หน้าหลัก » Blogs » วัยก่อนเข้าเรียน - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 79 : ศูนย์การเรียนรู้ในชั้นเรียน (4)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ศูนย์การเรียนรู้ในชั้นเรียน

ศูนย์การเรียนรู้คณิตศาสตร์ – จัดให้มีแผ่นตัวเลขพลาสติก (Plastic number tile) บัตรคำนวณ กระดานปักหมุด(Pegboard) ศูนย์นี้ควรมีวัสดุถาวร (Concrete) จำนวนมาก เพื่อส่งเสริมประสบการณ์เชิงปฏิบัติการ (Hands-on) และควรมีหนังสือภาพ เกี่ยวกับการคำนวณ หรือเรื่องราวที่น่าอ่านเกี่ยวกับการคำนวณ

แนวความคิด (Concept) ของศูนย์นี้ได้แก่

 • เข้าใจความหมายของเลขจำนวนเต็ม (Whole number)
 • รับรู้จำนวนของวัตถุในกลุ่มเล็กโดยไม่มีการนับ และมีการนับ
 • เข้าใจหมายเลขที่คำอ้างถึงในเชิงปริมาณ
 • ใช้การจับคู่ 1 ต่อ 1 (One-to-one correspondence) เพื่อแก้ปัญหาโดยการจับคู่กลุ่ม (Matching sets) และเปรียบเทียบจำนวนหมายเลข และในการนับวัตถุจาก 1 ถึง 10 และเกินเลยกว่านั้น
 • เข้าใจว่า คำสุดท้ายที่เอ่ยถึงในการนับ หมายถึง “จำนวนเท่าไร?”
 • นับเพื่อกำหนดหมายเลข และเปรียบเทียบปริมาณ (อาทิ ใช้ภาษาว่า "มากกว่า" และ "น้อยกว่า”)
 • กลุ่มลำดับ (Order sets) ตามจำนวนวัตถุในกลุ่ม
 • ค้นหารูปร่าง (Shape) ในสภาพแวดล้อมและอธิบายรูปร่างดังกล่าว
 • สร้างภาพ และออกแบบ โดยการรวมรูปร่าง 2 หรือ 3 มิติ เข้าด้วยกัน
 • แก้ปัญหา อาทิ ตัดสินใจว่า ชิ้นส่วนไหน จะเหมาะกับช่องว่าง (Space) ใด ในภาพตัดต่อ (Puzzle)
 • อภิปรายตำแหน่งที่สัมพันธ์กัน (Relative position) ของวัตถุ พร้อมคำศัพท์ อาทิ “ข้างบน” “ข้างล่าง” และ “ถัดไป”
 • ค้นหาวัตถุว่า “เหมือน” หรือ “แตกต่าง” และ “มากกว่า” หรือ “น้อยกว่า” บนพื้นฐานของลักษณะ (Attribute) ที่วัดผลได้ อาทิ ความยาวและน้ำหนัก
 • เปรียบเทียบวัตถุบนพื้นฐานของความยาวและน้ำหนัก เป็นต้น

ยุทธวิธี (Strategy) ของศูนย์การเรียนรู้ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของชั้นเรียนสำหรับเด็กเล็ก คือความพยายามพัฒนาความสามารถของเด็กในด้านสังคม อารมณ์ กายภาพ การรับรู้ และการความสวยงาม (Aesthetic) แต่ละศูนย์ได้รับการกำนดโครงสร้าง เพื่อขยายประสบการณ์ของเด็กในวิธีต่างๆ กันที่มีความหมายและมีประสิทธิผล

วิธีการ (Approach) ของศูนย์การเรียนรู้ มุ่งเน้นที่การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Autonomy) ของเด็ก และวิถีการเรียนรู้ (Learning style) โดยให้เด็กแต่ละคนมีโอกาสที่จะสำรวจสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของเขาเอง ในเชิงปฏิบัติการ (Hands-on) ในชั้นเรียนที่เหมาะสมตามพัฒนาการ

ครูทำหน้าที่ของ “ผู้อำนวยความสะดวก” (Facilitator) โดยจัดให้มีวัสดุ และแนวทาง รวมทั้งการอภิปราย การวางแผน กิจกรรม การสาธิตหรือแสดง (Demonstration) และการทบทวน (Review)

แหล่งข้อมูล:

 1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
 2. Learning centers in American elementary schools - http://en.wikipedia.org/wiki/Learning_centers_in_American_elementary_schools [2015, April 27].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน