หน้าหลัก » Blogs » วัยก่อนเข้าเรียน - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 70 : มาตรฐานการเรียนรู้ของวัยก่อนเข้าเรียน (1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนฝูง

ส่วนใหญ่ของรัฐในสหรัฐอเมริกา ได้พัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของวัยก่อนเข้าเรียน (Pre-school) โดยที่หลายรัฐก็อยู่ในระหว่างพัฒนามาตรฐานสำหรับทารกและวัยเตาะแตะ นักการศึกษาปฐมวัย ในแต่ละรัฐทำงาหนักเพื่อนิยามความคาดหวังที่เหมาะสมสำหรับเด็กแรกเกิดจนถึงวัย 5 ขวบ เพื่อสะท้อนถึง “ค่านิยม” (Value) และความโดดเด่น (Unique) ไม่ซ้ำแบบใครของแต่ละรัฐ

ทุกรัฐปฏิบัติตาม (Comply) ความเข้าใจในพัฒนาการที่ยอมรับกัน โดยเฉพาะในวิธีการเรียนรู้ของเด็กเล็ก แต่ละรัฐมีความเหมือนและความแตกต่างจากรัฐอื่นๆ ในเรื่องมาตรฐาน แต่รัฐส่วนมากจัดให้มีการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตอย่างง่ายดาย โดยเป็นมาตรฐานของการศึกษาปฐมวัย ผู้ดูแลเด็กเล็ก (Child care-giver) ทำความคุ้นเคยกับมาตรฐานในรัฐของตนเอง โดยผนวกมาตรฐานดังกล่าวเข้าไปในการวางแผนหลักสูตร และการประเมินผลในทางปฏิบัติ

คุณประโยชน์ (Benefit) ของการนำมาตรฐานปฐมวัยไปลงมือปฏิบัติ ได้แก่

  1. การตอกย้ำ (Reinforce) ศักยภาพอันเหลือเชื่อ (Incredible potential) ของการเรียนรู้ และการเจริญเติบโตของเด็กเยาว์วัย
  2. การช่วยสร้างความคาดหวังให้เด็กเล็ก ในช่วงอายุต่างๆ กัน และการสร้างสิ่งร่วมกัน (Commonality) สำหรับการสื่อสารในบรรดานักการศึกษาปฐมวัยด้วยกัน
  3. การสร้างกรอบการทำงาน (Framework) สำหรับความเป็นเจ้าภาพ (Accountability) ซึ่งเป็นหนทางสำหรับนักการศึกษาปฐมวัยในการแสดงให้พ่อแม่ ชุมชน และตัวเขาเอง ในสิ่งที่เด็กกำลังเรียนรู้
  4. ศักยภาพที่ควรจะได้รับการผนวกเข้ากับหลักสูตรที่เหมาะสมตามวัยพัฒนาการ สำหรับวัยก่อนเข้าเรียน (การเล่น การสืบค้น หลักสูตรริเริ่ม (Emergent curriculum) และโครงงาน การประชุมกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อย (Group meeting) ตลอดจนกิจวัตร อาทิ เวลากินขนม และล้างมือ เวลากลางแจ้ง และช่วงเปลี่ยนกิจกรรม (Transition)
  5. การประเมินขีดความสามารถ (Capability) ในวิธีการที่เป็นจริง (Authentic) บนพื้นฐานการสังเกตของผู้ดูแลเด็ก และการบันทึกความก้าวหน้า (Progress) ของเด็ก ผ่านรูปถ่าย และตัวอย่างผลงาน ที่สามารถใช้แสดงความก้าวหน้าของเด็ก ตามมาตรฐานของการเรียนรู้ระดับปฐมวัย

ผู้ดูแลเด็กเล็กต้องค้นหาวิธีการที่จะผนวกมาตรฐานของรัฐเข้ากับกิจกรรมและกิจวัตรในแต่ละวัน แล้วประเมินผลความก้าวหน้าของเด็กในหนทางที่เป็นจริง และตามธรรมชาติ อาจต้องเพิ่มเติมการฝึกอบรม การแลกเปลี่ยนความคิดอ่านกับเพื่อนร่วมวิชาชีพ (Colleague) ตลอดจนการลองผิดลองถูก (Trial and error) ในช่วงเริ่มต้น

มาตรฐานของการเรียนรู้ปฐมวัยได้เปลี่ยนแปลงบรรยากาศของการศึกษาปฐมวัย ความรับผิดชอบที่เกี่ยวเนื่องกันอาจน่าสะพรึงกลัว หรือดูเหมือนว่าอาจตรงข้ามกับการปฏิบัติแต่ดั้งเดิม แต่ในความเป็นจริงแล้ว การนำไปปฏิบัติภายในบริบท (Context) ของสุดยอดปฏิบัติการ (Best practices) ที่เหมาะสมสำหรับเด็กเล็ก

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Gaye Gronlund - http://www.gayegronlund.com/Pages/default.aspx [2015, April 5].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน