หน้าหลัก » Blogs » วัยก่อนเข้าเรียน - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 74 : ตารางกิจวัตรประจำวัน (1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


หลักสูตรที่เหมาะสมตามวัย

ตารางกิจวัตรประจำวันของโปรแกรมเต็มวัน ในช่วงเช้า มักประกอบด้วย

  • กิจกรรมเปิด (Open activities) – เมื่อเด็กเล็กเดินเข้าชั้นเรียน ผู้ดูแลจะต้อนรับแต่ละคน ทำให้เด็กเล็กมีความรู้สึกว่าเป็นบุคคลสำคัญ เป็นการสร้างทัศนคติในเชิงบวกต่อสถานดูแลเด็กเล็ก และสร้างโอกาสให้เด็กเล็กได้ใช้ทักษะภาษา การต้อนรับเด็กเล็กแต่ละคน ก็เป็นโอกาสให้ผู้ดูแลตรวจสอบสถานะสุขภาพและอารมณ์ของเด็กด้วย
  • ตามปรกติ เด็กทุกคนมักมิได้มาถึงสถานดูแลเด็กเล็กในเวลาเดียวกัน ดังนั้น ต้องมีอะไรบางอย่างให้เด็กที่มาก่อนทำระหว่างรอคอยเพื่อนร่วมชั้น โดยให้เด็กมีอิสระในการเลือกกิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเป็นกิจกรรมที่ไม่ส่งเสียงอึกทึก อาทิ การต่อภาพตัดต่อ (Puzzle) และกระดานปักหมุด (Peg board) การระบายสี การอ่านหนังสือ และการบันทึก [เหตุการณ์] รายวัน (Journal)
  • การวางแผน/ประชุมกลุ่ม (Group meeting/planning) – เมื่อเด็กทุกคนมาถึงแล้ว ผู้ดูแลเด็กวางแผนร่วมกับเด็ก โดยพูดคุยกันในเรื่องที่จะทำตลอดวัน และนี่ก็เป็นเวลาเหมาะสมในการอ่านประกาศ ร่วมกันร้องเพลง และสำหรับเด็กเล็กในการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาควรเรียนรู้ระหว่างวัน
  • ศูนย์การเรียนรู้ (Learning center) – หลังจากเวลาอยู่เป็นกลุ่มแล้ว เด็กเล็กมีอิสระที่จะไปร่วมกิจกรรมตามศูนย์การเรียนรู้ ซึ่งได้รับการออกแบบและจัดแจงให้สอนนานาแนวความคิด (Concept) ผู้ดูแลเด็กเล็กจะวางแผนบนพื้นฐานของมาตรฐาน แนวความคิด และทักษะ ที่ต้องการให้เด็กเล็กได้เรียนรู้ในแต่ละศูนย์
  • ห้องน้ำ/การล้างมือ (Bathroom/hand wash) ก่อนเริ่มกิจกรรมใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาหาร (การเตรียมเ การปรุง หรือการกิน) เด็กเล็กต้องล้างมือและทำให้แห้งก่อน การสอนเด็กเล็กในเรื่องวิธีการล้างมือที่ถูกต้อง สามารถป้องกันการแพร่เชื้อโรค และสร้างนิสัยที่คงอยู่ไปตลอดชีวิต (Life-long) การล้างมือมีบทบาทสำคัญในการป้องกันการเจ็บไข้ได้ป่วย อาทิ ไข้หวัด (Flu)
  • อาหารว่าง (Snack) – หลังจากกิจกรรมในศูนย์การเรียนรู้แล้ว ก็มักถึงเวลาแจกอาหารว่างแก่เด็ก ซึ่งควรจะถูกต้องตามหลักโภชนาการ และเป็นสิ่งที่เด็กเล็กสามารถช่วยตัวเอง อาทิ เตรียมขนม
  • กิจกรรมกลางแจ้ง (Outdoor activities) – การเล่นกลางแจ้งควรเป็นเวลาของการเรียนรู้แนวความคิด และทักษะใหม่ๆ มิใช่เวลาของการวิ่งซุกซนอย่างไร้จุดหมาย (Aimlessly) เด็กเล็กสามารถทดลองปฏิบัติในการปีนนป่าย กระโดดโลดเต้น การแกว่งชิงช้าไปมา การขว้างปา และการควบคุมการทรงตัว และอาจรวมทั้งการเดินเที่ยว (Walking trip) และเหตุการณ์ (Event) อื่นๆ ในการเล่นกลางแจ้ง
  • ห้องน้ำ/การขับถ่าย (Bathroom/toileting) – เวลาเข้าห้องน้ำ/ขับถ่าย เป็นโอกาสที่จะสอนเรื่องสุขภาพ การช่วยตัวเอง และทักษะระหว่างบุคคล (Interpersonal skill) เด็กเล็กควรได้รับอนุญาตให้ใช้ห้องน้ำได้เมื่อจำเป็น

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Our daily schedule in preschool - http://www.highscope.org/Content.asp?ContentId=182 [2015, April 16].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน