หน้าหลัก » Blogs » วัยก่อนเข้าเรียน - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 84: การวางแผนสำหรับการเล่น

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


การวางแผนสำหรับการเล่น

ผู้ดูแลเด็กเล็กคือกุญแจสำคัญในการส่งเสริมการเล่นที่มีความหมาย กล่าวคือการเล่นเป็นพื้นฐานของการเรียนรู้ โดยผู้ดูแลจะเตรียมสภาพแวดล้อมสำหรับการเล่น ทัศนคติของผู้ดูแลจะช่วยกำหนดคุณภาพของเด็กเล็ก ผู้ดูแลพึงเข้าใจแนวความคิด (Concept) ของหลักสูตร และความคิด (Idea) ที่ต้องการให้เด็กเล็กเรียนรู้ผ่านการเล่น

ผู้ดูแลเด็กเล็กวางแผนจัดให้มีหลักสูตรผ่านการเล่น โดยผนวกกิจกรรมเรียนรู้เฉพาะให้เข้ากับการเล่นเพื่อบรรลุผลลัพธ์ (Outcome) ของการเรียนรู้ กิจกรรมการเล่นควรสอดคล้อง (Match) กับความจำเป็นของพัฒนาการเด็กเล็ก และปราศจากข้อจำกัดทางเพศ (Gender) และแบบอย่างตายตัว (Stereotype) ทางวัฒนธรรม ดังนั้น ผู้ดูแลเด็กเล็ก พึง . . .

  • จัดให้มีเวลาสำหรับการเรียนรู้ผ่านการเล่น โดยรวมการเล่นอยู่ในตาราง (Schedule) ว่า เป็นกิจกรรมที่เหมาะสม (Legitimate) ตามสิทธิขั้นพื้นฐาน
  • ควบคุมดูแลกิจกรรมการเล่น และมีส่วนร่วมในการเล่นกับเด็กเล็ก โดยมีบทบาทช่วย แสดง และแนะนำ ทำเป็นตัวอย่างเมื่อเห็นสมควร และเข้าแทรกแซง (Intervene) เพื่อแก้ไขเมื่อจำเป็นเท่านั้น
  • สังเกตการเล่นของเด็กเล็ก โดยเรียนรู้วิธีที่เด็กเล็กเล่น และใช้ผลลัพธ์ในการวางแผนกิจกรรมในชั้นเรียน
  • สร้างสภาพแวดล้อมในที่ร่ม (Indoor) และกลางแจ้ง (Outdoor) ซึ่งส่งเสริมการเล่นและสนับนุนบทบาทของการเล่นในการเรียนรู้
  • จัดแจงชั้นเรียน หรือสภาพแวดล้อมศูนย์การเรียนรู้ ให้เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้แบบร่วมมือกัน (Cooperative learning) และการเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น (Active learning)
  • จัดให้มีวัสดุและอุปกรณ์ที่เหมาะสมแก่ระดับพัฒนาการของเด็กเล็ก และสนับสนุนหลักสูตรพหุวัฒนธรรม (Multi-culture) ที่อาจไม่มีมาก่อน (Non-exist)
  • ตั้งคำถามเด็กเล็กในเรื่องการเล่นของเขา สนทนาถึงสิ่งที่เขาทำระหว่างการเล่น และซักไซ้ (De-brief) กับเด็กเล็ก ในสิ่งที่เขาเรียนรู้หลังการเล่น
  • จัดให้มีความปลอดภัยของการเล่นทั้งในที่ร่มและกลางแจ้ง

ทุกวันนี้ ในการอภิปรายเกี่ยวกับมาตรฐาน (Standard) และวิชาการ (Academics) บางครั้ง การเล่นถูกถอดออกจาก หลักสูตร ทั้งๆ ที่ผู้ดูแลสามารถช่วยให้เด็กเล็กสนองตอบมาตรฐานรัฐได้ และบรรลุระดับสูงทางวิชาการผ่านการเล่น เพราะเมื่อเด็กเล็กเล่น เขามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เขาสนใจ และเขาจะได้เรียนรู้จากลงมือทำ (Learning by doing)

ทั้งสองปัจจัยนี้เป็นเครื่องหมายมาตรฐาน (Hallmark) ของการปฏิบัติที่เหมาะสมกับพัฒนาการตามวัย ในขณะเดียวกัน ผู้ดูแลก็ช่วยให้เด็กเล็กได้เรียนรู้แนวความคิด ความรู้ และทักษะใหม่ๆ ตัวอย่างเช่น ในการเล่นในศูนย์ดูแลบ้าน (House-keeping center) เด็กเล็กช่วยกันจัดโต๊ะอาหารกลางวัน และผู้ดูแลก็ให้เด็กเล็กนับ (Counting) จำนวนช้อนส้อม ที่จับคู่หนึ่งต่อหนึ่ง (One-to-one correspondence) กับจำนวนเด็กเล็ก ก็เป็นการสอนแนวความคิดทางคณิตศาสตร์อย่างแท้จริง

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Learning through play - http://en.wikipedia.org/wiki/Learning_through_play [2015, May 10].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน