หน้าหลัก » Blogs » วัยประถมต้น - ดูแลอย่างไร ไปสู่ความเป็นเลิศ ตอนที่ 132 : ภาพสะท้อนเด็กชาย 7 ขวบ

สารบัญ

บทความที่เกี่ยวข้อง


ภาพสะท้อนเด็กชาย 7 ขวบ

วัยประถมต้น เป็นช่วงเวลาของการใช้ และทดสอบทักษะของพัฒนาการที่เพิ่มขึ้น ในการเคลื่อนไหว ความเชื่อมั่นและทักษะทางกายภาพ ซึ่งจะสะท้อนออกมาในรูปแบบของเกมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการวิ่ง การไล่จับ และการเตะ ลักษณะพิเศษ (Characteristics) ที่เกือบจะเหมือนกันทุกแห่ง (Universal) ในช่วงวัยนี้คือ กิจกรรมทางร่างกายอย่างสม่ำเสมอ

ความแตกต่างระหว่างทักษะการเคลื่อนไหวของเด็กชายกับเด็กหญิง ในช่วงประถมต้นมีน้อยมาก ความสามารถของเด็กชายจะเท่าๆ กับเด็กหญิง ดังนั้น ครูประถมต้น ไม่ควรใช้เพศ (Gender) เป็นเกณฑ์ในการแบ่งกิจกรรมที่จำกัดเฉพาะเด็กชาย หรือเด็กหญิง

ในวัยประถมต้น เด็กจะมีความช่ำชอง (Proficient) ในงานที่ได้รับมอบหมายจากโรงเรียน ที่ต้องอาศัยทักษะการใช้กล้ามเนื้อเล็ก (Fine) อาทิ การเขียน การสร้างงานศิลปะ (Artwork) และการใช้คอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ เด็กประถมต้นยังต้องการ (และสามารถมีส่วนร่วมใน) กิจกรรมในชีวิตจริง (Real-life) ซึ่งครูจะสอนง่ายขึ้นและเด็กจะรู้สึกสนุกสนานยิ่งขึ้น เนื่องจากกิจกรรมหลายๆ อย่าง สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้

ต่อไปนี้เป็นภาพสะท้อน (Portrait) ของจาขอบ (Jacob) เด็กชายอายุ 7 ขวบ ชาวอเมริกันเชื้อสายละติน (Hispanic [จากทวีปอเมริกาใต้]) ลักษณะโดยทั่วไปของเขา ก็คือ เป็นเด็กที่มีอารมณ์ขัน (Sense of humor) และชอบเสียงหัวเราะของตนเอง เขาเป็นลูกโทนคนเดียวของครอบครัว และรักดนตรี รถไฟ การวาดภาพ และการขีดเขียน

ในด้านสังคม-อารมณ์ (Social-emotional) เขาชอบมีเพื่อน สิ่งที่สำคัญมากสำหรับเขาก็คือ การรักษามิตรภาพ เขามีอารมณ์หวั่นไหว (Sensitive) ง่ายต่อการกระทบกระเทือนทางจิตใจ หากถูกวิพากษ์วิจารณ์ (Criticism)

เขาแสวงหาการยอมรับ (Approval) จากผู้อื่น เขามีปฏิสัมพันธ์ (Interaction) กับเด็กชายพอๆ กับเด็กหญิง แต่ดูเหมือนจะชอบเด็กหญิงมากกว่า

ในด้านการรับรู้ (Cognitive) เขาสามารถอ่านได้ดีตามเกณฑ์มาตรฐาน และมีความเข้าใจ (Comprehension) ในสิ่งที่อ่าน การเขียนของเขาก็อยู่ในเกณฑ์ดี ตามมาตรฐานเช่นกัน เขายอมรับว่า เขาไม่เก่งวิชาคณิตศาสตร์ แต่คะแนนวิชานี้ของเขา อยู่ในระดับปานกลาง (Average)

ในด้านการเคลื่อนไหว (Motor) เขาได้แสดงถึงความสามารถปานกลางในทักษะการใช้กล้ามเนื้อใหญ่และกล้ามเนื้อเล็ก (Gross- and fine-motor skills) แต่ก็ยังไม่สามารถผูกเชือกรองเท้าเองได้ เขามีส่วนร่วมในการเล่นเกมเป็นกลุ่ม และในกิจกรรมทุกประเภทในโรงเรียน

ในด้านการปรับตัว (Adaptive) ในชีวิตประจำวัน เขาสนองตอบต่อคำชม (Praise) ได้ดี เขามาโรงเรียนด้วยความพร้อมโดยมีวัสดุที่จำเป็นติดตัวมา เขาปฏิบัติตาม (Obey) กฎเกณฑ์ของชั้นเรียนและของโรงเรียน และแต่งกายพร้อมทั้ง “หมวกและเสื้อกั๊ก” (Hat and vest) [ที่ช่วยให้เขาดูดี]

แหล่งข้อมูล:

  1. Morrison, George S. (2014). Fundamentals of Early Childhood Education (7th Ed). Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
  2. PS 124 Brooklyn Silas B Dutcher Elementary School - http://ps124brooklyn.com/ [2015, August 30].

สมาชิกที่ใช้งานอยู่ขณะนี้ 1 คน
sirikul