หน้าหลัก » Blogs » วัยก่อนเข้าเรียน - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 83: ใช้บล็อคสร้างทักษะคำนวณ (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ใช้บล็อคสร้างทักษะคำนวณ

ต่อไปนี้ เป็นประเภทของบล็อค (Block) ที่ใช้กันมากในวัยก่อนเข้าเรียน และแนวความคิด (Concept) ทางคณิตศาสตร์ที่เด็กเล็กพัฒนาเมื่อใช้วัสดุเหล่านี้

  • บล็อคสถาปนิก (Architect) – แนวความคิดทางคณิตศาสตร์จะเป็น รูปแบบ (Pattern) การแยกแยะ (Sorting) เรขคณิต การวัดผล (Measurement) ความสัมพันธ์ของเทศะ (Spatial relationship) และการนับ ตัวอย่างเช่น เด็กเล็กจะสร้างนานาโครงสร้างด้วยวัสดุเหล่านี้ หรือเกมนักสืบ ซึ่งเด็กเล็กจะค้นหารูปทรง (Shape) ต่างๆ ในการสร้างสรรค์ของตน
  • บล็อครูปแบบ - แนวความคิดทางคณิตศาสตร์จะเป็น รูปแบบ การแยกแยะ เรขคณิต การวัดผล ความสัมพันธ์ของเทศะ [สถานที่] และการนับ ตัวอย่างเช่น เด็กเล็กสามารถฝึกหัดการสร้างรูปแบบ ด้วยบล็อคต่างๆ หรือสร้างรูปทรงใหม่
  • ลูกบาศก์กระทัดรัด (Snap cube) - แนวความคิดทางคณิตศาสตร์จะเป็น รูปแบบ การแยกแยะ การวัดผล และการนับ ตัวอย่างเช่น เด็กเล็กสามารถใช้บล็อคในการกำหนดความยาวและความกว้าง ของวัตถุต่างๆ ในห้อง
  • โฟมสีปูพื้น (Color tile) - แนวความคิดทางคณิตศาสตร์จะเป็น รูปแบบ การแยกแยะ การวัดผล และการนับตัวอย่างเช่น เด็กเล็กอาจใช้บล็อคในการวัดผลวัตถุในชั้นเรียน หรือเริ่มคิดถึงจำนวนโฟมสีปูพื้น ที่จะครอบคลุมพื้นที่หนึ่งในชั้นเรียน
  • แผ่นตัวต่อปริศนา (Tangram) - แนวความคิดทางคณิตศาสตร์จะเป็น รูปแบบ การแยกแยะ เรขาคณิต ชั่งตวงการวัดผล ความสัมพันธ์ของเทศะ และการนับ ตัวอย่างเช่น เด็กเล็กได้รับโอกาสให้สร้างรูปทรงใหม่ๆ ด้วยแผ่นตัวต่อปริศนา และยังสามารถให้เพื่อน “ต่อยอด” รูปทรงใหม่ๆ
  • แบบจำลองเรขาคการณิต 3 มิติ - แนวความคิดทางคณิตศาสตร์จะเป็นรูปแบบ การแยกแยะ เรขคณิต การวัดผล และการนับ ตัวอย่างเช่น บล็อคไม่เพียงแต่เป็นรูปทรง 3 มิติให้เด็กเล็กเห็นเท่านั้น แต่ยังให้โอกาสเด็กเล็กในการแยกแยะวัสดุนานาประเภท
  • ลูกบาศก์สี (Color cube) – แนวความคิดทางคณิตศาสตร์จะเป็น รูปแบบ การแยกแยะ การวัดผล และการนับ ตัวอย่างเช่น เด็กเล็กสามารถใช้ลูกบาศก์เหล่านี้ในการสร้างความเข้าใจ ในแนวความคิดเรื่องความจุ (Capacity) หรือสำรวจจำนวนลูกบาศก์ที่ทำจากวัสดุต่างๆ กันในชั้นเรียน
  • บล็อคคุณลักษณะ (Attribute block) - แนวความคิดทางคณิตศาสตร์จะเป็น รูปแบบ การแยกแยะ เรขาคณิต การวัดผล และการนับ ตัวอย่างเช่น เด็กเล็กสามารถฝึกหัดการแยกแยะบล็อคออกเป็นกลุ่มๆ ตามคุณลักษณะ โดยให้เด็กมีอิสระในการกำหนดเกณฑ์เอง (Label) แทนที่จะได้รับการบอกให้แยกแยะตามสีหรือตามรูปทรง เด็กเล็กก็จะมีความยืดหยุ่นในการพัฒนากลุ่มตามจินตนาการตนเอง

การให้เด็กเล็กมีโอกาสสำรวจและสร้างบล็อคจะช่วยวางรากฐาน (Foundation) ไปสู่ความสำเร็จในวิชาคณิตศาสตร์ในอนาคต ประสบการณ์เหล่านี้ไม่เพียงแต่ทำให้เด็กเล็กเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงวิชาพีชคณิต เราขาคณิต และการวัด แต่ยังให้โอกาสเด็กเล็กในการฝึกหัดทักษะการแก้ปัญหา และมีส่วนร่วมในการสนทนาทางคณิตศาสตร์กับเพื่อนฝูงและผู้ดูแลด้วย

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Learning through play - http://en.wikipedia.org/wiki/Learning_through_play [2015, May 7].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน