หน้าหลัก » Blogs » วัยก่อนเข้าเรียน - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 64 : วิธีการของการเรียนรู้ (3)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


พัฒนาการภาษาในวัยก่อนเข้าเรียน

ปัจจัยมากหลายที่ทรงอิทธิพลต่อความพร้อมของเด็กเล็กในการเข้าโรงเรียน มีตั้งแต่อิทธิพลจากพ่อแม่ พี่น้อง (Siblings) บ้าน และโรงเรียน นอกจากนี้ ความพร้อมยังขึ้นอยู่กับวัฒนธรรม ซึ่งรวมถึงวิถีชีวิต (Life style) ของกลุ่มชน ค่านิยมพื้นฐาน (Basic value) ความเชื่อถือ (Belief) ศาสนา ภาษา เสื้อผ้าอาภรณ์ อาหาร และแนวทางปฏิบัติ

ผู้ดูแล (Care-giver) ต้องรู้สึกอ่อนไหว (Sensitive) ต่อความจริงที่ว่า นานาวัฒนธรรมต่างมีค่านิยมที่แตกต่างกันไปในเรื่องจุดประสงค์ของโรงเรียน กระบวนการในโรงเรียน (Schooling process) บทบาทของเด็กเล็กในกระบวนการในโรงเรียน และบทบาทของพ่อแม่และวัฒนธรรมในการส่งเสริมความพร้อมของเด็กเล็ก

ผู้ดูแลต้องเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมอื่นๆ พูดคุยกับพ่อแม่ต่างวัฒนธรรม และพยายามค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการกับกิจกรรมของโรงเรียน และวัฒนธรรมของครอบครัว ความรับผิดชอบของนักวิชาชีพปฐมวัยรวมถึงการมีความรู้สึกอ่อนไหวตามวัฒนธรรม ให้การสนับสนุน และให้การศึกษาที่สนองตอบความต้องการของเด็กเล็ก

จากจุดยืน (Standpoint) ของผู้ดูแล สิ่งสำคัญ (Critical) คือ การค้นหามิติ (Aspect) ของพื้นฐานวัฒนธรรมของเด็กเล็กที่มีความเกี่ยวข้อง (Relevance) มากที่สุดกับการปรับตัว (Adjustment) การจูงใจ (Motivation) และการเรียนรู้ที่โรงเรียนของเด็กเล็ก มิติ (Dimension) ทางวัฒนธรรม ที่ทรงอิทธิพลต่อความพร้อมของเด็กเล็กในการเข้าโรงเรียน ได้แก่

  • ทัศนคติ และความเชื่อของพ่อแม่ ต่อการเรียนรู้ในปฐมวัย
  • ลักษณะและขอบเขตของปฏิสัมพันธ์ (Interaction) ระหว่างพ่อแม่กับเด็กเล็ก และประสบการณ์อื่นๆ ที่สนับสนุนทุกประเภทของการเรียนรู้ ซึ่งโรงเรียนมีแนวโน้มที่จะคาดหวังจากเด็กเล็ก
  • ธรรมเนียมปฏิบัติทางสังคม (Social convention) ซึ่งกระทบต่อวิธีการที่ความรู้และทักษะเกี่ยวข้องกับปฐมวัย ได้รับการสื่อสารในบรรดาสมาชิกของครอบครัว ภาษาหลักที่ใช้ในบ้านก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญอย่างลึกซึ้ง (Profound) ที่มีผลกระทบต่อการปรับตัวของเด็กเล็กต่อโรงเรียน

มีการพูดคุยกันมากมายเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมให้วัยก่อนเข้าโรงเรียนอนุบาล และทักษะความพร้อมอะไรที่สำคัญต่อความสำเร็จในโรงเรียน ผลการวิจัยเร็วๆ นี้ แสดงความสัมพันธ์ของทักษะคณิตศาสตร์ของวัยก่อนเข้าเรียนกับความสำเร็จในโรงเรียนในเวลาต่อมาของชีวิต

นักวิจัยได้สำรวจข้อมูลของเด็กวัยก่อนเข้าเรียนจำนวน 17,000 คน แล้วสรุปผลว่า ทักษะคณิตศาสตร์ของวัยก่อนเข้าเรียน สามารถใช้พยากรณ์ความสำเร็จในโรงเรียน ได้อย่างแม่นยำสม่ำเสมอ (Consistent) ดังนั้น ผู้ดูแลเด็กเล็กพึง . . .

  • รวมกิจกรรมคณิตศาสตร์ ให้อยู่ในหลักสูตรที่จะช่วยให้เด็กเล็กมีความพร้อมก่อนเข้าโรงเรียนอนุบาล และไม่ละเลยปัจจัยอื่นที่สามารถใช้พยากรณ์ความสำเร็จในโรงเรียน อันได้แก่ ทักษะการอ่าน พฤติกรรม และสมาธิ
  • รวมการเล่นภาพตัดต่อปริศนา (Puzzle) และการเล่นบล็อก (Block play) ตลอดจนโอกาสการเลือกภาพตัดต่อปริศนาและบล็อก ให้อยู่ในกิจกรรมเวลาว่างของหลักสูตรวัยก่อนเข้าเรียน งานวิจัยเปิดเผยว่า เด็กเล็กที่เล่นภาพตัดต่อปริศนาและบล็อก ได้พัฒนาทักษะด้านมิติสัมพันธ์ (Spatial skill) ที่ดีกว่า ซึ่งจำเป็น (Essential) สำหรับการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Approach to learning - http://www.highscope.org/Content.asp?ContentId=719 [2015, March 23].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน