หน้าหลัก » Blogs » วัยก่อนเข้าเรียน - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 59 : ความพร้อมที่จะเข้าเรียน

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


พัฒนาการภาษาในวัยก่อนเข้าเรียน

ความพร้อมที่จะเข้าโรงเรียน (School readiness) คือความพร้อมที่เด็กเล็กจะแสวงหาความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) และความสามารถ (Ability) ซึ่งเป็นหัวข้อหลักของการอภิปรายโปรแกรมวัยก่อนเข้าเรียนและอนุบาล นักวิชาชีพปฐมวัยกำลังสำรวจกันใหม่ ในเรื่องความพร้อม การแปรความ (Interpretation) และหลากหลายวิธีที่แนวความคิดนี้ ได้รับการนำไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติของการศึกษา

เมื่อมีการถามว่า “ความพร้อมมีความสำคัญหรือ?” ก็มักได้รับคำตอบว่า “สำคัญมาก!” ผลงานวิจัยแสดงว่าเด็กเล็กที่เข้าโรงเรียนอนุบาลได้ มักมีความช่ำชอง (Proficient) ด้วยทักษะความพร้อมทุกด้าน ซึ่งส่งผลที่ดีกว่าการทดสอบมาตรฐาน (Standardized test) ในวิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษา ในประถมศึกษาปีที่ 3, 4 และ 5 ของเด็กที่ไม่มีทักษะหรือพฤติกรรมความพร้อมที่เพียงพอ

ต่อไปนี้ เป็นปัจจัยสำคัญของความพร้อมสำหรับเข้าโรงเรียนอนุบาล

 • ภูมิหลังประสบการณ์ (Experiential background)
 • การพึ่งพาตนเอง (Independence) หรือการดูแลตนเอง (Self-care)
 • ทักษะการเคลื่อนไหว (Motor skills)
 • ภาษาและการแสดงออก (Expression)
 • ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล (Interpersonal) และทักษะทางสังคม (Social skill)
 • วิชาการ (Academics)
 • การควบคุมความหุนหันพลันแล่น (Impulse control)
 • สุขภาพกายและอารมณ์ (Physical and emotional health)
 • วิธีการ (Approach) เรียนรู้

มีบางสิ่งที่เด็กเล็กควรรู้และสามารถทำได้ก่อนเข้าโรงเรียนอนุบาล ซึ่งจะมีส่วนกำหนด (Shape) และทรงอิทธิพล (Influence) ต่อหลักสูตรและกิจกรรมที่ผู้ดูแลจัดให้วัยก่อนเข้าเรียน (Pre-schooler) การคำนึงถึง (และพิจารณา) สิ่งเหล่านี้ จะมีผลกระทบ (Implication) ต่อสิ่งที่จะสอนให้เด็กเล็กรู้และทำได้

การเตรียมความพร้อมได้เปลี่ยนทัศนคติของชาวอเมริกันในเรื่อง (1) ความหมายที่แท้จริง (2) ความรับผิดชอบในเรื่องการเรียนรู้และ (3) พัฒนาการเด็กปฐมวัย ซึ่งมิได้เป็นของพ่อแม่และลูกเท่านั้น แต่ยังขยายขอบเขตไปยังความรับผิดชอบร่วมของผู้ดูแลวิชาชีพ ชุมชน สังคม และประเทศชาติอีกด้วย

ความพร้อมมิได้เป็นสิ่งที่มีอยู่ในนามธรรม (Abstract) แต่ประกอบขึ้นด้วยทักษะและคุณสมบัติ (Disposition) ที่ได้รับการแยกแยะเฉพาะ (Specifically identified) กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ความพร้อมที่จะเรียนรู้เป็นการประมวลความรู้ ทักษะ และความสามารถที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้และประสบความสำเร็จในโรงเรียน

แหล่งข้อมูล:

 1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
 2. School readiness - http://www.unicef.org/education/files/Chil2Child_ConceptualFramework_FINAL%281%29.pdf [2015, March 12].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน