หน้าหลัก » Blogs » วัยก่อนเข้าเรียน - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 62 : วิธีการของการเรียนรู้ (1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


พัฒนาการภาษาในวัยก่อนเข้าเรียน

วิธีการของการเรียนรู้ (Approach to learning) เป็นแนวโน้ม (Inclination) การจัดการ (Disposition) และวิถี (Style) การเรียนรู้ที่จำเป็นต่อการมีปฏิสัมพันธ์ (Interact) อย่างมีประสิทธิผลกับสภาพแวดล้อมของการเรียนรู้ วิธีการของการเรียนรู้ ได้แก่ . . .

 • ความอยากรู้อยากเห็น (Curiosity) และความคิดริเริ่ม (Initiative) – เด็กเล็กกระตือรือร้น (Eager) ที่จะเรียน และเต็มใจที่จะลองกิจกรรมที่ท้าทายความสามารถ ซึ่งมีหลากหลายและแปลกใหม่
 • การยืนหยัด (Persistence) – เด็กเล็กมีความอุตสาหะ (Persevere) ในการทำงานและทำกิจกรรมหลากหลายให้สมบูรณ์ แม้ว่าความพยายามในครั้งแรกอาจล้มเหลว
 • สมาธิ (Concentration) – เด็กเล็กสามารถมุ่งเน้นเมื่อจำเป็น และตั้งสมาธิในกิจกรรมที่ครูกำหนดให้ (Teacher-directed)
 • การกำหนดตนเอง (Self-direction) – เด็กเล็กสามารถกำหนดจุดมุ่งหมาย (Goal) เลือก และบริหารเวลาของตนเอง โดยมีการพึ่งพาตนเองมากขึ้นเรื่อยๆ
 • การแก้ปัญหา (Problem-solving) – เด็กเล็กสามารถแก้ปัญหาได้ ด้วยหลากหลายวิธี รวมทั้งค้นหามากกว่าหนึ่งคำตอบ การสืบเสาะ (Investigation) และความร่วมมือ (Collaboration) กับเพื่อนฝูง (Peers)
 • ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) – เด็กเล็กสามารถทำงานด้วยความยืดหยุ่นที่เพิ่มขึ้น และความคิดดั้งเดิม (Originality)

ภาษา (Language) ก็เป็นทักษะความพร้อมที่สำคัญ เด็กเล็กต้องอาศัยทักษะภาษา สำหรับความสำเร็จในโรงเรียนและในชีวิต ทักษะดังกล่าว ประกอบด้วย

 • การรับรู้ภาษา (Receptive) – อาทิ การฟังครูพูด และทำตามคำสั่ง
 • การแสดงออกทางภาษา (Expressive) – ซึ่งรวมถึงความสามารถในการพูดอย่างคล่องแคล่ว (Fluently) ความจำเป็นในการสื่อสารอย่างชัดเจน (Articulate) และความคิด ร่วมกับครูและเพื่อนฝูง และการแสดงออกซึ่งภาษาในโรงเรียน
 • ภาษาสัญลักษณ์ (Symbolic) – ซึ่งเป็นการสื่อสารที่เด็กเล็กใช้คำ สัญญาณ รูปภาพ และอื่นๆ เป็นตัวเทนแนวความคิด (Concept) หรือความหมาย (Meaning) ตัวอย่างเช่น เด็กเล็กมีแนวโน้มที่จะแสดงนิ้วมือในการบอกอายุตนเอง
 • พัฒนาการประมวลคำศัพท์ (Vocabulary) – ซึ่งมีประมาณ 3,000 – 4,000 คำ ที่เด็กเล็กควรเรียนรู้ในขณะยังอยู่ในวัยก่อนเข้าเรียนในโรงเรียนอนุบาล

เด็กเล็กทุกๆ คน มักมีความพร้อมสำหรับการเรียนรู้ และต้องอาศัยประสบการณ์ที่จะส่งเสริมการเรียนรู้ รวมทั้งเตรียมความพร้อมสำหรับขั้นตอนต่อไป ผู้ให้การศึกษา ต้องหมั่นถามคำถามว่า เด็กคนนี้รู้อะไร? ฉันทำอะไรได้บ้างในการช่วยเขาเคลื่อนไปสู่ระดับต่อไปของการเรียนรู้? เป็นต้น

แหล่งข้อมูล:

 1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
 2. Approach to learning - http://www.highscope.org/Content.asp?ContentId=719 [2015, March 16].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน