หน้าหลัก » Blogs » วัยก่อนเข้าเรียน - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 60 : ปัจจัยความพร้อมที่จะเข้าเรียน (1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


พัฒนาการภาษาในวัยก่อนเข้าเรียน

ปัจจัยด้านภูมิหลังประสบการณ์ (Experiential background) ได้แก่ เด็กเล็ก . . .

 • ได้รับการสนับสนุนให้เรียนรู้จากกิจกรรมหลากหลายทั้งที่บ้านและในชุมชน โดยที่มีส่วนร่วมด้วย
 • ได้รับความเชื่อมั่น (Confidence) จากประสบการณ์ในอดีตที่จะสำรวจความคิดใหม่ๆ และสภาพแวดล้อมใหม่ๆ
 • ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจากสมาชิกในครอบครัวให้ลองทำสิ่งต่างๆ
 • คุ้นเคยกับหนังสือหลากหลายประเภท

ปัจจัยด้านการพึ่งพาตนเองและดูแลตนเอง (Independence and self-care) ได้แก่ เด็กเล็ก . . .

 • สามารถทำงานขั้นพื้นฐาน (Basic task) ที่เกี่ยวกับการช่วยตัวเอง (Self-help) อาทิ การขับถ่าย (Toileting) การแต่งตัว (Dressing) และการป้อนอาหาร (Feeding)
 • เต็มใจที่จะทดลองสิ่งใหม่ๆ
 • ได้รับการสนับสนุนให้พึ่งพาตนเอง (Self-reliant) ในการเรียนรู้งานใหม่ๆ
 • มีความต้องการอิสรภาพ และเรียนรู้ที่จะมีอิสรภาพ
 • รับผิดชอบต่อการดูแลวัสดุ (Material) พร้อมทำความสะอาดวัสดุด้วย

ปัจจัยด้านทักษะการเคลื่อนไหว (Motor skill) ได้แก่ เด็กเล็ก . . .

 • มีความสามารถของการประสานงาน (Coordination) ที่จำเป็นต่อการมีส่วนร่วม (Participate) ในสนามเด็กเล่น และกิจกรรมทางกายภาพ ที่ต้องมีการวิ่ง กระโดด ปีนป่าย เป็นต้น
 • มีความสามารถในการใช้มือ (Manipulative) สีเทียน (Crayon) แปรงระบายสี (Paintbrush) กระดุม ซิป (Zippers) ฯลฯ
 • สามารถจับดินสอ หรือสีเทียน และมีส่วนร่วม (Engage) ในกิจกรรมการเขียนและระบายสี

ปัจจัยด้านภาษาและการแสดงออก (Language and expression) ได้แก่ เด็กเล็ก . . .

 • มีส่วนร่วมอย่างเหมาะสมในการสนทนากับเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกัน (Peer) และผู้ใหญ่ [พ่อแม่และผู้ดูแลอื่นๆ]
 • สามารถบอกความจำเป็น (Need) และความต้องการ (Want) ในภาษาแรก (Primary language) ได้
 • มีความสนใจ และความกระตือรือร้น (Eagerness) ในการเรียนรู้
 • มีส่วนร่วมในการเล่น เชิงสัญลักษณ์ (Symbolic) หรือจินตนาการ (Imaginative) กับตนเองและเพื่อนฝูง

ปัจจัยด้านทักษะระหว่างบุคคลและทางสังคม (Interpersonal and social skills) ได้แก่ เด็กเล็ก . . .

 • เล่นและมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกัน (Peer) อย่างให้ความร่วมมือ (Collaborative)
 • มีส่วนร่วมกิจกรรมกลุ่มอย่างสัมฤทธิ์ผล
 • เข้ากันได้และเล่นได้กับเพื่อนฝูงและผู้ใหญ่
 • เป็นมิตรกับผู้อื่น
 • แสดงความใส่ใจ (Empathy) และดูแลผู้อื่น

แหล่งข้อมูล:

 1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
 2. Evaluation of Factors that Influence School Readiness - http://www.ajol.info/index.php/njp/article/viewFile/12030/15160 [2015, March 15].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน