หน้าหลัก » Blogs » วัยก่อนเข้าเรียน - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 76 : ศูนย์การเรียนรู้ในชั้นเรียน (1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ศูนย์การเรียนรู้ในชั้นเรียน

ศูนย์การเรียนรู้ในชั้นเรียน (Classroom learning center) แต่ละแห่งควรเป็นศูนย์การอ่านออก-เขียนได้ (Literacy) กล่าวคือควรมีวัสดุสำหรับพัฒนาการในด้านการเขียนและการอ่าน ศูนย์ดังกล่าวทำหน้าหลายอย่าง เพื่อให้ผู้ดูแลสามารถสนองตอบความต้องการที่หลากหลาย (Diverse) ของการเรียนรู้และความสนใจของเด็กเล็ก นอกจากนี้ ศูนย์การเรียนรู้ยัง . . .

 • สนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือ (Collaboration) และปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Social interaction) รวมทั้งงานอิสระ (Independent work) [ที่ทำตามลำพัง]
 • จัดให้มีรูปแบบของชั้นเรียนที่ทำให้ผู้ดูแลสามารถทำงานกับเด็กเล็กแต่ละคน และกลุ่มย่อย ในขณะที่เด็กอื่นๆ ก็มีส่วนร่วมด้วย
 • จัดให้มีการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้นในสิ่งที่เด็กได้ริเริ่ม

ในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ ควรใช้แนวทางต่อไปนี้

 • สอนเด็กเล็กวิธีการใช้ศูนย์การเรียนรู้แต่ละแห่ง จัดให้มีกฎระเบียบที่เหมาะสม และดูแลวัสดุให้ดี แนวทางใช้ควรครอบคลุมทั้งกลุ่มใหญ่ กลุ่มย่อย และเด็กแต่ละคน
 • พัฒนาศูนย์เรียนรู้ตามมาตรฐานของรัฐ ความสนใจของเด็กเล็ก หรือจุดประสงค์การสอนของผู้ดูแลเด็กเล็ก ตัวอย่างเช่น หากมาตรฐานของรัฐ หรือความคาดหวังการเรียนรู้ในเด็กเล็ก อาจกำหนดว่า “ให้เด็กสามารถแสดงทักษะการเริ่มอ่าน (Emergent reading skills)” ผู้ดูแลเด็กเล็กอาจพัฒนาศูนย์เรียนรู้ที่มีสิ่งตีพิมพ์หลากหลายที่เหมาะสมตามวัย อาทิ หนังสือ นิตยสาร และแค็ตตาล็อก และอาจจัดให้เด็กมีโอกาส “อ่าน” และมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่สัมพันธ์กับการอ่านออก-เขียนได้ (Literacy)
 • ใช้ความสนใจของเด็กในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ ตัวอย่างเช่น ในการเดินชมธรรมชาติไปรอบๆ เด็กอาจสนใจแมลงปอ (Dragonfly) ตั๊กแตน (Grasshopper) และจิ้งหรีด (Cricket) ผู้ดูแลสามารถพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ให้เด็กเล็กวาดรูปของแมลง บันทึกข้อสังเกตเกี่ยวกับแมลง และแยกประเภทของแมลงแต่ละชนิด
 • พัฒนาวิธีการประเมินกระบวนการทำงานและผลผลิต (Product) ของเด็ก ในขณะที่เขาอยู่ในศูนย์การเรียนรู้ แม้ว่า เราต้องการให้เด็กเล็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เขาริเริ่ม (Child-initiated) อย่างกระฉับกระเฉง แต่บางครั้ง อาจมีความจำเป็นที่ผู้ดูแล ต้องสอนโดยตรง ในเรื่องแนวความคิด (Concept) หรือทักษะ [ที่เกี่ยวข้อง]

ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยี – จัดให้มีคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ (Printer) เครื่องถ่ายภาพ (Scanner) เครื่องโทรสาร (Fax machine) กล้องถ่ายรูปดิจิทัล (Digital camera) และกล้องถ่ายรูปวีดิทัศน์ (Video camera) ศูนย์คอมพิวเตอร์อาจมี “สถานีงาน” (Work-station) คอมพิวเตอร์พกพา (Laptop) หรือเครื่องมือถือ (Hand-held device) อย่างละหลายตัว

แนวความคิด (Concept) ของศูนย์นี้ได้แก่

 • เรียนรู้การเข้าสังคม (Socialization) การพิมพ์แป้น (Key-boarding) และเทคโนโลยีช่วยแก้ปัญหาอย่างไร?
 • เรียนรู้ทักษะเทคโนโลยีพื้นฐาน เพื่อการเรียนรู้ทักษะภาษา
 • เขียน (อาทิ ใช้อีเมล์ และ ประมวลอักษร [Word processing])
 • ใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้การคำนวณพื้นฐาน และเล่นเกม

แหล่งข้อมูล:

 1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
 2. Learning centers in American elementary schools - http://en.wikipedia.org/wiki/Learning_centers_in_American_elementary_schools [2015, April 20].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน