หน้าหลัก » Blogs » วัยก่อนเข้าเรียน - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 55 : พัฒนาการการรับรู้ในวัยก่อนเข้าเรียน (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


พัฒนาการการรับรู้ในวัยก่อนเข้าเรียน (2)

ผู้ดูแลเด็กเล็กมืออาชีพ สามารถส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็กเล็ก โดยขั้นตอนเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

  • สนับสนุนงาน (Task) และพฤติกรรมที่เหมาะสม – เด็กเล็กในขั้นตอน “ก่อนปฏิบัติการ” (Pre-operational) เรียนรู้ค่อนข้างมากผ่านการจำลองรูปแบบ (Model) ทุกๆ วัน เด็กเล็กควรได้เห็นผู้ใหญ่อ่านและเขียน ตลอดจนเห็นการสาธิตสั้นๆ ผ่านเพื่อนฝูง (Peer) และผู้ดูแลในการใช้วัสดุหลากหลาย ตัวอย่างเช่น หลังจากที่เด็กเล็กได้ใช้เวลาพอสมควรในการสำรวจอย่างอิสระ เขาก็พร้อมที่จะใช้มือคำนวณ แสดงวิธีการรูปแบบ (Pattern) และประยุกต์ใช้วิธีการทดลอง ในช่วงการเล่นของตนเอง
  • จัดให้มีสภาพแวดล้อมที่อุดมด้วยสิ่งตีพิมพ์ เพื่อกระตุ้นความสนใจและพัฒนาการของภาษาและการอ่านออก-เขียนได้ (Literacy) ในบริบทที่มีความหมาย – สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ควร (1) แสดงให้เห็นป้ายชื่อ (Label) ห้อง เรื่องราวในชั้น และการเขียนตามคำบอก (Dictation) (2) ส่งเสริมงานเขียนของเด็กเล็ก แผนผังของเพลง (Chart of songs) ที่คุ้นเคย และการเล่นด้วยนิ้วมือ (Finger play) และ (3) จัดให้มีวรรณกรรม (Literature) สำหรับการอ่านของเด็กเล็ก อันรวมไปถึงหนังสือ นิตยสาร และหนังสือพิมพ์ เครื่องเขียน (Utensil) ซึ่งควรมีมากพอ (Abundant) เพื่อจูงใจเด็กให้เขียนอะไรก็ได้ กิจกรรมอ่านออก-เขียนได้ (Literacy) ประจำวัน นอกจากนี้ ควรสร้างโอกาสสำหรับ (1) การอ่านและการเขียน ที่ได้รับการปัน (Shared) จากวิธีแนะนำ (Guided) และจากวิธีอิสระ (Independent) (2) การร้องเพลงและการเล่นด้วยนิ้วมือ (Finger play) และการแสดงอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ (Creative dramatics) รวมทั้ง(3) การจัด “กำแพงคำ” (Word Wall) ที่ประกอบด้วยคำที่คุ้นเคย และคำใหม่ที่เด็กเล็กพบเห็นในการอ่านและการเขียน โดยแสดงคำเหล่านี้บนกำแพงในชั้นเรียน และพื้นผิว (Surface) อื่นๆ [อาทิ บนโต๊ะเรียน] “กำแพงคำ” เป็นส่วนประกอบสำคัญของสภาพแวดล้อมในชั้นเรียน
  • จัดให้เด็กเล็กมีช่วงเวลา (Period) ที่ไม่ถูกรบกวนในการมีส่วนร่วมในงานที่เด็กเล็กเลือกเอง (Self-chosen task) – เด็กเล็กได้รับประโยชน์จากช่วงเวลาที่จัดให้สำหรับการสำรวจอย่างละเอียดลออ (In-depth) ซึ่งมีความหมายสำหรับการเล่น มากกว่าที่เขาได้รับจากการสอนโดยผู้ดูแล เด็กเล็กอาจใช้เวลามากหน่อยในการเล่น โดยเฉพาะการเล่นที่มีจินตนาการ (Imagination) และความเพ้อฝัน (Fantasy) เข้ามาเกี่ยวข้อง ควรมีการจัดตารางของช่วงเวลาดังกล่าวทั้งเช้าและบ่าย
  • แนะนำเด็กเล็กในเรื่องทักษะการแก้ปัญหาในวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ – จุดสำคัญคือการประยุกต์ใช้ยุทธวิธีที่หลากหลายอันเหมาะสมกับการแก้ปัญหาใน 2 วิชาดังกล่าว อาทิ การใช้แผนภาพเซตหรือแผนภาพเว็นน์ (Venn diagram) เป็นตัวแทนการมองเห็น (Visual representation) วัตถุ เพราะเด็กเล็กเรียนรู้ที่จะทำเป็นแผนภาพได้ไม่ยาก ในกิจวัตรประจำวัน มีเรื่องราวมากมายที่จะใช้เป็นวิธีพัฒนาทักษะการแก้ปัญหา และการสอนแนวความคิด (Concept) เกี่ยวกับตัวเลข ผ่านการใช้เรื่องราวและตัวแทนการมองเห็น อาทิ ในวิชาคณิตศาสตร์ มีมะม่วง 5 ลูก อยู่บนต้นไม้ ต่อมามี 2 ลูกตกหล่นลงมาที่พื้นดิน เหลือมะม่วงกี่ลูกบนต้นไม้ ในวิชาวิทยาศาสตร์ อาจตั้งคำถามว่า “พวกเธอคิดอย่างไร เมื่อมะม่วง 2 ลูก ตกหล่นลงบนพื้นดิน?”

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Cognitive development - http://en.wikipedia.org/wiki/Cognitive_development [2015, March 2].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน