หน้าหลัก » Blogs » วัยก่อนเข้าเรียน - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 49 : ภาพสะท้อนเด็กหญิงอายุ 3 ขวบ

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ภาพสะท้อนเด็กหญิงอายุ 3 ขวบ

เพื่อให้ผู้ดูแลเด็กเล็ก (Care-giver) ได้คุ้นเคยกับความสามารถ (Capability) ในพัฒนาการของเด็กในแต่ละกลุ่มอายุในช่วงปฐมวัย และเพื่อตอบสนองต่อความหลากหลาย (Diversity) ที่ครอบคลุมไปทั่ว (Universality) ในพัฒนาการของเด็ก ภาพสะท้อน (Portrait) ของเด็กเล็ก จึงเป็นแหล่งรวบรวมคุณลักษณะ (Feature) ในมิติต่างๆ ของเด็ก

ภาพสะท้อนเป็นเสมือน “แสงฉายเฉพาะที่” (Spot-light) ซึ่งส่องไปยังที่เด็กในช่วงอายุของกลุ่มทารกและวัยเตาะแตะ (Infant and toddler) กลุ่มวัยก่อนเข้าเรียน (Pre-school) กลุ่มวัยอนุบาล (Kindergartener) และกลุ่มวัยประถมศึกษาตอนต้น (Primary grade school)

ภาพสะท้อนประกอบด้วยรูปถ่ายของเด็ก รายการความสามารถ และความสนใจ แบ่งตามประเภท (Domain) คำถาม ในเรื่องแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็ก (Developmentally appropriate) ฯลฯ เพื่อให้ผู้ดูแลเด็กได้คำนึงถึงความจำเป็นของเด็กแต่ละคน ซึ่งต้องการวิธีการ (Approach) และการประยุกต์ใช้ (Application) ที่แตกต่างกัน

ต่อไปนี้เป็นภาพสะท้อน ของเอริก้า (Ericka) เด็กหญิงอายุ 3 ขวบ ชาวอเมริกันผิวขาว (Caucasian) อาศัยอยู่กับพ่อแม่ พี่สาวและพี่ชาย ลักษณะโดยทั่วไปของเธอก็คือ เธอเป็นเด็กทะนุถนอม (Nurturing) ท่าทางเป็นมิตร และขยัน (Diligent) รักที่จะช่วยเหลือผู้อื่น และกระตือรืนร้น (Eager) ที่จะเรียน

ในด้านสังคม-อารมณ์ (Social-emotional) เธอปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และระเบียบข้อบังคับ (Procedure) เธอเริ่มพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้อื่นที่มีนัยสำคัญ (Meaningful) และเธอก็รับรู้ถึงความรับผิดชอบของชุมชนชั้นเรียน (Classroom community) นอกจากนี้ เธอยังใช้ทักษะในการแก้ปัญหา (Problem solving) ได้

ในด้านการรับรู้-ภาษา (Cognitive-language) เธอร้องเพลงได้เมื่อถึงกิจกรรมเสริมประสบการณ์ (Circle time) เธอเข้าใจแนวความคิด (Concept) ในเรื่องสิ่งตีพิมพ์ (Print) เธอสามารถเข้าใจทิศทาง 2 ขั้นตอน (2-step direction) [อาทิ เลี้ยวซ้าย 2 ก้าว แล้วเลี้ยวขวา 3 ก้าว] เธอสนุกสนานอยู่กับการอ่านหนังสือด้วยเสียงดัง เธอสามารถจับคู่ได้แบบ 1 ต่อ 1 (One-to-one correspondence) เธอรู้จักรูปทรงต่างๆ (Shape) นอกจากนี้ เธอยังสามารถนับ 1 ถึง 20 ได้

ในด้านการเคลื่อนไหว (Motor) เธอสามารถกระโดด ปีนป่าน และวิ่ง เธอยังสามารถกินอาหารโดยใช้ช้อนส้อม (Utensil) และวางซ้อน (Stack) ถาด [เป็นชั้นๆ ได้] เธอสามารถตัด [กระดาษ] ด้วยกรรไกร และเขียนชื่อด้วยเครื่องเขียน (Instrument) นานาชนิด แล้วเธอยังสามารถสร้างหอคอย (Tower) ได้

ในด้านการปรับตัว (Adaptive) ในชีวิตประจำวัน เธอล้างมือทุกครั้ง หลังจากใช้ห้องน้ำ เธอสามารถแยกแยะผู้ช่วยชุมชน(Community helper) ภายในและภายนอกโรงเรียน ตลอดจนปฏิบัติตามกิจวัตรประจำวัน (Routine) ได้โดยง่าย อาทิ การจัดแฟ้ม (Folder) เอกสาร และลงชื่อเข้าชั้นเรียน

ดูเหมือน เอริก้า เป็น “นักเรียนตัวอย่าง” (Model student) ที่พึงปรารถนา คำถามที่ผู้ดูแลเด็กเล็กต้องขบคิดก็คือ จะสร้างกิจกรรมที่แตกต่างอย่างไร เพื่อให้เอริก้า สามารถดำรงรักษาการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องในระดับที่สูงขึ้นไปในอนาคต?

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). ป Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Gonzalez School for Young Children - http://www.dentonisd.org/Domain/4909 [2015, February 16].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน