หน้าหลัก » Blogs » วัยก่อนเข้าเรียน - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 71 : มาตรฐานการเรียนรู้ของวัยก่อนเข้าเรียน (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนฝูง

อย่างไรก็ตาม หากมิได้ใช้มาตรฐานให้เหมาะสมตามวัย พัฒนาการก็อาจเกิดปัญหาได้ ผู้ดูแลเด็กเล็ก จึงควรใช้มาตรฐานด้วยความรอบคอบ (Caution) นักการศึกษาปฐมวัย มีพันธสัญญาที่จะนำมาตรฐานไปลงมือปฏิบัติ ภายใต้กรอบการทำงานของหลักสูตร ที่เหมาะสมตามวัยของพัฒนาการ และการประเมินผลต้องระมัดระวัง เพื่อหลีกเลี่ยง ดังต่อไปนี้

  • การปฏิบัติตามหลักสูตรการสอนที่เน้นหนักการสอนโดยตรง (Direct instruction) มากเกินไป ซึ่งมิได้ให้คุณค่าแก่การเล่นและการสืบค้นที่เด็กเป็นผู้ริเริ่ม โดยมีผู้ใหญ่ให้คำแนะนำและคอยสนับสนุน
  • การปฏิบัติตามการประเมินผลที่เน้นหนักการทดสอบ (Test) หรือการบ้านมากมาย ที่มิได้สะท้อนความเป็นไปได้ตามธรรมชาติ (Naturalistic) วิธีที่เด็กเล็กแสดงออกซึ่งการเรียนรู้ในกิจกรรมแต่ละวัน การเล่นและการสืบค้น ตลอดจนกิจวัตรประจำวัน

ส่วนมาตรฐานในหลักสูตรวัยก่อนเข้าเรียน สามารถแบ่งแยกออกได้เป็น 2 ประเภท กล่าวคือตามธรรมชาติ และตามความจงใจ (Intentional)

ประเภทตามธรรมชาติ – มาตรฐานจะ “ฝังอยู่” (Embedded) ในทุกส่วนของชั้นเรียน ผู้ดูแลสามารถมองย้อนหลังในวันที่ผ่านมา และรำลึกถึงสิ่งที่เห็นเด็กเล็กทำ และได้ยินสิ่งที่เขาพูด แล้วก็จะแยกแยะว่า ส่วนไหนของมาตรฐานที่เด็กเล็กได้แสดงออกในขณะที่เขาแสดงละคร สร้างสรรค์งานศิลป์บนโต๊ะ หรือก่อสร้างด้วยบล็อค (Block)

สิ่งเหล่านี้ต้องการความสนใจที่มุ่งเน้นไปยังสิ่งที่เด็กกำลังทำอยู่ และความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ในเด็กเล็ก ผู้ดูแลยิ่งสะท้อนกลับ (Reflect) และยิ่งแลกเปลี่ยนกับเพื่อนร่วมวิชาชีพ (Colleague) มากเท่าใด ก็ยิ่งจะเห็นความก้าวหน้าของเด็กมากเท่านั้น

ประเภทตามความจงใจ – มาตรฐานจะเป็นวิธีการมองไปข้างหน้า (Pro-active) ผู้ดูแลสามารถวางแผนกิจกรรม และวัสดุที่สอดคล้องโดยตรงกับมาตรฐานการเรียนรู้ของเด็กเล็ก โดยไม่ต้องคำนึงถึงการสอนโดยตรง (Direct instruction) แผนที่วางไว้ให้เด็กได้เล่น ทำโครงงาน ประชุมกลุ่ม และเดินทางในภาคสนาม สามารถผนวกเข้ากับมาตรฐานการเรียนรู้ของเด็กเล็ก โดยการ . . .

  • ประกอบวัสดุหรือรวมกิจกรรม ที่สอดคล้องกับมาตรฐานเฉพาะ
  • ใช้มาตรฐาน เป็นพื้นฐานของการเขียนจุดประสงค์ของบทเรียน และแผนกิจกรรม
  • วางแผนว่า จะบันทึกอะไรที่เด็กเล็กทำ ซึ่งสัมพันธ์กับมาตรฐาน

ผู้ดูแลที่ทำงานร่วมกับเด็กเล็กตลอดทั้งวัน จะอยู่ในกระบวนการต่อเนื่องของการสังเกต และการคอยเงี่ยหูฟัง พร้อมที่จะประเมินผลสิ่งที่ผู้ดูแลเห็นและได้ยิน การประเมินผลที่แท้จริง (Authentic) สัมพันธ์กับการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเด็กที่ผู้ดูแลได้ทำงานด้วย และเล่นด้วย

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Gaye Gronlund - http://www.gayegronlund.com/Pages/default.aspx [2015, April 9].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน