หน้าหลัก » Blogs » วัยก่อนเข้าเรียน - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 82: ใช้บล็อคสร้างทักษะคำนวณ (1)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


การเล่นในโปรแกรมวัยก่อนเข้าเรียน

เฟรดริค เฟรอเบล (Friedrich Froebel) บิดาแห่งโรงเรียนอนุบาล (Father of Kindergarten) ได้แนะนำบล็อค (Block) เข้าสู่หลักสูตรเด็กปฐมวัย ด้วยการสร้าง “ของขวัญ” (Gift) เพื่ออำนวยความสะดวกให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในเด็กเล็ก และให้โอกาสเด็กเล็กในการสร้างรูปแบบทางเรขาคณิต (Geometric form) ดังนั้น ในการวางแผนประสบการณ์การเรียนรู้ ผู้ดูแลพึงพิจารณาความคิดต่อไปนี้

ใช้วิธีการสอน (Instructional approach) ที่หลากหลาย (Variety)

  • ให้เด็กเล็กมีเวลาในการสำรวจบล็อคอย่างอิสระ ในช่วงเวลาศูนย์การเรียนรู้ หรือในช่วงเวลาอื่นของวัน การจัดให้มีการเล่นดังกล่าวอย่างอิสระ ทำให้เด็กเล็กพัฒนาขึ้นเองโดยสัญชาตญาณ (Intuitive) ในเรื่องแนวความคิด (Concept) ทางเรขาคณิต และทักษะการแก้ปัญหา
  • แนะแนวอย่างไม่เป็นทางการในการเล่นบล็อคของเด็กแต่ละคน เพื่อช่วยให้เขาเชื่อมโยงประสบการณ์การเรียนรู้ก่อนหน้านี้ หรือช่วยให้เขาเข้าใจแนวความคิดที่ลึกซึ้งลงไปอีก ลองตั้งคำถามเกี่ยวกับการเล่นของเด็กเล็กเพื่อกระตุ้น (Provoke) ให้เกิดการสนทนาทางคณิตศาสตร์ ตัวอย่างเช่น เมื่อเด็กแยกแยะบล็อคเป็นกลุ่มๆ ที่แตกต่างกัน อาจถามว่า ทำไมเธอจึงรวมกลุ่มบล็อคนี้เข้าด้วยกัน? แล้วมีบล็อคอื่นๆ อันไหนบ้างที่เธอสามารถรวมเข้ากับกลุ่มนี้? เป็นต้น
  • ใช้บล็อคในการสอนกลุ่มเล็กๆ หรือกลุ่มใหญ่ทั้งหมดในการแนะนำหรือทบทวนแนวความคิดทางคณิตศาสตร์ อาทิ การนับ หรือค้นหา (Identify) รูปทรง (Shape) ต่างๆ

จัดให้เด็กมีบล็อคหลายรูปแบบในการสำรวจ

  • ผนวกการเล่นเครื่องเล่นสัมผัส (Manipulative) หลายรูปแบบเข้าด้วยกัน สำหรับเด็กเล็กในชั้นเรียน การจัดให้มีวัสดุเหล่านี้ ทำให้เด็กได้สำรวจแนวความคิดทางคณิตศาสตร์ อาทิ การแยกแยะ (Sorting) รูปแบบ (Pattern) และการวัด (Measurement)
  • สถานดูแลเด็กเล็กทุกวันนี้มีบล็อคหลากหลายรูปแบบ การให้โอกาสเด็กสำรวจและทดลองวัสดุเหล่านี้ เป็นหนทางพัฒนารากฐาน (Foundation) สำหรับแนวความคิด (Concept) ทางคณิตศาสตร์ ในเรื่องพีชคณิต (Algebra) และเรขาคณิต (Geometry)

ตั้งคำถามเด็กเล็กในรูปแบบต่างๆ กัน

  • รู้จักตั้งคำถามที่กระตุ้นให้เกิดความคิด เพื่อให้เด็กเล็กได้สำรวจแนวความคิดทางคณิตศาสตร์ โดยการชวนคุยระหว่างการเล่นบล็อค ให้สัมพันธ์กับความรู้ทางคณิตศาสตร์ ตัวอย่างเช่น นี่เธอกำลังใช้บล็อคสร้างอะไรอยู่? ในรูปแบบใดบ้าง? หรือ มีบล็อคที่ไหนที่ดูเหมือนกับ 3 เหลี่ยมสีเขียวนั่น?
  • สนับสนุนให้เด็กเล็กใช้คำพูดของตนเองในการอธิบายงานที่เขากำลังทำอยู่ แล้วตรวจสอบ (Verify) ความเข้าใจสิ่งที่เด็กพยายามอธิบาย ตัวอย่างเช่น เธอใช้บล็อคสีเหลืองรูปทรง 6 เหลี่ยม (Hexagon) วางบนบล็อคสีเขียวรูปทรง 4 เหลี่ยมจตุรัส (Square) ใช่ไหมจ๊ะ? เพื่อทำรูปแบบอะไรเอ่ย?

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Learning through play - http://en.wikipedia.org/wiki/Learning_through_play [2015, May 4].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน