หน้าหลัก » Blogs » วัยก่อนเข้าเรียน - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 80: การเล่นในโปรแกรมวัยก่อนเข้าเรียน (1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ศูนย์การเรียนรู้ในชั้นเรียน

การเล่นเป็น “หัวใจ” (Heart) ของโปรแกรมวัยก่อนเข้าเรียนมาแต่ดั้งเดิม (Traditional) แล้วดำเนินต่อมายังปัจจุบัน และคาดดว่าจะยังคงมีความสำคัญต่อไปในอนาคต เนื่องจากการเล่นในเด็กเล็กส่งผลให้เกิดการเรียนรู้จากการค้นพบ (Discovery learning)

ความคิด (Notion) ที่ว่า เด็กเล็กได้เรียนรู้และพัฒนาผ่านการเล่นนั้น ได้เริ่มต้นจาก เฟรดริค เฟรอเบล (Friedrich Froebel) ชาวเยอรมันผู้ให้กำเนิดโรงเรียนอนุบาล (Kindergarten) เป็นคนแรก หลังจากนั้นมา โปรแกรมเด็กเล็กส่วนใหญ่ได้ผนวกการเล่นเข้าไปในหลักสูตร จวบจนมาถึงปัจจุบัน

มาเรีย มอนเตสซอรี่ (Maria Montessori) แพทย์หญิงชาวอิตาลี ก็มองว่า การที่เด็กเล็กมีส่วนร่วมอย่างกระตือรือร้น (Active involvement) กับ [การเล่นด้วย] วัสดุ และการเตรียมสภาพแวดล้อมให้พอเหมาะ เป็นหนทางหลัก (Primary means) ของการ “ดูดซึม” (Absorb) ความรู้ และการเรียนรู้

จอห์น ดิวอี้ (John Dewey) ชาวอเมริกัน ก็เชื่อมั่นว่า เด็กเรียนรู้ผ่านการเล่น และเด็กควรได้รับโอกาสในการเล่น ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมในชีวิตประจำวัน อาทิ ศูนย์การเรียนรู้เรื่องบ้าน (House center) ที่ทำการไปรษณีย์ ร้านสะดวกซื้อ (Grocery store) และคลินิกแพทย์

ฌอง เปียเจต์ (Jean Piaget) ชาวสวิส ก็เชื่อมั่นว่า การเล่นส่งเสริมการรับรู้ (Cognitive) และความรู้ และเป็นหนทางที่เด็กสร้างความรู้ของโลก (Construct knowledge of the world) รอบตัว เขาคิดว่า เด็กเรียนรู้ผ่านการเล่นอย่างกระตือรือร้น

เลฟ ไวก็อตสกี้ (Lev Vygotsky) ก็เห็นว่า ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Social interaction) ที่เกิดขึ้นผ่านการเล่น เป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับพัฒนาการเด็ก เขาเชื่อมั่นว่า เด็กเรียนรู้ทักษะทางสังคม อาทิ ความร่วมมือ (Cooperation) ร่วมใจ (Collaboration) ซึ่งส่งเสริมและเพิ่มพูนพัฒนาการการรับรู้ ผ่านปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับผู้อื่น

ในกรณีของ หัน หลิง (Han Ling) เด็กหญิงชาวอเมริกัน เชื้อสายจีน (Chinese American) สถานดูแลเด็กเล็ก (Pre-school) เป็นโอกาสแรกของการบรรลุถึง “หลักหมุดพัฒนาการ” (Developmental milestone) ณ เวลาที่เหมาะสมกับวัย เพื่อมิให้เกิดความบกพร่อง (Deficit) ในด้านสังคม

เธอสนุกสนานกับการระบายสี ฟังผู้ดูแล (Care-giver) เล่านิทาน และเล่นชิงช้าที่แกว่งไปมาในสนาม เธอต้อเรียนรู้กฎเกณฑ์ต่างๆ ของสภาพแวดล้อมที่กำหนด (Structured environment) อาทิ การนั่งให้ยาวนานขึ้น และการเรียนรู้ทักษะภาษา และการคำนวณ

ด้วยความกระตือรือที่จะสอนมากมาย ผู้ดูแลเด็กเล็กอาจลืมไปว่า หน้าที่สำคัญอันดับแรกของ หัน หลิง ก็คือ การเล่น ซึ่งเป็นภาษาที่แท้จริง (True language) ของเด็กเล็ก เพราะเป็นวิธีการที่เธอเรียนรู้เกณฑ์ทั่วไปของสังคม (Social norm) ปรับปรุง (Hone) ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนฝูง แสดงออกซึ่งอารมณ์ มีส่วนร่วมในกิจกรรม และเรียนรู้การแก้ปัญหา

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Learning through play - http://en.wikipedia.org/wiki/Learning_through_play [2015, April 30].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน