หน้าหลัก » Blogs » วัยก่อนเข้าเรียน - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 69 : มาตรฐานแกนร่วมของวัยก่อนเข้าเรียน

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนฝูง

จุดประสงค์ของวัยก่อนเข้าเรียน (Pre-school) กำลังเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ สถานดูแลเด็กเล็ก (Child care) ได้กลายเป็นสถานที่เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับโรงเรียนอนุบาล สิ่งที่เคยสอนกันแต่ดั้งเดิมในโรงเรียนอนุบาล กลายเป็นสิ่งที่สอนกันในสถานดูแลเด็กเล็ก ซึ่งมีหลักสูตรที่เน้นหนักทักษะทางวิชาการ (Academic) มากขึ้น

วิชาที่เกี่ยวกับการอ่าน การเขียน และการคำนวณ ตลอดจนทักษะทางสังคม ได้รับการสนับสนุนให้เป็นมาตรฐานแกนร่วม (Common core) ซึ่งแต่ละรัฐในสหรัฐอเมริกาเป็นผู้กำหนดแนวทางการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย สถานดูแลเด็กเล็กต้องรับรู้ และสามารถปฏิบัติตามได้

ผลลัพธ์ของมาตรฐานแกนร่วม (Common Core Standards) สำหรับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้กำหนดสิ่งที่เด็กต้องรู้และทำได้ ดังนั้น การเคลื่อนไหวในเรื่องมาตรฐาน (Standards movement) จึงมีผลกระทบต่อการศึกษาของวัยก่อนเข้าเรียน (กล่าวคือ ตั้งแต่เกิดจนถึงอายุ 4 ขวบ)

แต่ละรัฐมีการพัฒนาแนวทางการเรียนรู้ของเด็กเยาว์วัย เพื่ออธิบายสิ่งที่เด็กเล็กควรเรียนรู้ และทำได้ อันเป็นวิธีการเตรียมความพร้อมสำหรับเข้าโรงเรียนอนุบาล ส่วนพัฒนาการและการนำไปลงมือปฏิบัติของแนวทางการเรียนรู้ ได้นำมาซึ่งนานาประเด็นเกี่ยวกับการปฏิบัติที่เหมาะสมตามพัฒนาการแต่ละวัย

มาตรฐานดังกล่าวได้แก่ การอ่านออก-เขียนได้ (Literacy) คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปะประณีต สุขภาพและความปลอดภัย พัฒนาการส่วนบุคคลและด้านสังคม พัฒนาการทางกายภาพ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ดังตัวอย่างมาตรฐานแกนร่วมของรัฐฟลอริด้า สำหรับเด็กอายุ 4 ขวบ ดังต่อไปนี้

คณิตศาสตร์ – แสดงความเข้าใจใน (1) การใช้พจน์ (Term) ที่อธิบายตำแหน่งลำดับของตัวเลข (Ordinal position) (2) การเปรียบเทียบปริมาณ (Quantity comparison) (3) การบวกและลบเลข โดยใช้วัตถุที่จับต้องได้ และ (4) รูปร่างสองมิติ (2-dimentional shapes) อันได้แก่ วงกลม สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยมจัตุรัส สี่เหลี่ยมผืนผ้า และวงรี (Oval)

การอ่าน – แสดงความเข้าใจใน (1) คำ (Word) และความหมายของคำ (2) การเขียนตัวอักษร ที่เหมาะสมตามวัย (3) เนื้อหา (Text) ที่อ่านออกเสียง (4) แรงจูงใจในการอ่าน และ (5) การริเริ่ม ตั้งคำถาม และสนองตอบผู้ใหญ่ และเพื่อนฝูงในบริบท (Setting) ที่หลากหลาย

วิทยาศาสตร์ – แสดงความเข้าใจใน (1) การใช้เครื่องมือ และอุปกรณ์ง่ายๆ สำหรับการสังเกต และสืบค้น (Investigate) (2) การสำรวจการเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต (3) การสำรวจสภาพแวดล้อมกลางแจ้ง (Outdoor) ที่มีการเปลี่ยนแปลง (อาทิ สภาวะอากาศ) และทวีประสบการณ์ในช่วงเวลาหนึ่ง และ (4) การรับรู้การเปลี่ยนแปลงและความรับผิดชอบต่อสภาพแวดล้อม โดยการสนับสนุนของผู้ดูแล อาทิ ลด (Reduce) ใช้ซ้ำ (Re-use) และใช้หมุนเวียน (Re-cycle)

สรุปประเด็นสำคัญเกี่ยวกับมาตรฐานวัยก่อนเข้าเรียนของรัฐมีอยู่ 2 ข้อ กล่าวคือ (1) จุดประสงค์และการเรียนรู้ของเด็กเยาว์วัยโดยมาตรฐานแกนร่วม และ (2) หลักสูตรของวัยก่อนเข้าเรียน ได้เน้นหนักวิชาการมากขึ้นกว่าแต่ก่อน

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Common Core State Standards Initiative - http://en.wikipedia.org/wiki/Common_Core_State_Standards_Initiative [2015, April 5].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน