หน้าหลัก » Blogs » วัยก่อนเข้าเรียน - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 77: ศูนย์การเรียนรู้ในชั้นเรียน (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ศูนย์การเรียนรู้ในชั้นเรียน

ศูนย์การเรียนรู้บนพื้นฐานของหัวเรื่อง (Theme-based center) – เป็นการขยายหัวเรื่องจากเนื้อหาในชั้นเรียน อาทิ อวกาศ (Space) ไดโนเสาร์ (Dinosaur) มหาสุมทร (Ocean) เรื่องราวของฉัน (All about me) และครอบครัวของฉัน (My family)

โดยทั่วไป หัวเรื่องในชั้นเรียนดำเนินอยู่ประมาณ 1 หรือ 2 สัปดาห์ หรืออาจยาวกว่านั้นในบางครั้ง เด็กเล็กสามารถใช้ศูนย์นี้ตั้งแต่ 15 ถึง 30 นาที หรือช่วงที่มีเวลาอิสระ (Free time) แนวความคิด (Concept) ของศูนย์นี้ก็คือ

 • ใช้ทักษะภาษา มีส่วนร่วมในการเล่นละครสังคม (Socio-dramatic) และใช้คำพูด (Verbalize)
 • แยกแยะบทบาทของสมาชิกในครอบครัว
 • ร่วมมือกับผู้อื่นในการทำกิจกรรมร่วม (Joint activity)
 • เรียนรู้ว่าจะร่วมมือและปฏิบัติเป็นนิสัยที่ดีในชีวิตประจำวันได้อย่างไร?

ศูนย์การเรียนรู้กิจกรรม (Activity center)

 • การสร้างบล็อค – จัดให้มีความหลากหลาย (Variety) ของนานาชนิดของบล็อค
 • งานไม้ (Wood-working) – จัดให้เครื่องมือจริง และวัสดุก่อสร้าง รวมทั้งหน้ากากแว่น (Goggle) และสิ่งป้องกันต่างๆ (Precaution) เพื่อความปลอดภัยของเด็กเล็ก
 • การเล่นละคร – จัดให้มีวัสดุต่างๆ และอุปกรณ์การแสดง (Prop) สำหรับกิจกรรมในบ้าน รวมทั้งเตา โต๊ะ เก้าอี้ ตู้เย็น และขนาดอ่างล้าง (Sink) เท่าตัวเด็กเล็ก (Child-size) เป็นต้น จัดให้มีเสื้อผ้าอาภรณ์ (Clothing) หมวก และรองเท้า รวมทั้งชุดเสื้อผ้า (Outfit) และอุปกรณ์การแสดง จากหลากหลายอาชีพ (Occupation) อาทิ หมอ พยาบาล นักดับเพลิง และคนงานก่อสร้าง
 • การเล่นน้ำ เล่นทราย เป็นต้น

แนวความคิด (Concept) ของศูนย์นี้ก็คือ

 • อธิบายขนาด รูปร่าง ความยาว ลำดับ (Seriation) และเทศะ [สถานที่] สัมพันธ์ (Spatial relationship)
 • พัฒนาทักษะการแก้ปัญหา
 • เรียนรู้ที่จะทำตามคำสั่ง (Direction) วิธีใช้เครื่องมือจริง (Real tool) การวางแผน และกระบวนการก่อสร้าง (Construction process)
 • ค้นพบ (Discover) ความสัมพันธ์บางส่วน และทั้งหมด
 • เรียนรู้ทักษะภาษา การเล่นละครสังคม หน้าที่ (Function) กระบวนการ และทักษะสังคม
 • มีส่วนร่วมในการเล่นสมมุติ (Pretend) และการแสดงในเชิงจินตนาการ (Imaginary play)
 • เรียนรู้สิ่งที่ลอยน้ำได้ สืบค้น (Investigate) ความจุ (Capacity) และเปรียบเทียบปริมาตร
 • เรียนรู้บทบาทและหน้าที่ของผู้ทำงานในชุมชน และของตนเอง (อาทิ ทำความสะอาด)

แหล่งข้อมูล:

 1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
 2. Learning centers in American elementary schools - http://en.wikipedia.org/wiki/Learning_centers_in_American_elementary_schools [2015, April 23].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน