หน้าหลัก » Blogs » วัยก่อนเข้าเรียน - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 73 : หลักสูตรที่เหมาะสมตามวัย

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


หลักสูตรที่เหมาะสมตามวัย

แม้ว่าหลักสูตรของแต่ละสถานดูแลเด็กเล็กจะแตกต่างกัน และได้รับอิทธิพลจากมาตรฐานแกนร่วม (Common Core Standards) ของรัฐ แต่ทุกโปรแกรมก็ครอบคลุมขอบเขตเนื้อหา (Content area) ที่จำเป็น อันได้แก่ (1) สังคมและอารมณ์ (2) ภาษาและการสื่อสาร (3) การเริ่มอ่านออก-เขียนได้ (Emergent literacy) (4) การคำนวณ (5) วิทยาศาสตร์ (6) สังคมศาสตร์ (7) ศิลปะประณีต [Fine art] (8) พัฒนาการทางร่างกาย และ (9) เทคโนโลยี

ทั้งหมดนี้เป็นขอบเขตเนื้อหาเดียวกับวัยอนุบาลและวัยประถมศึกษาตอนต้น เพียงแต่มีการตอกย้ำเรื่องมาตรฐานคณิตศาสตร์ ซึ่งเป็นลำดับความสำคัญที่สูง (High priority) เพราะเป็นรากฐาน (Foundation) ของการศึกษาทุกระดับชั้นตั้งแต่อนุบาล จนถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย

ส่วนตารางการสอน-การเรียนแต่ละวัน (Daily schedule) ของวัยก่อนเข้าเรียน ขึ้นอยู่กับปรัชญาของสถานดูแลเด็กเล็ก ความจำเป็นของเด็ก ครอบครัว ความเชื่อ และมาตรฐานของรัฐ ในสถานดูแลเด็กเล็กบางแห่ง มีโปรแกรมเพียงครึ่งเช้า สัปดาห์ละ 5 วัน บางแห่งก็เต็มวัน สัปดาห์ละ 2 ถึง 3 วัน และบางแห่งก็มีโปรแกรมเต็มวัน สัปดาห์ละ 5 วัน

อย่างไรก็ตาม แนวโน้มของสถานดูแลเด็กเล็กของรัฐ ก็คือโปรแกรมเต็มวัน สัปดาห์ละ 5 วัน ตลอดปี และมักประกอบด้วย

13 คาบ คาบละ 45 นาทีเป็นส่วนใหญ่ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

 1. 8.00 น. - กิจกรรมเปิด (Opening activities)
 2. 8.45 น. - การประชุมเป็นกลุ่ม (Group meeting)
 3. 9.30 น. - ศูนย์การเรียนรู้ (Learning center)
 4. 10.30 น. - การล้างมือ (Wash hands)
 5. 10.45 น. – อาหารว่าง (Snack)
 6. 11.15 น. - เวลาเล่นข้างนอก (Outside time)
 7. 12.00 น. - การอาบน้ำ (Bathroom)
 8. 12.15 น, - เวลาอาหารกลางวัน (Lunch time)
 9. 13.00 น. - เวลาพักผ่อน/งีบหลับ (Relaxation/nap time)
 10. 14.45 น. – การทำโครงงาน (Project)
 11. 15.15 น. - เวลากลุ่ม (Group time)
 12. 15.30 น. - เวลาร่ำลา (Good-bye time)
 13. 16.00 น. - เวลากลับบ้าน (Return home)

ผู้ดูแลเด็กเล็ก (Child care-giver) มีอิสระพอสมควรในการจัดโครงสร้างแต่ละวัน ซึ่งจะกำหนด (Determine) สิ่งที่เด็กเล็กเรียนรู้ และวิธีการที่เขาเรียนรู้ ผู้ดูแลเด็กเล็กจึงอาจพัฒนาตารางประจำวันที่แตกต่างออกไป โดยคำนึงถึงความจำเป็นของเด็กเล็กแต่ละคน พร้อมด้วยความใส่ใจ (Attention) ในการดูแล แต่ตั้งอยู่บนมาตรฐานแกนร่วมของรัฐ (Common Core State Standards)

แหล่งข้อมูล:

 1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
 2. Common Core State Standards Initiative - http://en.wikipedia.org/wiki/Common_Core_State_Standards_Initiative [2015, April 13].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน