หน้าหลัก » Blogs » วัยก่อนเข้าเรียน - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 78: ศูนย์การเรียนรู้ในชั้นเรียน (3)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ศูนย์การเรียนรู้ในชั้นเรียน

ศูนย์การเรียนรู้ในชั้นเรียนตามวิชาเรียน (Subject center)

  • ภาษา – ต้องเปลี่ยนหนังสือบ่อยๆ เพิ่มหนังสือใหม่ทุกๆ 2 ถึง 3 สัปดาห์ จุดประสงค์ก็คือ ให้เด็กคุ้นเคยกับหนังสือ 100 เล่ม นอกจากนี้ควรมีหนังสือเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน (Genre) อาทิ หนังสือภาพ นิยาย (Fiction) และวิทยาศาสตร์ (Science)

แนวความคิด (Concept) ในเรื่องนี้ ก็คือ พูด (Verbalize) ฟัง และเข้าใจคำสั่ง (Direction); วิธีใช้หนังสือ; สี, ขนาด, รูปร่าง, และชื่อเรียก; ความรู้เกี่ยวกับการพิมพ์ (Print) และหนังสือ พัฒนาประมวลคำศัพท์ (Vocabulary); และการตระหนัก (Awareness) เรื่องการพิมพ์

  • การเขียน – จัดให้มีวัสดุหลากหลายและมากมายสำหรับการเขียน อาทิ กระดาษ หมึก สมุด กระดาษพับ (Folded paper) ซอง (Envelope) ปากกาสี (Marker) และดินสอ ทุกๆ ศูนย์การเรียนรู้ควรมีวัสดุการเขียน

แนวความคิดในเรื่องนี้ ก็คือ เรียนรู้ระบบอักขระ (Alphabet) ความรู้เรื่องคำ (Word knowledge) ว่า คำมีความหมาย และคำประกอบขึ้นเป็นประโยคได้; และเรียนรู้ว่า การเขียนมีจุดมุ่งหมายในการใช้หลากหลาย และคำที่เขียนขึ้นสื่อความหมายอะไรบางอย่าง

  • ศิลปะ ดนตรี และการแสดงออกซึ่งความคิดสร้างสรรค์ (Creative expression) – จัดให้มีวัสดุการระบายสี เล่นสี (Coloring) วาดรูป ตัด และแปะ (Paste) ให้เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการร้องเพลงและการเคลื่อนไหว จัดให้มีหุ่นกระบอก (Puppet) และเวทีละคร (Theater) หุ่นกระบอก เพื่อส่งเสริมการแสดงออก

แนวความคิดในเรื่องนี้ ก็คือ ฟังความหลากหลายของวิถีดนตรี (Musical style); เรียนรู้ความสัมพันธ์เรื่องสี และการผสมสี; มีส่วนร่วมในการแสดงออกซึ่งความคิดสร้างสรรค์ การชื่นชมความสวยงาม (Aesthetic appreciation) และความพึงพอใจ; สร้างสิ่งที่เป็นตัวแทน (Representation) ของบ้าน และสถานที่ในชุมชน; ตลอดจนมีส่วนร่วมเป็นกลุ่มในการร้องเพลง เล่นนิ้ว (Finger-play) และเต้นตามจังหวะ (Rhythm)

  • วิทยาศาสตร์ – จัดให้มีหนังสือด้านวิทยาศาสตร์; วัสดุสำหรับการสังเกต ค้นหาความสัมพันธ์ และเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ พืช สัตว์ และสภาพแวดล้อม รวมทั้ง ระบบนิเวศน์ย่อยของพืช (Terrarium) และถิ่นที่อยู่ของพืชและสัตว์ (Habitat) ในวิทยาศาสตร์สิ่งมีชีวิต (Life science)

แนวความคิดในเรื่องนี้ ก็คือ พัฒนาทักษะในการสังเกต ขนาด รูปร่าง สี ทั้งหมด/บางส่วน ภาพ/ภูมิหลัง (Figure/ground) เทศะ (สถานที่) สัมพันธ์ (Spatial relation) ตลอดจนทักษะการแยกแยะประเภท (Classify) ทำกราฟ (Graphing) และแก้ปัญหา; เรียนรู้วิธีสังเกตและเปรียบเทียบ; สืบค้น (Investigate) และสำรวจ; เข้าใจการดูแลพืชและสัตว์ และถิ่นที่อยู่ของพืชและสัตว์

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Learning centers in American elementary schools - http://en.wikipedia.org/wiki/Learning_centers_in_American_elementary_schools [2015, April 26].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน