หน้าหลัก » Blogs » วัยก่อนเข้าเรียน - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 87 : การเปลี่ยนผ่านสู่โรงเรียนอนุบาล

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


รูปแบบของการเล่น

การเปลี่ยนผ่าน (Transition) เป็นการเปลี่ยนบริบท (Setting), ระดับ (Grade), โปรแกรม, หรือประสบการณ์ อาทิ จากทารกและวัยเตาะแตะในบ้านสู่วัยก่อนเข้าเรียน และสู่วัยอนุบาล ผู้ดูแลสามารถช่วยเด็กเล็กและครอบครัวเปลี่ยนผ่าน อย่างมีความสุข อย่างง่ายดาย และอย่างมีความเชื่อมั่นสูง ดังต่อไปนี้

 • ให้การศึกษาและเตรียมตัวเด็กเล็กก่อนเวลาสำหรับสถานการณ์ใหม่ เด็กเล็กสามารถทดลองปฏิบัติกิจวัตร (Routine) ที่เขาจะประสบพบเห็นในโรงเรียนอนุบาล อาทิ การเก็บข้าวของเข้าที่ทุกๆ วัน
 • เตือนพ่อแม่ให้ทราบถึงมาตรฐาน การแต่งกาย พฤติกรรม และปฏิสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับครูอนุบาล ที่จะประสบพบเห็นในโรงเรียนอนุบาล แจ้งให้พ่อแม่ทราบว่า การเข้าเรียน (Attendance) อย่างสม่ำเสมอเป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จของเด็ก
 • ให้เด็กเล็กมีโอกาสพบปะครูในโรงเรียนอนุบาล ประสานกับโรงเรียนอนุบาล (เมื่อทราบผล) โดยเชื้อเชิญครูดังกล่าว มาที่ชั้นเรียน เพื่ออ่านให้เด็กเล็กฟัง สร้างความคุ้นเคย
 • แจ้งให้พ่อแม่ทราบล่วงหน้าถึงสิ่งที่จำเป็นสำหรับเด็กเล็ก ในโปรแกรมใหม่ อาทิ อาหารกลางวันและการเปลี่ยนเสื้อผ้า [จากชุดนักเรียนเป็นชุดพละ]
 • ให้การสนับสนุนพ่อแม่ของเด็กเล็กที่มีความจำเป็นพิเศษ (Special needs) หรือพ่อแม่สองภาษา (Bi-lingual) ซึ่งต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม
 • ประสานกับโรงเรียนอนุบาล เพื่อจัดให้พ่อแม่และเด็กเล็กมีโอกาสไปเยี่ยมชมโปรแกรมที่โรงเรียนอนุบาล เด็กเล็กจะได้เข้าใจล่วงหน้าถึงลักษณะทางกายภาพ หลักสูตร และบรรยากาศความอบอุ่นของโปรแกรมใหม่
 • ร่วมมือกับโรงเรียนอนุบาล ในโปรแกรมที่เด็กจะเข้าไป โดยจัดทำแผนเปลี่ยนผ่านร่วมกัน (Transition plan)
 • เชิญเด็กจากโรงเรียนอนุบาล มาเยี่ยมชมโปรแกรมของสถานดูแลเด็กเล็ก (Child care) อันเป็นวิธีการที่ยอดเยี่ยมสำหรับการเรียนรู้ของเด็กเล็ก เนื่องจากการมีเด็กอนุบาลมาเยี่ยมชั้นเรียนของเด็กเล็ก จะเพิ่มความรู้สึกมั่นคงปลอภัย (Sense of security) และความคาดหวังล่วงหน้าที่เป็นจริง (Realistic expectations) ในหมู่เด็กเล็ก
 • ขอความร่วมมือกับโรงเรียนอนุบาล ในการจัดทำแผ่นพับ (Booklet) เกี่ยวกับโปรแกรม เพื่อสื่อสารให้เด็กเล็กได้เห็นกิจกรรมในโรงเรียนอนุบาล ซึ่งอาจวางบนชั้นหิ้งในชั้นเรียน หรือ “ศูนย์หนังสือ” (Reading center) ที่เด็กเล็กสามารถหยิบอ่านหรือชมรูปภาพได้ในเวลาว่าง
 • จัดให้มี “วันอนุบาล” (Kindergarten Day) สำหรับเด็กเล็กที่เตรียมตัวเข้าโรงเรียนอนุบาล อาจมีรายการต่างๆ ในวันงาน อาทิ การกินอาหารกลางวันร่วมกัน การขึ้นรถโรงเรียนอนุบาล การไปเยี่ยมชมโรงเรียนอนุบาล และการพบปะครูโรงเรียนอนุบาล

อย่าลืมว่า การเปลี่ยนผ่านอาจเป็นประสบการณ์ที่โหดร้าย (Traumatic) สำหรับเด็กเล็ก หากดำเนินการอย่างเร่งรีบ กะทันหัน (Abrupt) หรือไม่มีการวางแผนมาก่อน เพราะอาจเป็นสาเหตุของปัญหาทางสังคม อารมณ์ และการเรียนรู้ ในเวลาต่อมา การเปลี่ยนผ่านที่ราบรื่น จะเป็นประสบการณ์ของการเรียนรู้ที่ดีสำหรับเด็กเล็ก

แหล่งข้อมูล:

 1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
 2. Transition to Kindergarten - http://families.naeyc.org/learning-and-development/child-development/transitioning-kindergarten [2015, May 17].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน