หน้าหลัก » Blogs » วัยประถมต้น - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 131 : การเตรียมความพร้อมสำหรับชีวิต (2)

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


การเตรียมความพร้อมสำหรับชีวิต

แวเลอรี่ ลูอิส สไตรเกล้อร์ (Valorie Lewis Strigler) ครูประถมศึกษาปีที่ 3 แห่งรัฐโอกลาโฮมา ได้ปัน (Share) เรื่องราวของเธอ ที่เอาชนะ (Overcome) ความยากจน และความคาดหวังที่ต่ำในตัวเด็กของเธอ ในชนบทของรัฐ เธอสร้างแรงบันดาลใจ (Inspire) ให้เขาเชื่อมั่นในตนเอง เพราะ “ไม่มีเด็กที่ปราศจากศักยภาพที่จะบรรลุความสำเร็จ” (There is no such thing as a child without the potential for success)

ครูลูอิส จัดแจงให้มี “การประชุมกลุ่มชุมชน” (Community Circle) สำหรับนักเรียนของเธอ ที่จะปันความคิดอ่าน และความรู้สึก ตลอดจนการเอาใจเขามาใส่ใจเรา (Empathy) เธอฟูมฟัก (Foster) สภาพแวดล้อมที่เด็กให้เกียรติและคุณค่าแก่ผู้อื่น ผ่านการจับฉลากชื่อในแต่ละสัปดาห์ แล้วเติมความคิดเห็นในเชิงบวกลงในกระดาษแข็ง (Positive comment card) เกี่ยวกับเด็กคนนั้นในแต่ละวัน จากนั้นก็นำมาอ่านกันในชั้นเรียน

เธอได้พัฒนาโปรแกรมของการทบทวนแต่ละวัน (Daily review) เพื่อฝึกฝน (Practice) ทักษะขั้นพื้นฐาน ในการเตรียมความพร้อมสำหรับ “การแข่งขันมันสมองของประถม 3” (Third Grade Brain Olympics) กับชั้นเรียนอื่นๆ ในโรงเรียน

ยูโกะ อาริกาว่า (Yuuko Arikawa) เป็นครูชาวพื้นเมืองของเกาะฮาวาย (Native Hawaiian) แห่งโรงเรียนประถมศึกษากาล่า (Kaala Elementary School) ในเมือง Wahiawa รัฐฮาวาย ที่เชี่ยวชาญ (Adept) ในการแสดงให้นักเรียนของเธอเห็นว่า ทำไมการอ่านจึงเป็นพื้นฐานสำคัญ (Fundamental) ต่อความสำเร็จ [ของชีวิต] ในระยะยาว?

ครูยูโกะ ได้ค่อยๆ ปลูกฝัง (Instill) ให้เด็กรักหนังสือ และเข้าใจคำเขียนอย่างรวดเร็ว (Strong grasp) โดยเธอได้ศึกษาค้นคว้าสุดยอดปฏิบัติการ (Best practices) ทั้งที่ผ่านมา และที่กำลังมาแรง (Up-and-coming) ตลอดจนการทดสอบภาคสนาม (Field testing) ของยุทธวิธี (Strategy) ใหม่ๆ

นอกจากนี้ เธอยังปันความรู้สึกกับเพื่อนครูด้วยกัน และช่วยผนวกกลเม็ด (Tactics) ที่ได้ประสิทธิผลให้เข้ากับบทเรียน นับว่า เธอเป็นส่วนบูรณาการที่สำคัญของการเจริญเติบโตและความสำเร็จของโรงเรียนอย่างแท้จริง

เด็กทุกคนมีลักษณะพิเศษ (Characteristics) ของพัฒนาการที่ร่วมกันอยู่ (Common) แต่เด็กแต่ละคนก็มีความเป็นปัจเจกชนที่ไม่ซ้ำแบบใคร (Unique individual) แม้ว่าลักษณะพิเศษร่วมดังกล่าว จะเป็นแนทางปฏิบัติของการสอนโดยทั่วไป แต่ครูผู้สอนก็ยังคงต้องสนองตอบความจำเป็นของเด็กแต่ละคนที่ไม่เหมือนกัน

ในด้านพัฒนการทางกายภาพ (Physical development) เราสามารถอธิบายการเจริญเติบโตของร่างกายเด็กประถมศึกษาตอนต้นว่า ช้า (Slow) หรือ สม่ำเสมอ (Steady) กล่าวคือ เด็กในวัยนี้ จะมีประสบการณ์ของการเพิ่มการควบคุม (Control) ในด้านร่างกาย และสำรวจ (Explore) สิ่งของต่างๆ ที่ตนเองสามารถทำได้

จากอายุ 6 ถึง 9 ขวบ น้ำหนักและส่วนสูงเฉลี่ยของเด็กชายกับเด็กหญิงมีแนวโน้มที่คล้ายกัน จนกระทั่งเลยอายุ 9 ขวบ เด็กหญิงจะเริ่มมากกว่าเด็กชายทั้งน้ำหนักและส่วนสูง แต่จะมีความแตกต่างกันมากในอัตราการเจริญเติบโตของแต่ละคน อันเป็นผลมาจากปัจจัยทางพันธุกรรม (Genetic) วัฒนธรรม อาหารการกิน การดูแลสุขภาพ และภูมิหลังประสบการณ์

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. Early Elementary - http://www.schoolfamily.com/early-elementary [2015, August 27].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ คน