทางวัฒนธรรม ไปยังผู้ที่มีส่วนร่วม (Participant) ดังนั้น แต่ละวัฒนธรรมก็กำหนดทางเลือกที่แตกต่างกัน แต่ก็มีหัวข้อ (Theme) ที่เหมือนกันอยู่ ในเรื่องการคาดหวังให้เด็กในวัยนนี้สามารถทำสิ่งพื้นฐานได้ อาทิ การแต่งตัว การป้อนอาหาร และการขับถ่าย

โปรแกรมวัยก่อนเข้าเรียนแบบ “ครอบจักรวาล” (Universal Pre-school) เป็นความเคลื่อนไหว (Movement) ระดับนานาชาติ ที่จะทำให้นานาครอบครัวเข้าถึงการศึกษาวัยก่อนเข้าเรียน เช่นเดียวกับประถมศึกษา กฎหมาย (Jurisdiction) และองค์กรสนับสนุน (Advocate) แต่ละประเทศ จะกำหนดลำดับความสำคัญที่แตกต่างกันสำหรับการเข้าถึงและการจัดให้มีขึ้นซึ่งแหล่งเงินทุนที่รองรับโปรแกรมดังกล่าว

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). ป Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Preschool - http://en.wikipedia.org/wiki/Preschool [2015, February 15].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน