หน้าหลัก » Blogs » วัยก่อนเข้าเรียน - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 67 : เทคโนโลยี - เครื่องมือสนับสนุน (3)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


เทคโนโลยี - เครื่องมือสนับสนุน

ผู้ดูแลเด็กเล็ก พึงบันทึกการเรียนรู้ โดยผ่าน . . .

  • เอกสารประจำวัน (Daily documentation) – ดำเนินการอย่างสม่ำเสมอในการถ่ายรูปดิจิตอลในชั้นเรียน ไม่ว่าจะเป็นภาพของเด็กในการสร้างสรรค์ (Construction) ผลงานศิลปะ (Artwork) หรือกิจกรรมการเล่น การแบ่งปัน (Share) ภาพในชั้นเรียนกับผู้อื่นได้ทันที ตลอดจนการทบทวนกิจกรรมและโครงงาน (Project) ในแต่ละสัปดาห์
  • จิตรกรรมฝาผนัง (Wall display) – แสดงภาพถ่ายดิจิตอลบนผนังในห้องโถง (Hallway) หรือชั้นเรียน ซึ่งจะเป็นการแสดงเอกสารของเหตุการณ์ต่างๆ และเป็นโอกาสให้เด็กได้ทบทวนบทเรียนใหม่ (Re-visit) โดยทั่วไปทักษะภาษาของเด็กเล็กจะได้รับการจุดประกาย (Spark) เมื่อได้เห็นภาพถ่าย หรืออาจให้เด็กเขียนเรื่องเล่า (Narrative) เกี่ยวกับรูปถ่ายของเหตุการณ์
  • ผลงานสะสม (Portfolio) – เก็บรูปถ่ายดิจิตอล ภาพถ่ายจากเครื่อง (Scanned photo) ตัวอย่างการเขียนและผลงานศิลปะในแฟ้มอิเล็กทรอนิกส์ของเด็กแต่ละคนทุกสิ้นปี สำเนาภาพถ่าย (Image) ต่างๆ จะได้รับการบรรจุเข้า CD (Compact Disc = แผ่นข้อมูล) หรือ DVD (Digital video = วีดิทัศน์ดิจิตอล) สำหรับครอบครัว หรือสร้างหนังสือของตนเอง ระหว่างทำงานในห้องปฏิบัติการ (Workshop) ตลอดจนการมีคำบรรยายสั้นๆ และแบบจำลอง (Template) ให้เด็กเล็กสามารถเลือกภาพเพื่อวางในชั้นหนังสือของตนได้

เทคโนโลยี เป็นเครื่องมือสนับสนุน (Scaffold) การอ่านออก-เขียนได้ เมื่อผู้ให้การศึกษาและครอบครัวรู้จักวิธีใช้อุปกรณ์ หรือประยุกต์ใช้ในการสนองตอบความต้องการของเด็ก อันที่จริง เด็กได้รับรู้แนวความคิด (Concept) ของการพิมพ์ (Print) และทักษะการอ่านออก-เขียนได้อื่นๆ จากการใช้เทคโนโลยี ซึ่งเป็นเครื่องมือเอกสารอันทรงคุณค่ามหาศาล (Valuable)

สรุปแล้ว วิธีการใช้เทคโนโลยีให้เป็นเครื่องมือสนับสนุนในชั้นเรียนเด็กเล็กนั้น เริ่มต้นด้วยการ (1) คัดเลือกอุปกรณ์ (2) เรียนรู้การใช้อุปกรณ์ (3) คัดเลือกซอฟต์แวร์ (4) สร้างกิจกรรมอ่านออก-เขียนได้ และ (5) บันทึการเรียนรู้

นอกจากเทคโนโลยีแล้ว สามัญสำนึก (Common sense) บอกเราว่า เด็กเล็กเรียนรู้การพูดและเข้าใจภาษา โดยการพูดคุย [หรือสื่อสาร ] กับพ่อแม่และผู้ดูแลเด็ก อย่างไรก็ตาม ผลการวิจัยพบว่า เด็กเล็กมีความสามารถในการรับ (Receptive) และแสดงออก (Expressive) ซึ่งภาษา ได้เร็วกว่าพ่อแม่และผู้ดูแล หากได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนในชั้นเรียน ผู้มีทักษะภาษาที่เหนือกว่า ดังนั้น การปฏิสัมพันธ์กับเพื่อน (Peer) จึงเป็นสิ่งสำคัญต่อพัฒนาการทางสังคมของวัยก่อนเข้าโรงเรียน (Pre-schooler)

โดยปรกติ เพื่อนฝูง (Peer) นำมาซึ่งประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นและสนุกสนาน ดังนั้น ถ้าเด็กเล็กมิได้มีทักษะการเล่นกับผู้อื่น หรือมิได้มีเพื่อนเล่น (Playmate) ในชั้นเรียน เขามักจะแยกตัวห่างจากโอกาสเล่น และไม่ได้พัฒนาทักษะทางสังคมที่ซับซ้อน (Complex) ซึ่งจำเป็นต่อปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนฝูงในอนาคต ผู้ดูแลเด็กเล็ก จึงต้องสนับสนุนเด็กให้ได้รับประโยชน์จากปฏิสัมพันธ์ทางสังคมให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Using technology appropriately in the preschool classroom - http://www.highscope.org/file/NewsandInformation/Extensions/ExtVol28No1_low.pdf [2015, March 30].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน
sirikul