หน้าหลัก » Blogs » วัยก่อนเข้าเรียน - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 61 : ปัจจัยความพร้อมที่จะเข้าเรียน (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


พัฒนาการภาษาในวัยก่อนเข้าเรียน

ปัจจัยด้านการเรียนรู้ (Academic) ได้แก่ เด็กเล็ก . . .

 • มีความกระตือรือร้น (Enthusiasm) ที่จะเรียนรู้
 • แยกแยะ (Identify) และเรียกชื่อตัวอักษร (Letter) ของระบบอักขระ (Alphabet) ได้ถูกต้อง
 • สามารถเขียนชื่อต้นของตนเองได้
 • แยกแยะหมายเลข 1 ถึง 5 ได้
 • “อ่าน” และมีปฏิสัมพันธ์ (Interact) กับสิ่งตีพิมพ์อื่นๆ ได้
 • นับวัตถุได้ถูกต้อง
 • รับรู้รูปร่าง (Shape) และสีหลักได้
 • ดำเนินตามทิศทาง (Direction) ได้ 1 ถึง 2 ขั้นตอน

ปัจจัยด้านการควบคุมความหุนหันพลันแล่น (Impulse control) ได้แก่ เด็กเล็ก . . .

 • มีสมาธิ (Attention) ระหว่างทำกิจกรรม
 • ความคุมตนเอง (Self-regulate) ได้
 • นั่งนิ่งและฟังอย่างตั้งใจได้
 • เรียนรู้วิธีการแบ่งปัน (Share)
 • สลับกัน [เล่นหรือทำกิจกรรม] (Take turn) กันได้

ปัจจัยด้านสุขภาพกายและจิต (Physical and emotional health) ได้แก่ เด็กเล็ก . . .

 • มีสุขภาพกายที่แข็งแรง โดยได้รับการตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีนป้องกัน (Immunization) และการประเมินผลทางการแพทย์ (Medical evaluation)
 • แยกแยะความรู้สึกของตนเองและสามารถสงบนิ่งได้ด้วยตนเอง
 • สามารถชะลอการสนองตอบตามความต้องการของตนเองได้ (Gratification)
 • ยอมรับการปลอบโยน (Comfort) จากผู้ใหญ่ได้

ปัจจัยด้านวิธีการของการเรียนรู้ (Approach to learning) ได้แก่ เด็กเล็ก . . .

 • แสดงความกระตือรือร้นในการเรียนรู้
 • แสดงความคิดริเริ่ม (Initiative) และความอยากรู้อยากเห็น
 • เข้าร่วม (Engage) ในกิจกรรมที่ริเริ่มเอง (Self-initiated) หรือกำหนดเอง (Self-directed)
 • แสดงการมีส่วนร่วมและความอุตสาหะ (Perseverance)
 • แสดงบางส่วนของการวางแผน และสะท้อนกลับ (Reflection)

แหล่งข้อมูล:

 1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
 2. Evaluation of Factors that Influence School Readiness - http://www.ajol.info/index.php/njp/article/viewFile/12030/15160 [2015, March 16].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน